nieuws

Standaard voor km-vergoeding en ziekenhuisdaggeld in personenschade

Archief

Een vergoeding van 40 cent per gereden autokilometer en een ziekenhuisvergoeding van f 50 per dag voor letselslachtoffers zijn de eerste tastbare resultaten van het begin vorig jaar opgerichte Nationaal Platform Personenschade (NPP).

Het NPP was een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de LSA (letselschade-advocaten), de ANWB en Slachtofferhulp Nederland. Later zijn toegetreden de expertisebranche (Nivre, BCE en NIS) en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundige Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen.
Met de voorgestelde standaardbedragen beoogt het NPP “een eerste stap te zetten in de richting van een verdere verbetering en versoepeling van het proces van personenschaderegeling”. De voorstellen zijn overigens door alle deelnemers in het platform zonder tegenstemmen aanvaard. Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. Aansluiting is gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen.
Kilometervergoeding
Onder de normering van de kilometervergoeding vallen: reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis; reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Buro Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.
In de normeringsregeling worden drie vormen van vervoer concreet genoemd. Ten eerste: personenauto. Op basis van gangbare en recente ANWB-tabellen voor variabele autokosten, is de vergoeding, voor de eerste 1.000 kilometer, gesteld op 40 cent per gereden kilometer. Dit normbedrag zal jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkeling. Ten tweede: openbaar vervoer. Indien men per openbaar vervoer reist, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Ten slotte: de taxi. Voor zover het openbaar- of eigen vervoer geen passende voorziening blijkt te zijn, worden de taxikosten aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten vergoed (hierbij moet worden gedacht aan medische indicatie, afwezigheid van eigen- of openbaar vervoer, en dergelijke).
Uitzonderingen
De normering is niet bedoeld voor reiskosten bij opname in revalidatiecentra, sanatoria en verpleeginrichtingen en evenmin voor omstandigheden waarbij meer dan 1.000 km gereisd moet worden. In die gevallen wordt de vergoeding concreet voor het individuele geval vastgesteld. Dit dient te geschieden op basis van gangbare ANWB-normen waarbij zowel de vaste als variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding gelden.
Ziekenhuisdaggeld
De ziekenhuisdaggeldvergoeding is bedoeld voor de dekking van de aanschafkosten van bed-/ziekenhuiskleding en van kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen. Bij dat laatste wordt onder meer gedacht aan extra telefoonkosten, het kopen/huren van boeken en tijdschriften, maar ook aan het huren van een tv, parkeergelden voor familiebezoek, bloemen en fruit.
Gekozen is voor een vast bedrag van f 50 per dag gedurende de eerste ziekenhuisopname. Hierbij wordt voor alle duidelijkheid nog opgemerkt dat er geen korting plaatsvindt in verband met mogelijke besparingen in de thuissituatie. De normering is niet bedoeld bij opname in een revalidatiecentrum, een verpleeginrichting, een sanatorium of in gevallen waarbij de opname in een dergelijk instituut wel is geïndiceerd, maar nog niet plaats kon vinden. Indien slachtoffers van mening zijn dat de in redelijkheid gemaakte kosten uitstijgen boven het forfait van f 50 per dag, dient men dat met behulp van rekeningen en dergelijke aan te tonen. In dat geval wordt de vergoeding concreet vastgesteld. De normeringen zullen over een jaar worden geëvalueerd door de commissie die de voorstellen heeft opgesteld.

Reageer op dit artikel