nieuws

TNO: ‘Meer standaardisatie bij medische keuringen’

Archief

,,Er moet bij verrzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meer eenheid komen over de medische keuringen”. Dit staat in een rapport dat staatssecretaris Hoogervorst heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met het oog op terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken door TNO-Arbeid laten onderzoeken hoe het is gesteld met de kwaliteit van WAO- en aanstellingskeuringen en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. In het rapport getiteld ‘Kwaliteit van oordeelsvorming’ concludeert TNO, ,,dat er meer eenheid moet komen in de opvattingen van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen over de keuringen”.
Wat betreft de WAO-keuringen constateert TNO ,,dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen veel ruimte hebben voor een eigen interpretatie van criteria”. De richtlijn ‘medisch arbeidsongeschiktheidscriterium’ heeft bijgedragen aan meer standaardisering, maar er blijkt nog onduidelijkheid over het toepassen van deze richtlijn. Volgens de onderzoekers ,,is het nodig dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beter worden opgeleid en voorgelicht over de huidige standaarden.” Ook zouden verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen hun beslissingen moeten laten toetsen door collegae.
Over het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek – waartoe de Arbowet de werkgevers verplicht – is volgens de onderzoekers te weinig bekend om daar een inhoudelijk oordeel over te geven.
Medische aanstellingskeuringen zijn sinds begin 1998 uitsluitend toegestaan als aan een functie bijzondere medische eisen worden gesteld. De onderzoekers concluderen ,,dat er geen brede consensus bestaat over de wijze waarop de uitvoering van deze keuringen moet of kan worden gestandaardiseerd”.
‘Afgestemd proces’
,,De uitkomsten van het onderzoek van TNO-Arbeid vinden wij niet verwonderlijk”, zegt desgevraagd Hans Lankhaar, onderdirecteur inkomensverzekeringen van De Amersfoortse. ,,De richtlijn ‘medisch arbeidsongeschiktheidscriterium’ is op zichzelf een bruikbare standaard, maar is moeilijk te hanteren in het huidige sociale verzekeringsstelsel. De richtlijn gaat namelijk uit van een consistent medisch beeld dat moet worden getoetst vanuit diverse invalshoeken. Particuliere verzekeraars doen dit al wel. Zij bouwen een dossier op via gegevens vanuit de behandelende sector, via medische expertises, via arbeidsdeskundig onderzoek en via intercollegiale toetsing van deze gegevens. De particuliere verzekeraars volgen de arbeidsongeschikte gedurende een lange tijd. Sociale verzekeraars volstaan echter veelal met een enkele medische keuring. Een momentopname dus, die inderdaad veel ruimte laat voor eigen interpretatie. Dat kan niet worden verbeterd door voorlichting of opleiding, maar slechts door medische en arbeidsdeskundige beoordelingen te laten plaatsvinden in een op elkaar afgestemd proces.”

Reageer op dit artikel