nieuws

Trendbreuk bij Waarborgfonds

Archief

Voor het eerst in veertig jaar constateert het Waarborgfonds Motorverkeer voor 2005 een daling van het aantal ingediende schadeclaims (-8%) en de daarbij horende schadelast (-18%).

In het jaarverslag over 2005 meldt het Waarborgfonds dat vorig jaar 58.970 (64.070) schadeclaims werden ontvangen. Als gevolg daarvan werd _ 63,8 mln aan schadevergoedingen uitgekeerd tegen _ 77,9 mln in 2004. Het Waarborgfonds schrijft deze trendbreuk toe aan het feit dat claims de laatste jaren sneller worden ingediend, maar verwacht dat de daling tijdelijk is en dat het aantal vergoedingsaanvragen voortaan weer gelijke tred zal houden met de groei van het Nederlandse wagenpark.
Aan bijdragen van verzekeraars en de Staat werd _ 92,8 (80,4) mln ontvangen. Hierdoor en door een afname van de schadelast kwam het operationele resultaat uit op _ 17,3 (-7,4) mln. Daarbij leverden financierings- en beleggingsactiviteiten het fonds een additionele _ 15,5 mln op.
Wegmeubilairclaims
Het Waarborgfonds nam in 2005 over 61.200 dossiers een beslissing over toe- of afwijzen van een claim. In meer dan driekwart van de gevallen viel de beslissing geheel of gedeeltelijk gunstig uit voor de benadeelde. In 2004 lag het percentage nog op ruim 80%. De daling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de wegmeubilairclaims. Grotere aandacht voor dit soort claims, mede mogelijk gemaakt door het feit dat het Waarborgfonds in 2004 zijn achterstanden heeft weg weten te werken, heeft ertoe geleid dat het toewijzingspercentage omlaag is gebracht. Ook stelt het Waarborgfonds strengere eisen alvorens dossiers worden toegewezen en dat lijkt er mede toe te leiden dat de beheerders van wegmeubilair zelf ook kritischer kijken naar de houdbaarheid van hun claim voordat ze hem indienen.
Onbekende daders
Het grootste aantal claims heeft sinds jaar en dag betrekking op schade die door onbekende daders is veroorzaakt. Vorig jaar betrof dat: 55.429 (59.957) claims ofwel 94,0% (93,6%) van het totaal. De categorie onverzekerde daders was verantwoordelijk voor 2.967 (3.348) claims. Gestolen voertuigen en ramkraken leverden 527 (690) claims op en daders die wegens gemoedsbezwaren zijn vrijgesteld van verzekeringsplicht veroorzaakten 47 (75) claims.
In 2005 verhaalde het Waarborgfonds een bedrag van _ 2,0 mln op onverzekerden. Een lichte daling ten opzichte van 2004, toen _ 2,1 mln werd geïncasseerd. Fraudeaanpak leverde het Waarborgfonds een besparing op van _ 0,65 mln.
Personenschade
Voor 2006 worden geen grote investeringen voorzien en ook de personeelsbezetting zal gelijk blijven. Evenals in 2005 zal extra aandacht worden besteed aan doorlooptijden en klanttevredenheid. Ten slotte hoopt het Waarborgfonds dat de door de Universiteit van Tilburg ontwikkelde gedragscode personenschade spoedig en breed gedragen zal worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel