nieuws

Toezicht op herverzekeraars moet in december rond zijn

Archief

De Tweede Kamer zal zich binnenkort gaan buigen over een wetsvoorstel waarin het toezicht op herverzekeraars wordt geregeld. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Unie, die uiterlijk op 10 december in alle lidstaten moet zijn geïmplementeerd.

De implementatie in ons land van Richtlijn nr. 2005/68/EG gaat, als het aan het kabinet ligt, niet verder dan waartoe de richtlijn verplicht; de mogelijkheden om lichtere eisen te stellen aan het toezicht op herverzekeraars dan de standaardeisen, zijn door het kabinet benut. Van facultatieve bepalingen in de richtlijn wordt in de nationale wetgeving slechts terughoudend gebruik gemaakt, aldus de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel.
Twee principes
De EU-richtlijn gaat uit van twee principes. Enerzijds het beginsel van home country control: toezicht op de herverzekeraar in de lidstaat waar deze herverzekeraar zijn zetel heeft. En anderzijds het beginsel van single licence: een herverzekeraar die eenmaal een vergunning heeft, mag activiteiten verrichten in iedere andere lidstaat van de Europese Unie.
Op herverzekeraars zal ook in de toekomst geen gedragstoezicht worden uitgeoefend. DNB is als toezichthouder bevoegd vergunningen te verlenen. De herverzekeraars dienen daartoe te voldoen aan prudentiële regels. Herverzekeringscaptives vallen onder de in de richtlijn opgenomen definitie van ‘herverzekeringsonderneming’. Om industriële groepen de mogelijkheid te bieden zich relatief goedkoop te herverzekeren, mag het minimumgarantiefonds voor herverzekeringscaptives lager zijn dan voor ‘gewone’ herverzekeraars, te weten een minimum van _ 1 mln in plaats van _ 3 mln.

Reageer op dit artikel