nieuws

Uitblijven stormen zorgt voor verdubbeling resultaat NN Schade

Archief

Het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden heeft haar resultaat in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 1993. Het resultaat van de branche Brand was hiervan de belangrijkste oorzaak.

Het premie-inkomen van het schadebedrijf vertoonde een duidelijke stijging: f 1.984 (1.845) mln, die volgens NN voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de hoge produktie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Het resultaat bij Brand verbeterde sterk tot f 41 (-13) mln. Deze sprong werd met name veroorzaakt door het uitblijven van stormen in het verslagjaar. Dit laatste kan bepaald niet gezegd worden van de branche Motorrijtuigen. Ondanks verdere premieverhogingen (de premie-inkomsten namen met 7% toe tot f 378 (353) mln) bleef het resultaat vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar, en dus fors negatief: f -15 (-15) mln. Verdere premie-verhogingen, in combinatie met een preventie-actie tegen autodiefstal, moeten tot verbetering van het resultaat leiden.
Ook het resultaat van de branche Aansprakelijkheid (zie in bijgaande statistiek ‘overige varia’) was in 1994 negatief. Bepaalde beroepsgroepen dreigen onverzekerbaar te worden wegens het groeiend aantal claims en de omvang ervan. Volgens de directie van NN Schade zal de aansprakelijkheidsportefeuille daarom “doorgespoeld”, ofte wel gesaneerd worden. Bovendien zullen de polisvoorwaarden aangepast worden.
Het resultaat van NN Zorg was in het verslagjaar iets lager dan in 1993: f 9 (11) mln. Het premie-inkomen bleef vrijwel gelijk: f 293 (288) mln.
Leven
Het resultaat van NN Leven voor belasting steeg in 1994 met ruim 7% tot f 652 (607) mln. Het totale premie-inkomen nam met slechts 2% toe tot f 5.264 (5.144) mln. Deze marginale stijging werd veroorzaakt door de teruggelopen verkoop van collectieve koopsomcontracten. Volgens NN als gevolg van de geringe loonstijgingen in 1994. Het premie-inkomen uit periodieke premies nam daarentegen wel toe, zowel in het collectieve als in het individuele levenbedrijf. Ondanks de lage rentestand steeg het premie-inkomen uit individuele koopsompolissen. Nationale-Nederlanden 1994 1993 (in f mln) Levensverzekering Premie-inkomen 5.264 5.144 w.v. individueel 2.683 2.553 collectief 2.581 2.591 Resultaat voor bel. 652 607 Schadeverzekering Bruto premie 1.984 1.845 w.v. overige varia 188 173 motorrijtuigen 378 353 brand 538 497 transport 142 146 zorg 293 288 inkomen/reis 446 387 Resultaat voor belasting 124,5 74 w.v. overige varia -7 -9 motorrijtuigen -15 -15 brand 41 -13 transport 9 12 zorg 9 11 inkomen/reis 88 87 Financiële diensten Resultaat voor belasting 15 14

Reageer op dit artikel