nieuws

‘Totaalpakketten voor employee-benefits hollen functie van tussenpersoon

Archief

uit’

Verzekeraars zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van totaalpakketten voor de markt van employee-benefits. Uit de praktijk blijkt dat men echter vooralsnog niet veel meer voordeel weet te bieden dan een korting op basis van volume. Het zal nog wel even duren voordat de verzekeraars intern dermate gestructureerd zijn dat de werkgever hier belangrijke voordelen mee kan behalen.
Dit betoogde pensioenadviseur R. Kistemaker in een inleiding in een congres van Euroforum over employee-benefits. Kistemaker is adjunct-directeur bij Godwins Nederland (voorheen: Algemeen Pensioenbureau Hudig-Langeveldt) in Rotterdam.
Eén loket
Er wordt volgens Kistemaker bijna geen artikel meer gepubliceerd over employee-benefits, of er wordt gewezen op het belang van het coördineren van het pakket employee-benefits via één loket. Het instellen van dit ene loket kan volgens hem onder meer de voordelen voor de werkgever hebben:
– dat de administratie eenvoudiger wordt; werknemers hoeven maar één keer aan- en afgemeld te worden voor meerdere verzekeringen;
– dat werknemers beter geïnformeerd kunnen worden over het totale pakket, bij voorbeeld door op eenvoudige wijze persoonlijke overzichten te maken voor elke werknemer;
– dat verzekeringsvormen gekoppeld kunnen worden die elkaar direct beïnvloeden, bij voorbeeld de ziektekostenverzekering met zijn wachttijdproblematiek en de ziekengeldverzekering die door die wachttijden meer schade lijdt;
– dat de uitvoeringskosten worden verlaagd door het bundelen van verzekeringen.
Kistemaker: “Een effect van de ontwikkeling van deze totaalpakketten is, dat de rol van de assurantietussenpersoon gedeeltelijk wordt uitgehold. De toegevoegde waarde van de tussenpersoon is voor een deel gelegen in het onderbrengen van verzekeringen in de markt waarbij de keuze uit de verzekeraars afhangt van de verhouding tussen hun prijs en kwaliteit. Het automatisch onderbrengen van verzekeringen bij één verzekeraar houdt in, dat deze functie van de tussenpersoon in waarde inboet”.
Het is volgens Kistemaker nog maar de vraag of één verzekeraar voor àlle employee-benefitsverzekeringen een optimale dienstverlening en prijsstelling kan bieden.
Kleinere werkgevers
Voor kleinere werkgevers kan het volgens hem beslist voordelig zijn om deze pakketten direct af te nemen van de verzekeraar. “De assurantietussenpersoon kan de werkgever terzijde staan bij het selecteren en inbrengen van de meest optimale aanbieding”.
Bij grotere werkgevers kan de tussenpersoon een veel nadrukkelijker rol spelen, meent Kistemaker. “De assurantietussenpersoon kan in dat geval zelf de één-loket-functie op zich nemen. Hierdoor blijft het mogelijk om voor de verschillende verzekeringen de beste uitvoerder te vinden, zonder dat de werkgever de nadelen heeft van een versnipperd pakket”.
Advisering op het gebied van employee-benefits wordt in toenemende mate gekoppeld aan advisering over beloningssystemen, aldus Kistemaker, aangezien primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. In Engeland en de Verenigde Staten is deze ontwikkeling verder gevorderd.
Risicobeheersing strekte zich tot nu toe voornamelijk uit tot schadeverzekeringen. Door de opkomst van employee-benefits kan deze activiteit nu ook vruchtbaarder worden toegepast bij personenverzekeringen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongevallen. De tussenpersoon kan op dit terrein veel betekenen voor de werkgever, aldus Kistemaker.
Nationale-Nederlanden
In hetzelfde congres sprak ook P.A.H. Martens, projectleider employee benefits bij Nationale-Nederlanden. Het employee-benefitsconcept vraagt volgens hem een klantgerichte totaalbenadering. “Alleen dan kunnen onderlinge dwarsverbanden, maatwerk en advies, experience rating (tarifering op basis van ervaringen – red. AM) en onder andere elementen van gemak, volledig worden benut”.
