nieuws

Succesvolle proef Nieuwe Hollandse Lloyd met schadeverzekeringspakket

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd heeft een steekproef met een nieuw schadeverzekeringspakket voor particulieren succesvol afgerond. In het pakket met de naam Odeon kunnen alle schadeverzekeringen worden gebundeld. De distributie vindt plaats via een select aantal assurantiekantoren.

Het pakket Odeon is geen pakketverzekering. Voor alle te verzekeren particuliere risico’s worden afzonderlijke polissen opgemaakt, die evenwel kunnen worden gebundeld in één pakket. “Odeon is de strik erom heen. De consument krijgt financiële voordelen. Zo worden geen poliskosten, incassokosten en prolongatiekosten berekend en is gespreide betaling zonder premie-opslag mogelijk”, zegt hoofd marketing J.P.M. van der Vlugt.
Bij gebruik van het Risico Adoptieplan Particulieren zoals het Odeon-pakket door Nieuwe Hollandse Lloyd wordt omschreven, is automatische incasso verplicht indien wordt gekozen voor halfjaar-, kwartaal-, en maandbetaling. Volgens de maatschappij kan het financieel voordeel voor de consument oplopen tot ruim 7%.
Nieuwe Hollandse Lloyd wil met dit ‘nieuwe’ produkt zowel de relatie van de tussenpersoon met de consument (totaalrelaties) versterken, als de samenwerking van maatschappij en assurantiekantoor. “Continuïteit in de samenwerking staat voorop. We willen niet te hooi en te gras te werk gaan. Dat betekent, dat niet elk assurantiekantoor dit schadeverzekeringspakket kan aanbieden”, zegt directeur mr J.A.H. Westerbeek.
Groter aandelenkapitaal
Het Duitse moederbedrijf Victoria heeft zowel vorig jaar als dit voorjaar enkele kapitaalsinvesteringen gedaan om de solvabiliteit van Nieuwe Hollandse Lloyd op peil te houden. De kapitaalsinjecties waren nodig in verband met de groei van de Nederlandse verzekeraar, onder meer als gevolg van acquisities (A & M Leven en Rheinland) en de nieuwe solvabiliteitsnormen voor het verzekeringsbedrijf.
Westerbeek: “Achtergestelde leningen tellen slechts gedeeltelijk mee bij bepaling van de solvabiliteit. Daarom zijn deze leningen van Victoria beëindigd en is het aandelenkapitaal verhoogd”, aldus Westerbeek.
Het aandelenkapitaal van het schadebedrijf is in twee tranches uitgebreid: het volgestorte kapitaal werd in 1994 verhoogd naar f 15 mln, en dit voorjaar werd het geplaatste kapitaal uitgebreid tot f 19 mln en meteen ook volgestort. Het geplaatste kapitaal van het levenbedrijf werd verhoogd van f 5 naar f 10 mln en tevens volledig volgestort.
Aansluiting op ADN
De maatschappij heeft nieuwe investeringen gedaan in automatisering. Zo wordt het incasso-traject verder geautomatiseerd en worden systemen voor traditionele levenprodukten aangepast aan die voor de moderne, flexibele produkten.
Ook wil Nieuwe Hollandse Lloyd dit jaar onderzoeken of en zo ja, op welke wijze kennissystemen zullen worden ontwikkeld. “Dit kan ongetwijfeld tot gevolg hebben dat wij in de loop van dit jaar ons zullen aansluiten bij het ADN”, schrijft de maatschappij in haar jaarverslag.
Hoog onnatuurlijk verval
De omzet kwam voor het eerst boven de f 200 mln uit.
Het premie-inkomen leven daalde naar f 29,5 (32,5) mln, onder meer als gevolg van een verminderde koopsomproduktie en een hoog percentage onnatuurlijk verval van traditionele verzekeringen. Deze posten zijn gesloten door de Utrechtse Verzekeringsbank, de voorloper van het huidige levenbedrijf van Nieuwe Hollandse Lloyd. De standaard levenprodukten van de ‘Utrechtse’ werden via een loondienstorganisatie op de markt gebracht.
Het hoge onnatuurlijk verval (lees: afkoop) van deze produkten baart de maatschappij zorgen. “Juist bij de doelgroep waaraan deze produkten zijn verkocht, is de concurrentie erg groot en daarmee de neiging om traditionele produkten af te kopen ten gunste van moderne levensverzekeringen”, zegt Westerbeek.
Groter aandeel volmachten
Het bruto premie-inkomen uit schadeverzekeringen steeg met 31% naar f 153,7 (117,0), onder meer door overname van de Rheinland-portefeuille van f 27 mln. Voor deze overname betaalde Nieuwe Hollandse Lloyd een goodwill van f 4,5 mln.
Van het totale premie-inkomen van f 183,2 (149,5) mln kwam f 62,1 (40,3) mln binnen via volmachten. Het aantal van de volmachttekening in het totale premie-inkomen is daardoor gestegen van 27% naar 40%. Nieuwe Hollandse Lloyd heeft 40 volmachten uitstaan, waaronder enkele met structureel verlies. “Met deze gevolmachtigden zijn we in gesprek om verbetering in de resultaten te realiseren. We denken er nu nog niet over om deze volmachten te beëindigen”, aldus Westerbeek. Nieuwe Hollandse Lloyd 1994 1993 (in / mln) omzet 211,9 176,7 kosten 44,8 37,4 netto resultaat -0,5 -0,8 Levensverzekeringen premie-inkomen 29,5 32,5 w.v. periodiek 23,2 22,5 koopsommen 6,3 10,0 bruto resultaat 1,9 0,7 Schadeverzekeringen premie-inkomen 153,7 117,0 w.v. med.varia 35,8 31,1 auto 55,0 37,5 brand 33,4 24,6 transport 15,3 12,1 overige varia 14,2 11,7 Brancheresultaat 0,4 -0,1 w.v. med. varia 4,8 4,0 brand 0 -1,4 auto -4,2 -2,5 transport 0,2 -0,6 overige varia -0,4 0,4 bruto resultaat -1,0 -0,3

Reageer op dit artikel