nieuws

Totaalklant

Archief

Het fenomeen totaalklant is de afgelopen dagen herhaaldelijk in beeld geweest, niet alleen in directe zin, maar ook indirect (zoals bij het lachlust opwekkende aanbod van Polis Direct aan Stad Rotterdam om haar verlieslijdende autoportefeuille over te nemen). De Ombudsman Schadeverzekering, aan wiens jaarverslag wij in dit nummer ruime aandacht schenken, stelt in zijn rapportage over 1994: “Veel verzekeraars en tussenpersonen pleiten ervoor om alle verzekeringen bij één maatschappij onder te brengen”. Dat mag voor verzekeraars gelden, maar (welhaast per definitie) niet voor het intermediair. Onafhankelijke assurantiebemiddelaars zullen natuurlijk ook streven naar totaalklanten, maar waar dan de diverse verzekeringen worden ondergebracht, is vers twéé. De ombudsman wijst verzekeraars er terecht op, dat het niet consequent is om in voorkomende gevallen één dekking uit het pakket te royeren en tegelijkertijd de betrokken verzekeringnemer voor de rest van het pakket aan de ketting te houden. De voordelen van de pakketverzekering zijn bij eenvoudige verzekeringen voor beide partijen zeer nadrukkelijk aanwezig: het administratieve gemak, geen afstemmingsproblemen bij raakvlakken tussen diverse polissen, en (in veel gevallen) pakketkorting. Aegon heeft zich nu ook in de rij van pakket-aanbieders geschaard en als extra aspect in het tarief opgenomen, dat de verzekeringnemer een no-claimkorting kan verdienen. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers door de directie van Amev Nederland kwam een ander aspect zeer nadrukkelijk aan de orde. Uit de ervaringen op de bedrijvenmarkt weten de maatschappijen zeer goed, dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de risicograden van een bepaald bedrijf op het terrein van inventaris, aansprakelijkheid, auto etc. Ook bij de individuele verzekerde ligt het voor de hand, dat de moraliteit van iemand niet verschilt al naar gelang het verzekerde risico. Voor de maatschappijen hebben de pakketverzekeringen derhalve als bijkomend voordeel, dat men door de jaren heen een goed profiel van de pakketverzekeringnemer kan verwerven. Wat doet de assurantie-adviseur met deze ‘wetenschap’? Hij of zij dient primair de belangen van de klant te behartigen. Ook voor een brave klant kan het, al was het maar uit het oogpunt van privacy, ongewenst zijn dat één verzekeraar heel erg veel van hem weet. In hoeverre staan de dames en heren assurantiebemiddelaars hierbij stil?

Richard Vroom

Reageer op dit artikel