nieuws

Uitkomst van derivaten-onderzoek: verzekeraars negeren Verzekeringskamer

Archief

Opnieuw is gebleken dat verzekeraars zich weinig gelegen laten liggen aan orders van hun wettelijke toezichthouder, de Verzekeringskamer (VK). Dit is door de VK vastgesteld bij een onderzoek naar het gebruik van financiële derivaten (zoals opties, futures en swaps). Niet alleen de richtlijnen worden onvoldoende nageleefd, er wordt ook traag of soms helemaal niet op brieven van de VK gereageerd.

Een en ander komt naar voren uit een circulaire die de VK vorige week heeft gestuurd aan de directies van levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars. Het onderzoek naar het gebruik van financiële derivaten werd in de tweede helft van afgelopen jaar gehouden onder 106 verzekeraars. De VK heeft daarbij geconstateerd dat een groot aantal verzekeraars hun organisatie nog niet heeft afgestemd op de richtlijnen die de VK jaren geleden (in april 1995) heeft uitgevaardigd.
Van de circa vijftig levensverzekeraars die derivaten gebruiken, hebben er meer dan dertig geen interne richtlijnen voor de soorten toegelaten derivaten, positielimieten en toegestane tegenpartijen. Ongeveer de helft van de in derivaten actieve verzekeraars meet de marktpositie van de derivaten niet.
Overigens waren de ingenomen derivatenposities in relatie tot het belegd vermogen van de verzekeraars beperkt, aldus de VK. Voor wat betreft de administratieve organisatie hebben de meeste levensverzekeraars hun zaken op orde.
Pensioenfondsen
De situatie bij levensverzekeraars komt in grote lijnen overeen met de situatie zoals in 1996 geconstateerd bij pensioenfondsen. Een ongunstige uitzondering is dat van de verzekeraars met intern beheer slechts de helft het marktrisico van derivatenposities meet.
“We kunnen hieruit concluderen dat levensverzekeraars, evenals pensioenfondsen, slechts ten dele de richtlijnen van de Verzekeringskamer ten aanzien van het gebruik van financiële derivaten naleven. Ondanks de relatief beperkte mate waarin de verzekeraars gebruik maken van derivaten zijn deze richtlijnen nog steeds relevant. Door bijvoorbeeld interne positielimieten op te leggen kan een verzekeraar de voordelen van derivaten (blijven) benutten terwijl de risico’s binnen de perken blijven. Tevens kan op deze manier de ingenomen derivatenpositie op een verantwoorde wijze worden uitgebouwd. Een frequente meting van het marktrisico is daarbij essentieel.”
Verslaglegging
De VK is van plan, in samenhang met een algemene revisie van de verslagstaten, een afzonderlijke richtlijn op te stellen voor de verwerking van derivaten in de verslagstaten. Daarnaast zal de VK, waar nodig, de externe accountant om een gericht oordeel over de verwerking van derivaten in de verslagstaten vragen.
Slecht reageren
Het schriftelijke toezichtsonderzoek is in de vorm van een enquête uitgevoerd. Door slechts 26% van de aangeschreven verzekeraars werd binnen de gevraagde termijn van vier weken gereageerd. Een maand na de gevraagde termijn had 20% van de aangeschreven verzekeraars nog steeds niet gereageerd. “In het licht van de wettelijke informatieplicht van verzekeraars is dit een zorgelijke constatering”, stelt de VK in een samenvatting van het rapport.
Desgevraagd schetst VK-woordvoerder Cees Verhagen de volgende gang van zaken. De enquête is op 9 juli 1999 aan alle 106 levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars met een WTV-vergunning toegezonden. Na vier weken hadden er 28 gereageerd, na zes weken 62. Op 18 augustus is er schriftelijk gerappeleerd aan de 44 niet-thuisgevers. Van hen kwamen er 24 alsnog over de brug. De resterende 20 zijn op 6 september gebeld. Van hen reageerden er 14; dus 6 helemaal niet.
Hoewel de verzekeraars al langer een informatieplicht hebben, bestaat voor de VK pas sinds 1 januari de mogelijkheid om eventueel boetes uit te delen bij niet-nakoming.
Opties kunnen nuttig zijn, maar zijn ook riskant

Reageer op dit artikel