nieuws

Tussenpersoon aansprakelijk voor fout bij direct via verzekeraar gesloten polis?

Archief

Fortis ASR heeft op zijn website direct sluiten van verzekeringen mogelijk gemaakt, waarbij de consument na het sluiten een tussenpersoon krijgt toegewezen. Deze constructie passen meer verzekeraars toe, niet alleen bij schadeverzekeringen maar ook bij levensverzekeringen en hypotheken. Jurist Jurjen Oosterbaan van Bureau D&O vraagt zich af of de betrokken tussenpersonen zich wel realiseren welke aansprakelijkheidsrisico’s zij hiermee kunnen lopen.

“Consumenten sluiten steeds vaker zelfstandig overeenkomsten via de websites van verzekeraars. Sommige maatschappijen hebben assurantiekantoren bereid gevonden naderhand de belangen van de klant te behartigen. De aan de consument toegewezen tussenpersoon wordt belast met het beheer van de polis en krijgt daarvoor (meestal) ook provisie betaald. Een interessante vraag is wat er gebeurt als de klant door een zelf gemaakte fout wordt gedupeerd. Krijgt de financiële dienstverlener dan niet het verwijt dat hij had moeten controleren of de polis geschikt is voor de doelstelling die de consument ermee had?
Een voorbeeld maakt duidelijk waarom deze vraag relevant is. Consument Pietersen sluit rechtstreeks bij de maatschappij een inboedelverzekering voor _ 100.000. Zijn inschatting is globaal juist, maar van de waarde bestaat _ 40.000 uit sieraden. Pietersen realiseert zich echter niet dat op de polis sieraden maar tot _ 6.000 zijn verzekerd. Na de transactie krijgt Pietersen te horen dat assurantiekantoor Jansen, gevestigd in de woonplaats van Pietersen, de polis in beheer krijgt. Een half jaar na het sluiten van de verzekering worden de sieraden gestolen en krijgt Pietersen maar _ 6.000 vergoed. Hij stelt Jansen aansprakelijk voor de resterende schade van _ 34.000.
Verplichtingen
Jansen heeft het beheer van de verzekering na de totstandkoming ervan op zich genomen. Het beheer valt onder de definitie bemiddelen en dus rusten op Jansen alle verplichtingen die de Wet op het financieel toezicht (WFT) aan bemiddelen stelt.
Civielrechtelijk zal worden geredeneerd dat Jansen met de maatschappij akkoord is gegaan met het feit dat het assurantiekantoor wordt gekoppeld aan consumenten die rechtstreeks verzekeringen sluiten. Door akkoord te gaan met het overnemen van het beheer, is er een rechtsverhouding tussen Jansen en Pietersen ontstaan. De rechter kan redeneren dat Pietersen bij het sluiten van de verzekering bewust heeft afgezien van advies en dat de daaruit voortvloeiende schade voor eigen rekening is. Wellicht kan de verzekeraar nog een gebrekkige voorlichting worden verweten.
Maar een andere visie is mogelijk. De rechter kan stellen dat de bemiddelaar bewust heeft ingestemd met het beheer van de verzekering en dat hij dus wordt geacht aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Deze stelling wordt gesteund door het gegeven dat een deel van de premie bestemd is voor de kosten van het beheer door de bemiddelaar. De vraag is óf en vooral wanneer het moment komt waarop van de adviseur mag worden verwacht dat hij heeft gecontroleerd of de polis wel past bij de situatie van de klant.
Indien de tussenpersoon gedurende het bestaan van de verzekering op geen enkele wijze de moeite neemt om na te gaan of de verzekering tegemoet komt en blijft komen aan de verwachtingen die de consument van de verzekering heeft en mag hebben, loopt hij naar het oordeel van D&O en de door haar geraadpleegde juristen het risico geheel of gedeeltelijk aansprakelijk te worden gehouden voor de schade die de consument lijdt als gevolg van een verkeerde beslissing die deze zelf bij het sluiten van de verzekering heeft genomen.

Reageer op dit artikel