nieuws

Toekomst MAS ongewis

Archief

Het MAS, het Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband van de belangrijkste Nederlandse (her)verzekeraars, moet zich herbezinnen op de eigen positie. De behoefte aan de MAS-polis blijkt ver achter te blijven bij de verwachtingen.

Twee belangrijke oorzaken zijn hier mede debet aan: het onderscheidend vermogen van de MAS-polis ten opzichte van de AVB is te gering, en de dekking voor de milieuschade aan de eigen locatie ontbreekt vooralsnog. Klanten, intermediair en verzekeraars wachten op nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.
Een multi-disciplinaire projectgroep heeft de haalbaarheid van een integrale milieuschadeverzekering onderzocht. De projectgroep adviseerde een gedifferentieerd aanbod van milieuschadeverzekeringen (MSV) dat optimaal tegemoet komt aan de wensen van klant, intermediair en verzekeraar.
MAS wil een eventuele afbouw van de MAS-portefeuille laten afhangen van het succes van bovengenoemde MSV en de in de markt aanwezige behoefte aan de huidige MAS-dekking. Mocht de vraag naar dit produkt uitblijven, dan zal de MAS-organisatie te zijner tijd uiteenvallen. De expertise van het MAS-bureau wordt in dat geval beschikbaar gesteld aan de nieuwe MSV-produkten en de administratie van een eventuele MSV-pool.
Het verzekeren van ondergrondse tanks, vallend onder het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (Boot) kan zich evenmin in een overweldigende belangstelling verheugen. Van de ongeveer 75.000 ondergrondse bedrijfstanks en 20.000 particuliere tanks zijn er slechts 628 verzekerd. Het MAS participeert in de evaluatiecommissie Boot.
De netto-premiegroei van het MAS bedroeg vorig jaar 9,6%, wat beduidend hoger ligt dan de premiegroei van 1994 (1,3%), maar achter blijft bij 1991 (27%), 1992 (21%) en 1993 (25%).
De groei van het resultaat ten opzichte van 1994 met bijna 40% is toe te schrijven aan de zeer lage schadelast van 1995 en de relatief hoge van 1994. MAS (in f mln) 1995 1994 netto premie 4,3 3,9 w.v.agrarisch 1,3 1,2 mkb 2,2 2,1 industrie 0,6 0,5 overheid 0,1 0,1 tankpolis 0,1 0,0 resultaat 3,0 2,2

Reageer op dit artikel