Het antwoord van Nationale-Nederlanden op de ontwikkelingen in employee benefits is het Personeels Zekerheids Plan: een pakket met onderling samenhangende pensioen-, ziekteverzuim-, wao-, zorg- en ongevallenverzekeringen, arbodiensten en spaarregelingen.
Martens: “Tegen eventuele critici zeg ik: ‘We hebben dit antwoord ontwikkeld met de beste bedoelingen voor ons zelf’. Maar we hebben dit antwoord óók geformuleerd ten behoeve van onze tussenpersonen. Zouden we dat niet hebben gedaan, dan had ons dat verweten kunnen worden”.
Dat antwoord hoeft volgens hem nog helemaal niet volledig of perfect te zijn. “De markt ontwikkelt zich en wij ontwikkelen mee, lopen soms daarop vooruit en soms een stapje achter. Wij hebben een visie in de markt neergelegd die zich verder zal (moeten) ontwikkelen. Dat doen we samen met het assurantie-intermediair, dat beter dan wie ook weet waar de behoefte van de finale klant ligt òf zal komen te liggen”.
Verschuiving
In de aanpak van Nationale-Nederlanden zal volgens Martens een verschuiving optreden van kant-en-klare produkten naar produktconcepten. “Employee-benefits vereist maatwerk, ook in prijs”.
Martens licht toe: “De onderlinge beïnvloeding van de empoyee-benefits-elementen vertaalt zich in een beter schadebeeld op de onderhavige verzekeringen, hetgeen door middel van experience rating uiteindelijk weer tot uitdrukking komt in een lagere premiestelling. NN is een voorstander van een dergelijke tarifering en is geen voorstander van meer structurele kortingssystemen. Dat kan en moet ook niet. Employee-benefits is in alle opzichten maatwerk. Vanzelfsprekend geldt dat dan ook voor de premiestelling, die individueel wordt toegesneden op de relatie. Elk afzonderlijk onderdeel van het employee-benefitspakket moet in principe adequaat geprijsd zijn. Op deze wijze wordt in ieder geval voorkomen dat investeringen die door verzekeraars en tussenpersonen in de produktontwikkeling, know-how en op het terrein van promotie en persoonlijke verkoop zijn gedaan, op voorhand willekeurig worden weggegeven. Anders gezegd: NN blijft haar beleid trouw, zekerheid en maatwerk staan voorop en de prijs moet adequaat zijn. Dat wil zeggen: enige marge moet er zijn. Alleen dan kun je continuïteit blijvend garanderen, ook voor het assurantie-intermediair”.
In de visie en opzet van NN moet het intermediair om redenen van efficiency mutaties van verschillende verzekeringen aan één adres kunnen sturen. “In bepaalde gevallen kan de werkgever de mutaties rechtstreeks aan de verzekeraar zenden, waarvan het intermediair volledig op de hoogte wordt gehouden”.
Ook wil de tussenpersoon een overzicht hebben van de verschillende collectieve regelingen van een werkgever en van de individuele verzekeringen. “Dit vraagt van de verzekeraar een goede samenwerking in de administratie”.
In de loop van dit jaar introduceert NN een aanpak voor de vervaardiging van employee-benefits statements, overzichten voor de werkgever en voor de werknemers.
De bestaande klantenkring is het grootste kapitaal voor het intermediair, aldus Martens. “Cross-selling op deze bestaande relaties is dus een eerste vereiste”.
Positie tussenpersoon
Omtrent de positie van de vrije tussenpersoon in de visie en opzet van NN gaf de maatschappij desgevraagd een toelichting. “Het éne loket voor de werkgever is en blijft bij NN de tussenpersoon. NN tornt niet aan de vrijheid van de tussenpersoon om uit aanbiedingen van verschillende maatschappijen een pakket aan employee-benefits samen te stellen. Maar de tussenpersoon kan ook uitgaan van het éne aanspreekpunt NN, aangezien het Personeels Zekerheids Plan een compleet pakket van produkten en diensten is met onderlinge samenhang. Het gaat om die samenhang. De opvatting, dat de tussenpersoon bij NN het totale pakket moet afnemen, gaat ons te ver”.

Reageer op dit artikel