nieuws

Twee Ombudsmannen op één kussen

Archief

Als een verzekerde ontevreden is over zijn zorgverzekeraar, kan hij sinds kort, in bepaalde gevallen, ook terecht bij de Nationale Ombudsman. Voor de consument is het er daardoor niet duidelijker op geworden.

Klachten over de uitvoering van de ziekenfonds-, de AWBZ-verzekering en de acceptatie en de premieheffing in het kader van de WTZ 1998, zijn nu ook onder de competentie van de Nationale Ombudsman gebracht. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan, dat men niet langer terecht kan bij de Ombudsman Zorgverzekeringen. Dit is onterecht. Men kan nog steeds voor alle klachten bij deze Ombudsman terecht, maar voor de consument is het er allemaal niet duidelijker op geworden.
Niet op de lijst
Sinds medio 1998 is de Wet Nationale Ombudsman gewijzigd zodat de Nationale Ombudsman bevoegd is om klachten te behandelen over alle instanties die wettelijk bevoegdheden uitoefenen (“bestuursorganen”), tenzij de instantie is opgenomen in een door de Ministers van Algemene en Binnenlandse Zaken vastgestelde lijst.
Zorgverzekeraars oefenen diverse wettelijke bevoegdheden uit, als zij de ziekenfonds- en AWBZ-verzekeringen en de WTZ (acceptatie en premie) uitvoeren, maar worden niet in deze lijst genoemd. Dit betekent dat de Nationale Ombudsman bevoegd is kennis te nemen van klachten over de uitvoering van deze wettelijke taken door de zorgverzekeraars.
Lage drempel
Sinds 1996 bemiddelt de Ombudsman Zorgverzekeringen in de persoon van mevrouw T. Gardeniers bij klachten over de zorgverzekeringen. De bemiddeling is er op gericht het door de klager voorgelegde probleem op te lossen. Dit blijkt zo succesvol, dat tot op heden steeds kon worden volstaan met bemiddeling en geen advies behoefde te worden gegeven.
Alle zorgverzekeraars erkennen de Ombudsman Zorgverzekeringen voor al hun verzekeringsproducten in de zorg (ZFW, AWBZ, SPP, maatschappijpolis, aanvullende verzekering). Een verzekerde hoeft dus niet precies te weten op welke verzekering zijn klacht betrekking heeft. Als hij een klacht over een zorgverzekeraar heeft, kan hij altijd terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze zorgt zo nodig voor doorzending naar de bevoegde instantie. De drempel is laag en de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft grote deskundigheid op het terrein van de zorgverzekeringen opgebouwd.
Niet onbelangrijk ook is dat de verzekerde met klachten over álle verzekeringen (Schade, Leven, Pensioen, Natura-uitvaart en Zorg) terecht kan op één adres: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Zorgverzekeraars moeten sinds kort evenwel formeel op hun (bestuursrechtelijke) besluiten vermelden dat de Nationale Ombudsman bevoegd is om een klacht te behandelen. Verzekerden kunnen hun klachten echter als vanouds ook naar de Ombudsman Zorgverzekeringen blijven sturen. Op bepaalde terreinen is de Ombudsman Zorgverzekeringen zelfs de enige Ombudsman waar men terecht kan.
De uitbreiding van de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman plaatst een extra instituut naast de bestaande Ombudsman Zorgverzekeringen. De Nationale Ombudsman is echter als het om de zorgverzekeringen, gaat slechts ten dele bevoegd, namelijk voor zover het om de uitoefening van een wettelijke bevoegdheid gaat. Daarom kan de Nationale Ombudsman geen klacht over de maatschappijpolis of de aanvullende verzekering in behandeling nemen. Dergelijke zaken zullen toch weer naar de Ombudsman Zorgverzekeringen moeten worden geleid.
Algemeen karakter
De wijziging van de Wet Nationale Ombudsman is exemplarisch voor de wijze van wetgeven in de laatste jaren. Steeds vaker heeft de wetgeving een algemeen karakter, in die zin dat zij op alle sectoren van de samenleving van toepassing wordt verklaard. Te noemen vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Mededingingswet, de Wet Openbaarheid van Bestuur, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet gelijke behandeling. Hoewel het algemene karakter van deze wetten niet steeds even grote problemen veroorzaakt, wordt wél duidelijk dat niet naar sectorspecifieke problemen of mogelijkheden wordt gekeken. Of de sector door middel van zelfregulering al een goede oplossing biedt, lijkt evenmin in de overwegingen te worden betrokken. Bij de voorbereiding van wetten voor gemengd publiek-/private sectoren wordt geen rekening gehouden met de private praktijk die bovendien door het terugtreden van de overheid in omvang toeneemt. De gevolgen zijn ten dele onnodige wetgeving en onoverzichtelijkheid voor de consument.
We kunnen slechts hopen dat de duivel het beslapen kussen laat voor wat het is en dat de consument zijn weg naar de beste Ombudsman weet te vinden.

Reageer op dit artikel