nieuws

Storm in een glas water over reserves zorgverzekeraars

Archief

Het bericht, dat zorgverzekeraars geld zouden overmaken van hun ziekenfonds naar hun particuliere bedrijf, stoelt nergens op, zegt toezichthouder CTU.

In het NRC van begin deze maand stond een artikel dat onder meer heeft geleid tot mondelinge vragen in de Tweede Kamer. In dit artikel was sprake van ‘misbruik van premiegelden’ doordat zorgverzekeringsconcerns reserves van het ziekenfonds zouden overhevelen naar hun particuliere bedrijf.
die toezicht houdt op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ, hiervoor onder meer zorgverzekeraar CZ op de vingers hebben getikt. “De zaak ligt totaal anders”, zegt Ben Degenhart van de CTU. “Ziekenfondsen hebben vrije reserves en wettelijke reserves. Voor 1997 moest een bepaald gedeelte van de beleggingsresultaten op de wettelijke reserve, worden toegevoegd aan deze reserve en mocht een surplus worden toegevoegd aan de vrije reserves. Vanaf 1997 geldt de regel dat belegginsresultaten moeten worden toegevoegd aan de betreffende reserve. CZ had er, gezien de datum waarop die nieuwe regel bekend werd gemaakt, bezwaar tegen aangetekend dat dit al voor het boekjaar 1997 zou gelden. Zolang de procedure voor dit beroep liep, heeft CZ de reserves op de oude manier ‘behandeld’. Inmiddels hebben wij CZ kunnen overtuigen. Er dus absoluut geen sprake van ongeoorloofde zaken.”

Reageer op dit artikel