nieuws

Tussenpersoon verliest procedure tegen NN over provisie-overboeking

Archief

Het Zaandamse assurantiekantoor H.C.D. Besem heeft voor het Haagse kantongerecht een tegen Nationale-Nederlanden Schade aangespannen procedure verloren. Besem claimde ten onrechte de provisierechten van een tussentijds naar hem overgeboekte schadeverzekering.

De ‘intermediairswijziging’ (overboeking post naar een andere tussenpersoon) was conform het verzoek van verzekerde uitgevoerd door Nationale-Nederlanden. De maatschappij voerde niet lang daarna een en bloc-wijziging van premie en/of voorwaarden door.
Op grond van de polisvoorwaarden mocht de verzekerde de en bloc-wijziging aangrijpen als mogelijkheid tot opzegging van de polis. Dat gebeurde echter niet.
Art. 17 Wabb
Tussenpersoon Besem evenwel zag hierin aanleiding om de provisie over de premie van de schadeverzekering te claimen vanaf de en bloc-mutatiedatum. Hij verwees daarbij naar art. 17, lid 3, Wabb.
In dit wetsartikel is vastgelegd dat de provisie voor een schadeverzekering aan de oude tussenpersoon toe komt tot op het tijdstip dat de verzekering door de verzekeringnemer kan worden opgezegd. Volgens Besem is het en bloc wijzigen van premie/of voorwaarden een mogelijkheid tot opzegging van de polis, en zou de provisie vanaf de mutatiedatum automatisch moeten overgaan naar de nieuwe tussenpersoon, in casu zijn assurantiekantoor.
Niet meer van deze tijd
Besem heeft de Zwolsche Algemeene aan zijn zijde.
Deze maatschappij wijzigde begin dit jaar – tot ontstemming van de standsorganisaties NVA en NBvA – haar overboekingsregeling zodanig dat de provisie automatisch wordt toegekend aan de nieuwe tussenpersoon indien een intermediairswijziging wordt gevolgd door aanpassing van premie en/of voorwaarden, zonder dat de polis is opgezegd. De maatschappij zei zo recht te willen doen aan de nieuwe tussenpersoon die anders geen provisie krijgt, maar wèl het werk mag doen. “Zo’n regeling is niet meer van deze tijd”, stelde de maatschappij. De maatregel zou op gering protest bij het intermediair zijn gestuit.
Het voorbeeld van Zwolsche Algemeene is niet gevolgd door andere verzekeraars. De Commissie Uitvoering Privaatrechtelijke Overeenkomsten (Cupo), waarin verzekeraars en tussenpersonenorganisaties zijn vertegenwoordigd, adviseerde in het najaar van 1994 al dat provisierechten pas kunnen overgaan naar de nieuwe tussenpersoon als de polis daadwerkelijk is opgezegd, na een en bloc-wijziging door verzekeraar.
Ongelukkige formulering
Nationale-Nederlanden verwoordde tegenover de Haagse kantonrechter het Cupo-standpunt, en kreeg het gelijk aan haar zijde. De kantonrechter oordeelde, dat art. 17, lid 3 Wabb, is bedoeld om regeling te geven in het geval een overboekingsverzoek wordt gedaan vóór de contractsvervaldatum, maar nadat de termijn van opzegging voor verzekeringnemer is verstreken.
“Wat al praktijk was, werd in de wet opgenomen, edoch met een te ruime, en derhalve ongelukkige formulering”, stelde de kanonrechter. “Dit laatste neemt niet weg dat het gaat om de bedoeling van de wetgever. Met deze bedoeling strookt niet dat na overboeking van de verzekering het provisierecht in geval van wijziging van premie en/of voorwaarden en bloc, waarbij de verzekeringnemer het recht heeft de verzekering tussentijds – per een vooraf niet exact overeengekomen datum – te beëindigen, toekomt aan de nieuwe tussenpersoon.
NVA: deze uitspraak geeft duidelijkheid
De standsorganisatie NVA zegt verheugd te zijn over de uitspraak van de Haagse kantonrechter, “omdat deze duidelijkheid geeft over de hantering van art. 7 lid 3 Wabb”. De tussenpersonenorganisatie meent, dat door deze uitspraak “opnieuw uniformiteit in de bedrijfstak ten aanzien van provisierechten zal komen”. Volgens de NVA staat deze uniformiteit voorop, ongeacht welke regeling wordt gehanteerd.

Reageer op dit artikel