nieuws

Strenge toepassing privacyregels kan innovatie zorgsector in de

Archief

weg staan

Zorgverzekeraars worden geacht innovatief te werk te gaan. Zij kunnen hierbij echter in de wielen worden gereden door de privacyregels. Jan van den Berg, lid van de groepsraad van AXA Verzekeringen vraagt zich af of in ons land de privacyregels niet té stringent worden toegepast.
Uit de toespraak die Peter Hustinx, voorzitter van de Registratiekamer, onlangs hield bij Zorgverzekeraars Nederland (red: zie AM 19, pag. 28) blijkt hoe zeer de Nederlandse regelomgeving broodnodige innovaties remt. De heer Hustinx schetste in zijn betoog een vernieuwend initiatief van een verzekeraar. Het idee was om een diabetespas te verspreiden onder cliënten die blijkens hun ziektekostendeclaratiegegevens zeer waarschijnlijk aan suikerziekte leden. Via deze pas zou de verzekeraar aan deze groep cliënten bepaalde diensten kunnen aanbieden. Patiëntenorganisaties en zorgverleners waren bij het initiatief betrokken. De Registratiekamer oordeelde echter dat de verzekeraar bij dit initiatief ongeoorloofd gebruik van declaratiegegevens maakte. Een tweede voorbeeld is de zogenaamde zorgpas waarmee verzekeraars nu experimenteren. Hierbij wordt noodgedwongen een omslachtige ‘coderingsslag’ voor het sofinummer toegepast. Het sofinummer mag immers niet gebruikt worden voor de uitvoering van private ziektewet en WAO-verzekeringen.
Op zich handelt de Registratiekamer juist en voert zij slechts uit wat haar is opgedragen. Deze gevallen verwijzen echter loepzuiver naar de oorzaken van het feit dat Nederland niet voorop loopt als het gaat om innovatiekracht. Nederland kiest ervoor om een controlerend orgaan te creëren voor correct gebruik van persoonsgegevens. En als innovaties de test niet kunnen doorstaan dan keuren we ze gewoon af en wijzen op de gevaren van verkeerd gebruik van privacy gegevens. Het kan anders
Dat het anders kan en anders gebeurt, zien we op het internet, dat zich onttrekt aan de nationale regulering. Een fascinerend fenomeen van de nieuwe economie vind ik de zogeheten relatietechnologie. Uit de dialoog tussen klanten en bedrijf via het net worden gedetailleerde klantprofielen ontwikkeld. Met intelligente aanbevelingsmachines worden deze klanten aanbiedingen gedaan die precies bij hun profiel passen. Interessant is ook dat er organisaties ontstaan (voorbeeld Truste) als pleitbezorgers van privacy. Zij hebben labels ontwikkeld die op websites zichtbaar zijn. Zij attenderen de klant direct op hoe er op deze site met privégegevens wordt omgegaan. De sites krijgen via een audit een soort certificaat. En zo wordt innovatie in aanbevelingsmachines gestimuleerd. Klanten kunnen op deze wijze steeds intensiever dialogen aangaan met de bedrijven in het vertrouwen dat hun privacy gewaarborgd wordt op de voor hen belangrijke aspecten. Klantcontacten worden steeds waardevoller voor zowel bedrijf als klant.
Te stringent
De vraag rijst of Nederland niet veel te stringent met de privacyregels omgaat. Bij de sterke onderlinge relaties tussen publiek en private verzekeringen past het gebruik van een uniform en reeds ingeburgerd sofinummer. Kijkend naar het gebruik van het social security-nummer in de Verenigde Staten en de resulterende administratieve vereenvoudiging, zou het erg opbouwend uitwerken als de Registratiekamer de kaders daarvoor zou aanreiken. Wij horen liever dat de diabetespas zorgvuldig is ingevoerd dankzij de aanbevelingen en kaders die de Registratiekamer heeft aangedragen dan dat een innovatief idee is afgekeurd. Dan zijn we weer opbouwend bezig en ontwikkelt Nederland zich sneller in de gewenste richting.
Jan van den Berg lid van de groepsraad van AXA Verzekeringen Opmerkingen: Opmerkingen:

Reageer op dit artikel