nieuws

Tien procent ‘landelijke’ ziekenfondsverzekerden

Archief

Van de ziekenfondsverzekerden is ruim 10% verzekerd bij een fonds dat niet is gevestigd in het woongebied van de verzekerde.

Sinds ziekenfondsen geen verplicht werkgebied meer hebben en dus landelijk mogen werken, hebben zij steeds meer verzekerden buiten het oorspronkelijke werkgebied. Vorig jaar ging het om 10,3% van de ziekenfondsverzekerden. Dit staat in het jaarverslag van de toezichtscommissie CTU van de Ziekenfondsraad.
Hoewel fondsverzekerden sinds 1996 elk jaar van ziekenfonds mogen veranderen, bestaat de indruk, dat genoemde 10% niet of nauwelijks bestaat uit individuele overstappers. Het moet voornamelijk gaan om werknemers die zijn verzekerd op (regio-overschrijdende) gemengde collectiviteiten en om verzekerden bij de jonge ziekenfondsen die een paar geleden zijn opgericht. Deze ziekenfondsen zijn door particuliere verzekeraars opgericht als landelijk werkend ziekenfonds (en hebben dus nooit een verplicht werkgebied gekend).
Concernvorming
De commissie heeft vorig jaar een onderzoek gehouden naar de concernvorming bij zorgverzekeraars. “Verstrengeling van private en publieke belangen houdt onder meer het risico in van te hoge ziekenfondskosten, van onrechtmatig gegevensgebruik, en van voorkeursbehandelingen.” Volgens de commissie “doen deze risico’s zich niet voor”. De commissie maakt hierbij wel de kanttekening, dat het beter zou zijn als zij de financiële gegevens zou kunnen inzien van het gehele concern plus gelieerde bedrijven.
Ook werd onderzocht of de aanvullende ziekenfondsverzekering – die door verzekerden en verzekerden vaak als één geheel wordt beschouwd met de ziekenfondsverzekering – leidt tot risicoselectie. “Er is geen aanleiding”, aldus de commissie, “om te veronderstellen dat er risicoselectie voor de hoofdverzekering via de achterdeur van de aanvullende verzekering plaatsvindt.” Wel constateert de commissie, dat door de (niet-automatische acceptatie voor de) aanvullende verzekering, de mobiliteit van de verzekerde beperkt wordt.

Reageer op dit artikel