nieuws

‘Tweede Kamer heeft wetsvoorstel uitvaartverzekering uitgehold’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de georganiseerde natura-uitvaartverzekeraars zijn in het geweer gekomen tegen de besluiten van de Tweede Kamer ten aanzien van het toezicht op de natura-uitvaartbranche. Het desbetreffende wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Zoals weergegeven in AM nr 3 (pag. 8) ondersteunde de Tweede Kamer in meerderheid een amendement op grond waarvan de per 1 januari 1995 bestaande begrafenisverenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen met minder dan 3.000 (meerderjarige) verzekerden buiten het wettelijk toezicht blijven.
Met de motie Van Dijke c.s., die met de kleinst mogelijke meerderheid door de Tweede Kamer is aanvaard, wordt beoogd niet-commerciële uitvaartverenigingen in het algemeen (dus ongeacht grootte alsmede oprichtingsdatum) buiten het toezicht te houden. Volgens de uiteindelijke versie van de motie wordt verlangd, dat de Verzekeringskamer “in de loop van 1995 een notitie ontwikkelt die criteria aangeeft als gevolg waarvan vorenbedoelde uitvaartverenigingen buiten het bereik van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf vallen”.
‘Uitgehold’
Het Verbond en de Vereniging van Natura-uitvaartverzekeraars (VNaV) menen, dat het voorliggende wetsvoorstel door de Tweede Kamer is uitgehold.
In een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer staat: “Grote aantallen kleine natura-uitvaartverzekeraars en verenigingen komen hierdoor buiten elke vorm van toezicht te vallen. Omdat het begrip ‘niet-commercieel’ niet in regels te vatten is, komt hier een weg open te liggen voor malafide ondernemingen.”
Geen principieel verschil
Het Verbond en de VNaV vinden, dat àlle in Nederland werkzame verzekeraars onder wettelijk toezicht geplaatst dienen te zijn.
“Er is geen principieel verschil tussen verzekeraars die reeds lang geleden onder toezicht zijn gesteld en natura-uitvaartverzekeraars. In alle gevallen is het van groot belang, dat de uitvoering van door consumenten gesloten verzekeringen – ook op lange termijn – gewaarborgd zijn. De consequenties van het niet-nakomen van deze verplichtingen doordat een verzekeraar in moeilijkheden raakt, zijn, zoals eens te meer gebleken is, zeer groot.”

Reageer op dit artikel