nieuws

Tweehonderd nieuwkomers in de assurantiebranche

Archief

Sinds 1 januari hebben zich bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tweehonderd startende tussenpersonen aangemeld voor een WFD-vergunning. Dit zei AFM-bestuurder Anne Willem Kist bij de presentatie van het jaarverslag.

De toezichthouder heeft extra capaciteit ingezet om deze nieuwkomers binnen de daarvoor gestelde termijn van acht weken van een vergunning te voorzien. Voorwaarde is wel, aldus Kist, dat alle informatie correct is aangeleverd.
Kist is zeer tevreden over het aantal vergunningaanvragen: 11.000. Opmerkelijk vindt hij dat van deze aanvragers 2.000 een uitbreiding van hun activiteiten hebben aangevraagd. “Maar dat vraagt extra toetsing op bijvoorbeeld deskundigheid”, aldus Kist. “Ook voor deze groep wordt de extra capaciteit ingezet.”
Ronduit lovend is Kist over de rol van de sector en met name van het intermediair bij de introductie van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). “De sector en met name het intermediair hebben getoond werkelijk de slag te willen maken waarin niet alleen het product, maar vooral het belang van de klant centraal staat.” Ook zeer tevreden is hij over het feit dat 90% van de WFD-vergunningen is aangevraagd via de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD).
Meer overtuiging
Bestuursvoorzitter Arthur Docters van Leeuwen noemde de samenwerking met de STFD als voorbeeld van een arrangement dat met de AFM gesloten kan worden. “Er was twijfel bij de industrie en de pers dat tussenpersonen niet allemaal vergunningen zouden aanvragen. Wij hebben altijd geloofd in de kracht van de STFD. Wij wisten zeker dat zij een belangrijke rol zou spelen. Wij hadden dat wellicht met nog meer overtuiging en zekerheid naar buiten kunnen brengen”, aldus Docters van Leeuwen.
Uitslaande brand
Docters van Leeuwen maakte van de gelegenheid gebruik om de rol en de houding van de AFM nog maar eens voor het voetlicht te brengen. Volgens de bestuursvoorzitter is het beeld van de AFM namelijk onjuist en dat is volgens hem voor een deel te wijten aan de pers. Volgens hem bestaat er een beeld van “twee lijnen” in de publiciteit. De eerste lijn is die van “harde straffen en de schandpaal”. De tweede lijn in de publiciteit is die van “strijd rondom de AFM”. “De AFM besteedt 16% van het budget aan handhaving en 80% gaat naar andere dingen zoals preventie. Natuurlijk is het uitrukken met gillende sirenes naar een uitslaande brand spectaculair, maar brandpreventie is nuttiger voor de burger. Die brandpreventie door de brandweer AFM krijgt te weinig aandacht”, mokte Docters van Leeuwen. “Wij zijn onverbiddelijk als het moet, maar uitrukken bij elk brandalarm heeft geen zin.”
De tweede lijn in de publiciteit betreft die van “strijd”. De bestuursvoorzitter schijnt regelmatig de vraag uit de branche te krijgen waarom er zoveel herrie is rondom de AFM. Bijvoorbeeld met accountants en pensioenfondsen. “Men is hier verbaasd over, omdat volgens hen de toezichthouder dat niet nodig heeft. U staat toch al op de kaart?, luidt dan de vraag”, aldus de AFM-voorman. “Maar niemand zegt: Wat heerlijk dat toezicht. En nog altijd ontmoeten wij wantrouwen. ‘Moeder haal je kinderen binnen: de AFM komt er aan’.”
Maatregelen
De AFM heeft in 2005 in totaal 114 toezichtmaatregelen genomen tegen financiële instellingen, tegenover 87 in 2004. De toezichthouder heeft vorig jaar 38 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens overtreding van de wet- en regelgeving. Verder zijn er door de AFM negentien boetes en veertien lasten onder dwangsom opgelegd. Ook gaf de toezichthouder in 24 gevallen een aanwijzing aan een instelling, werd er zeven keer publiekelijk gewaarschuwd, eenmaal een stille curator aangesteld en drie vergunningen ingetrokken.
De AFM startte het afgelopen jaar 146 onderzoeken bij tussenpersonen en het aantal afgeronde onderzoeksrapporten kwam uit op 182.
Schade voor consument
De toezichthouder constateert dat het aantal illegale financiële activiteiten nog altijd toeneemt. De schade voor de consument bedroeg over 2005 minimaal _ 250 mln.”Maar dat zal waarschijnlijk in werkelijkheid veel hoger zijn; schattingen komen in de buurt van _ 500 tot _ 750 mln.”
In 2005 is het aantal vrijstellingen in de wet verruimd en de AFM constateert dat veel dubieuze aanbieders van financiële producten proberen onder deze vrijstellingen te vallen in een poging het toezicht van de AFM te ontwijken. “Het aantal illegale financiële activiteiten lijkt vooralsnog verder toe te nemen. Door het grote aantal signalen kan de AFM minder snel signalen afwikkelen; derhalve loopt de doorlooptijd op. Het aantal maatregelen is veel hoger omdat het hoge aantal signalen in combinatie met juiste prioritering er voor zorgt dat veel tijd wordt besteed aan de afwikkeling van ernstige zaken die maatregelen met zich mee brengen”, aldus de AFM.
Bedrijfsvoering
Het aantal personeelsleden in FTE’s is het afgelopen jaar gegroeid naar 398. Er zijn ruim 1.500 sollicitaties binnengekomen, uiteindelijke zijn 100 medewerkers aangenomen. Het aantal personeelsleden moet dit jaar uitkomen op bijna 500.
Voor het doorlopend toezicht op de financiële dienstverlening was voor 2005 een bedrag van _ 10,2 mln begroot. Gerealiseerd is _ 5,5 mln. Dit lagere bedrag komt doordat de invoering van de WFD is uitgesteld. Voor dit jaar is een bedrag van _ 11, 4 mln begroot.
Voor de vergunningen financiële dienstverlening is door de vertraagde invoering van de WFD in 2005 niets uitgegeven, begroot was _ 4,4 mln. Voor dit jaar verwacht de toezichthouder _ 9 mln uit te geven.
maar uitrukken bij elk brandalarm heeft geen zin.”
werkelijk de klant centraal te willen stellen.”

Reageer op dit artikel