nieuws

Terminus-directeur verwacht een avp-portefeuille van 8.000 posten

Archief

Terminus, de maatschappij die vooral bekend is van de verzekering van zware motorrijtuigenrisico’s, heeft afgelopen week haar eigen avp op de markt gebracht. Directeur Ton Schröder verwacht dat Terminus binnen een paar jaar een avp-portefeuille van zeker achtduizend polissen zal kunnen hebben.

Om de marktmogelijkheden voor een eigen avp in kaart te brengen, had Terminus een enquête gehouden onder zesduizend tussenpersonen. “We hebben meer dan drieduizend reacties ontvangen. Dat is voor een dergelijke enquête eigenlijk wel indrukwekkend”, aldus directeur Ton Schröder. Zijn bovengenoemde ‘portefeuilleprognose’ is gebaseerd op de reacties van het intermediair.
De doelgroepen bestaan, simpel gezegd, vooral uit (voormalige) bajesklanten en mensen die wegens frauduleus gedrag geen avp bij een reguliere maatschappij kunnen sluiten.
Onaanvaardbaar
Omdat een avp, ondanks diverse uitsluitingen toch fraudegevoelig is, was Terminus aanvankelijk huiverig om een avp te starten. Daar staat tegenover, dat de Ombudsman Schadeverzekering, prof.drs. Joop van Londen, in zijn jaarverslagen herhaaldelijk gepleit heeft voor een avp voor zware risico’s. Hij vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar, dat bijvoorbeeld gezinsleden van strafrechtelijk veroordeelden onverzekerd blijven, “vooral omdat met name derden van deze situatie de dupe kunnen worden”.
De avp van Terminus kent specifieke uitsluitingen. Zo is er geen dekking voor vriendendiensten en evenmin voor joy-riding door kinderen onder de achttien jaar. Ook uitgesloten is het jagersrisico en er bestaat tevens geen dekking voor schade door aan de verzekerde toebehorende maar niet door hemzelf bewoonde panden. De uitsluitingen wegens opzet en alcohol/drugs spreken voor zich. De opzichtclausule is heel stringent.
Tarieven
De avp van Terminus heeft een dekking van f 2 mln. Er is een standaard eigen risico van f 500 per gebeurtenis. Het in reguliere avp’s voorkomende eigen risico van f 500 voor schades aan in het buitenland gehuurde vakantiewoningen, geldt in de Terminus-avp als een extra eigen risico. Kortom, gaat daar wat mis, dan moet de verzekeringnemer de eerste f 1.000 zelf dragen.
De gezinspremie bedraagt f 150; een alleenstaande betaalt f 125. De contractsduur is vijf jaar doorlopend. De provisie voor het intermediair bedraagt 20%. “Dit is lager dan de gebruikelijke 25%, maar dat wordt in geld ruimschoots gecompenseerd door de hogere premie”, aldus Schröder.
Omzet gelijk
De omzet van Terminus bleef vorig jaar op hetzelfde niveau als in 1996: f 21,3 mln, zo blijkt het jaarverslag. De beleggingsopbrengsten stegen naar f 2,8 (2,7) mln en de brutopremies daalden licht naar f 18,5 (18,6) mln. De premie eigen rekening bleef gelijk: f 15,9 mln.
Het technisch resultaat groeide explosief: van 65 mille negatief naar bijna f 1,3 mln positief. De brutowinst uit gewone bedrijfsactiviteiten nam toe tot f 2,2 (1,0) mln en de nettowinst tot f 1,5 (0,6) mln. Na aftrek van bijzondere lasten, bedroeg de nettowinst f 0,8 (0,5) mln.
Branches
De kernactiviteit, de verzekering van wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, leverde een brutopremie op van f 17,4 (17,5) mln, waarvan f 15,1 (15,0) mln voor eigen rekening. De cascotekening boekte een brutopremie van f 0,8 (0,8) mln, waarvan voor eigen rekening f 0,7 (0,8) mln. Het technisch resultaat van de WA-autotekening (9.500 verzekerde voertuigen) verbeterde fors: van 33 mille in 1996 naar f 1,3 mln vorig jaar. Het verlies in casco viel lager uit: 23 (107) mille.
De overige varia, waaronder brand en rechtsbijstand, boekte een brutopremie-inkomen van f 0,3 (0,3) mln, waarvan f 0,2 mln in de branche Brand en f 0,1 mln in de rechtsbijstandverzekering. De totale premie eigen rekening bleef f 0,1 (0,1) mln. Het technisch resultaat verslechterde van f -9 mille in 1996 naar -f 30 mille vorig jaar.
De brandportefeuille omvat 530 inboedels en 118 opstallen. Voorts zijn 80 woonwagens en 50 inboedels van woonwagens verzekerd.
Bedrijfskosten De buitengewone lasten bedroegen vorig jaar ruim f 1,1 (0,3) mln, waarvan ruim f 0,8 mln voor de (voorgenomen) naamswijziging in Unicum en de verhuizing naar het eind vorig maand in gebruik genomen kantoorpand in Rijswijk. De gewone bedrijfskosten stegen naar f 6,3 (6,2) mln.
De samenwerking met het Waarborgfonds Motorverkeer, dat in hetzelfde kantoorpand is gehuisvest, vraagt een investering van f 0,2 mln. De samenwerking beperkt zich tot de facilitaire diensten, zoals receptie, telefooncentale, kantine en personeels- en financiële administratie. “Bij deze operatie is financieel voordeel niet de belangrijkste drijfveer. Primaire redenen zijn een vermindering van de kwetsbaarheid, een vergroting van kwaliteit en een verbetering van het imago”, aldus Schröder.
Met het doel de (kwaliteit van de) dienstverlening te verbeteren, is een begin gemaakt met de aanpassing van bedrijfsprocessen. De implementatie krijgt vanaf volgend jaar haar beslag.
Nieuwe naam Terminus laat op zich wachten
Terminus-directeur had zijn maatschappij dit voorjaar met een compleet nieuw gezicht willen presenteren: nieuwe naam, nieuw kantoor en breder productenpakket. De laatste twee elementen zijn wel uitgekomen, maar de nieuwe naam (nog) niet. Zoals door AM onthuld, ontstonden begin dit jaar problemen over de na een prijsvraag uitverkoren naam Unicum. Tussenpersoon Harrie van Schilt uit het Noord-Brabantse Oeffelt maakte bezwaren, omdat zijn assurantiebedrijf ook ‘Unicum’ heet. Het is inmiddels een slepende juridische kwestie geworden, waarvan de uitkomst geenszins vaststaat. Schröder heeft inmiddels besloten de zaak over de vakantieperiode heen te tillen. “Wat het wordt, daar valt geen zinnig woord over te zeggen”, aldus Schröder.
Rijswijk
Terminus is sinds vorige maand gevestigd in het Zuid-Hollandse Rijswijk, waar zij samenwoont met het Waarborgfonds Motorverkeer in het voormalige kantoor van de Gasunie aan de Verrijn Stuartlaan 14. Het postadres is postbus 1074, 2280 CB Rijswijk; telefoon 070-340.81.00, fax 070-340.81.01.

Reageer op dit artikel