nieuws

Tweede hypotheken brengen provisieomzet DSB weer op peil

Archief

DSB Bank heeft vorig jaar ruim 36% meer winst gemaakt dan in 2004. Belangrijke factor daarin was de grotere afzet van hypotheken. De provisieomzet herstelde zich van de terugval in 2004, vooral dankzij de gestegen bemiddeling voor tweede hypotheken.

De totale omzet van het concern groeide tot _ 216,2 (201,1) mln. De rentebaten kwamen uit op _ 217,3 (201,8) mln, vooral doordat de ontvangen rente op hypothecaire leningen toenam: _ 107,3 (86,1) mln.
Het brutoresultaat verbeterde tot _ 63,3 (57,2) mln, dankzij een stijging van het resultaat in het bankbedrijf tot _ 54,1 (41,3) mln. Netto resteerde een winst van _ 45,3 (33,2) mln. “De getroffen maatregelen naar aanleiding van het tegenvallende resultaat over 2004 blijken effectief.” Onder meer het aantal reclame-uitingen is stevig teruggebracht.
De omvang van de betalingsachterstanden in de kredietportefeuille is vorig jaar bij DSB afgenomen: “In het eerste kwartaal van 2005 zijn de achterstanden ten opzichte van ultimo 2004 voor alle producten verder opgelopen”, aldus de directie. “Vanaf het eerste kwartaal is een stabilisatie dan wel beperkte afname van de achterstanden voor de belangrijkste producten waarneembaar.” In lijn met de landelijke ontwikkeling is de consumptief-kredietportefeuille bij DSB vorig jaar met _ 78,9 mln gekrompen. “De totale kredietportefeuille is daarentegen per saldo gestegen tot _ 3,8 (3,5) mld door met name de verstrekking van eerste hypotheken.” Het saldo uitstaande eerste hypotheken groeide tot _ 1.955 (1.673) mln, ondanks dat een groot aantal eerste hypotheken werd afgelost. Aan tweede hypotheken had DSB eind vorig jaar voor _ 940 (894) mln uitstaan.
Nieuwe activiteit
Een nieuwe activiteit, die eind 2004 is opgestart, is het verstrekken van zogeheten non-conforming hypotheken aan klanten met een (voormalige) BKR-registratie en zelfstandigen. “Om met deze vorm van verstrekking en het bijbehorende andere risicoprofiel ervaring op te kunnen doen, is er in eerste instantie voor gekozen om deze productie grotendeels voor een derde partij te bemiddelen.”
De rentemarge voor hypotheken en consumptief krediet tezamen bleef bij DSB met gemiddeld 1,7% stabiel. “De handhaving van de rentemarge vloeit gedeeltelijk voort uit de verlaging van de rentetarieven op de spaarrekeningen en de beperkter aangehouden liquiditeit over 2005.” Ook zijn de funding-kosten verlaagd door diverse securitisatieprogramma’s. Van het totaal uitstaande kredietbedrag is nu _ 2,5 mld gesecuritiseerd.
Provisie
De provisie-inkomsten namen toe tot _ 129,5 (122,5) mln. In 2004 was de provisieomzet nog met 28% gedaald door een tegenvallende afzet van hypotheken. Vorig jaar was vooral de afzet van 8.750 (5.497) tweede hypotheken de motor achter de omzetstijging.
Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit verzekeringsprovisies, die nauw verbonden zijn aan de afzet van hypotheken: vorig jaar leverde de bemiddeling in verzekeringen – vooral overlijdensrisicopolissen, kapitaalverzekeringen en woonlasten-aov’s – _ 103,4 (95,6) mln op. De ontvangen afsluitprovisie groeide tot _ 11,0 (8,8) mln.
Uit financieringen werd voor _ 15,0 (18,0) mln aan provisies ontvangen. De daling wordt veroorzaakt doordat de laatste jaren relatief minder voor derden wordt bemiddeld en doordat eind 2004 een portefeuille werd overgenomen van Vola, waarvoor DSB zelf had bemiddeld.
Overigens leverden de bemiddelingsactiviteiten met _ 9,2 (15,9) mln een aanzienlijk lager brutoresultaat op dan in 2004.
Buitenland
In België boekte DSB Bank “een forse productiestijging” door onder meer een acquisitie in Antwerpen en het openen van een vestiging in Doornik. Ruim 20% van de productie was voor eigen rekening en risico. In Duitsland gaat de bank nog dit jaar van start als DSB Bank Niederlassung Düsseldorf, in eerste instantie voor de verstrekking van consumptief krediet.
In ons land heeft de bank nu zeventien eigen kantoren. DSB Bank ontstond vorig jaar uit de DSB Groep, die daarmee veranderde van een bemiddelingsbedrijf in een bankconcern. Eind december kreeg DSB een algemene bankvergunning.

Reageer op dit artikel