nieuws

STAR: laat pensioenfondsen ook individuele AOW-overbrugging verzorgen

Archief

De Stichting van de Arbeid (STAR) pleit voor een aanzienlijke gebiedsuitbreiding voor pensioenfondsen: de mogelijkheid om vrijwillige bijverzekering van pensioenrechten voor vervroegde pensionering uit te voeren. Het topoverlegorgaan van werkgevers en werknemers heeft dit bij bewindslieden bepleit in zijn commentaar op de voorgestelde terreinafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen.

“Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn dat de pensioenregeling voorziet in een collectieve pensioentoezegging op 65-jarige leeftijd en tevens in een mogelijke individuele bijverzekering voor pensionering op jongere leeftijd”, aldus de STAR.
De voorgestelde terreinafbakening komt erop neer dat pensioenfondsen alleen maar pensioenen mogen uitvoeren die voortvloeien uit de arbeidsrelatie en waarvan de financiering via de werkgever loopt. Er mag dus qua premiebetaling geen directe relatie zijn tussen het pensioenfonds en de individuele deelnemer. Bedoeling is dat de nieuwe definitie via een algemene maatregel van bestuur binnen korte tijd van kracht wordt.
De STAR staat positief tegenover de voorgestelde regeling, maar wil meer ruimte voor pensioenfondsen.
Puur individuele pensioenpolissen dienen volgens de STAR uitsluitend te worden uitgevoerd door verzekeraars. Echter, individuele aanvullende verzekeringen uit hoofde van de arbeidsrelatie en binnen het raam van de pensioenregeling en waarbij de werkgever op de een of andere wijze een financiële betrokkenheid aanvaardt, dienen door het desbetreffende pensioenfonds te kunnen worden uitgevoerd, aldus de STAR. De instelling doelt hierbij op vrijwillige verzekering bij het fonds om pensioenbreuk te helen en op vrijwillige tijdelijke voortzetting van pensioenopbouw bij het fonds na beëindiging van de arbeidsrelatie (vut, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, aanloop naar eigen bedrijf).
Verzekeraars niet duurder
De uitvoeringskosten van pensioenen bij verzekeraars zijn laag en verzekeraars zijn beslist niet duurder dan bedrijfstakpensioenfondsen. Aldus heeft het Verbond van Verzekeraars gereageerd op een mededeling van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen in haar rapport ‘Marktwerking op pensioenterrein’. Volgens het rapport variëren de uitvoeringskosten bij verzekeraars tussen 10% en 15% van de premie.
Die kosten zijn gemiddeld minder dan 8% van de premie, heeft een onderzoek van het Verbond onder de grote pensioenverzekeraars in Nederland uitgewezen.
De vergelijking van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen is volgens het Verbond ook om een andere reden onjuist. Verzekeringmaatschappijen leveren namelijk voor die kostenvergoeding een aanzienlijk betere service dan de bedrijfstakpensioenfondsen. Tevens haalt het Verbond een recent onderzoek aan onder werkgevers, uitgevoerd door een onafhankelijk instituut, waaruit blijkt dat de tevredenheid over de dienstverlening door verzekeraars aanzienlijk groter is dan die over de service van bedrijfstakpensioenfondsen.
Het Verbond merkt op dat, als de werkgever op grond van de laagste kosten voor de pensioenuitvoering zal mogen kiezen tussen zijn fonds en pensioenverzekeraars, het noodzakelijk is dat de verstrekte gegevens over deze uitvoeringskosten correct zijn, met het oog op een juiste vergelijking.
(Zie ook pagina 33 e.v.)

Reageer op dit artikel