nieuws

Toezicht Vie d’Or: Europese Commissie geeft advies over onderzoek

Archief

bij Verzekeringskamer

Het ministerie van financiën en de Algemene Rekenkamer hebben op 10 augustus samen aan de Europese Commissie gevraagd of relevante Europese richtlijnen met onder meer geheimhoudingsbepalingen zich verzetten tegen onbeperkt onderzoek door de Rekenkamer naar toezichtsdossiers over Vie d’Or bij de Verzekeringskamer.
De Tweede Kamer heeft op 14 april 1994 de Rekenkamer gevraagd het toezicht op Vie d’Or door de Verzekeringskamer te onderzoeken. De Verzekeringskamer heeft dit afgewezen op grond van haar geheimhoudingsplicht.
Het ministerie van financiën heeft daarna voorwaarden gesteld om tot een zinvol onderzoek te kunnen komen, maar de Rekenkamer heeft deze afgewezen.
Kern van de impasse is nu dat ‘financiën’ en de Rekenkamer het onderling niet eens zijn over de vraag of de relevante EU-richtlijnen de Rekenkamer belemmeren in haar toegang tot de toezichtsdossiers betreffende Vie d’Or.
Zowel het ministerie als de Rekenkamer hebben nu de Tweede Kamer ingelicht over hun visie op de kwestie.
Goede mogelijkheden
Volgens minister Zalm van financiën bestaan er voor de Rekenkamer, ondanks de geheimhoudingsplicht, goede mogelijkheden om een zinvol onderzoek te houden. Gezien de vragen van de Tweede Kamer naar het algemene toezichtsbeleid van de Verzekeringskamer zou volgens het ministerie het onderzoek zich kunnen richten op de wijze waarop de uitoefening van het toezicht door de Verzekeringskamer is georganiseerd, met inbegrip van: de wijze van de controle-uitoefening en de intensiteit daarvan; de gebruikte methodes, de frequentie van onderzoeken etc. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van gegevens die niet te herleiden zijn tot een individuele verzekeraar. Diverse stukken kunnen aan de Rekenkamer ter beschikking worden gesteld en deze kunnen worden aangevuld met antwoorden die de Verzekeringskamer met inachtneming van haar geheimhoudingsplicht kan geven op gerichte vragen van de Rekenkamer, aldus ‘financiën’. Uit een dergelijk onderzoek plus een evaluatie van de Vie d’Or-zaak kan volgens het ministerie lering worden getrokken voor de toezichtswetgeving en de toezichtspraktijk.
Onbeperkte toegang
De Rekenkamer is echter niet akkoord gegaan met dit voorstel van het ministerie.
De Rekenkamer vindt dat zij onbeperkte toegang moet kunnen hebben tot individuele toezichtsdossiers, onder handhaving van het vertrouwelijke karakter van de gegevens. Alleen dan kan zij komen tot een onafhankelijke verzameling van gegevens en een onafhankelijke oordeelsvorming, deelt de instelling mee aan de Tweede Kamer.De Tweede Kamer heeft de Rekenkamer destijds gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:
– was het toezichtsbeleid van de Verzekeringskamer in overeenstemming met de wettelijke bepalingen;
– hoe werkte dit toezichtsbeleid in het bijzonder ten aanzien van levensverzekeringsbedrijven;
– hoe was de uitvoering van het toezicht bij Vie d’Or gedurende de periode 1985-1993.
Het advies van de Europese Commissie wordt op korte termijn verwacht.
Tweede tussentijds verslag
Naar verwachting begin oktober zal de Verzekeringskamer het tweede tussentijdse rapport uitbrengen over de afwikkeling van de kwestie Vie d’Or. Het tweede verslag bestrijkt de periode van de ingangsdatum van de noodregeling op 15 december 1993 tot de portefeuilleoverdracht aan Twenteleven op 1 augustus 1994.

Reageer op dit artikel