nieuws

Stadermann Luiten: ‘Voorzichtig omgaan met severability clause’

Archief

Stadermann Luiten Advocaten heeft er op zijn website voor gepleit om zeer voorzichtig om te gaan met toepassing van de zogenaamde ‘severability clause’ in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze clausule wordt veel gebruikt in Amerikaanse en Britse polissen voor bestuurdersaansprakelijkheid.

In de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt in toenemende mate gesproken over de wenselijkheid van het opnemen van de ‘severability clause’ in bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. De clausule beoogt de dekking onder de polis veilig te stellen voor zogenaamde ‘onschuldige’ bestuurders en commissarissen die persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Deze ‘onschuldige’ functionarissen moeten onder meer worden behoed voor de gevolgen van verzwijging of onjuiste opgave begaan voorafgaand aan het sluiten van de verzekering.
“Onze ervaring is dat de clausule niet zonder meer kan worden geïncorporeerd in polissen die door het Nederlandse recht worden beheerst. De ‘severability clause’ zoekt aansluiting bij het Engelse ondernemings- en verzekeringsrecht. Dat recht wijkt echter aanzienlijk af van het Nederlandse ondernemings- en verzekeringsrecht”, aldus Stadermann Luiten.
“Het is daarom wenselijk om speciale voorzieningen te treffen, wanneer men deze clausule wil hanteren in een polis die door het Nederlandse recht wordt geregeerd. Die voorzieningen hangen af van de wensen in het specifieke geval.”
Reactie Marsh
Assurantiemakelaar Marsh meldt desgevraagd, dat de ‘severability clause’ in verschillende vormen te vinden is op bestuurdersaansprakelijkheidspolissen in de Nederlandse markt ten behoeve van in Nederland en internationaal opererende bedrijven. De dekking kan per verzekeraar verschillen. “Aangezien veel ondernemingen internationaal opereren en te maken hebben met verschillende jurisdicties, besteden wij met grote zorg aandacht aan opname van een ruime variant van de severability-clausule.”
Marsh vindt het een goede ontwikkeling dat dit onderwerp aandacht krijgt. “De stelling van Stadermann Luiten omtrent het van toepassing zijnde recht en eventuele gevolgen (te nemen voorzieningen) zal nader onderzocht worden. De materie is zeer complex te noemen.”
Na de komst van het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari jl., die verzekerden meer bescherming geeft dan voorheen, heeft Marsh hier nog geen claims meegemaakt waarbij de ‘severability clause’ een aandachtspunt is geweest.
Reactie Nassau
Ook verzekeraar Nassau onderschrijft dat het opnemen van Angelsaksische clausules in polissen op basis van Nederlands recht niet zomaar kan gebeuren. “Afhankelijk van de verzekeringnemer moet de bewoording van de clausule zeer zorgvuldig worden gekozen”, aldus Bernard Vroom, manager Speciale Vermogenbescherming. “Zeker bij de grotere ondernemingen, waar niet alleen de bestuurders en commissarissen van de holding dekking hebben maar ook de bestuurders en commissarissen van alle dochters, kan het onjuist invullen van het vragenformulier door een bestuurder van de holding grote gevolgen hebben voor de dekking bij de dochters. Deze dochterverzekerden zijn volledig afhankelijk van de holdingverzekerde die het vragenformulier invult. Hetzelfde geldt voor oud-bestuurders en oud-commissarissen, die wel verzekerde zijn, maar niet betrokken worden bij het invullen van het vragenformulier.”
Terughoudend
Een severability-clausule stelt dat de kennis van de ene verzekerde niet zal worden toegerekend aan de andere verzekerde(n). Dit betekent dat een verzekeraar dekking biedt aan de onschuldige of onwetende verzekerde(n), terwijl de verzekeraar de verzekering nooit was aangegaan, of misschien op andere condities, als hij kennis had gehad van de juiste informatie. Andere condities zijn bijvoorbeeld een lager verzekerd bedrag, een hogere premie, een eigen risico, beperkte inloop of een beperkt dekkingsgebied.
Vroom: “De verzekeraar dient terughoudend om te gaan met zo’n clausule. Eén van de hoofdregels in het verzekeringsrecht (artikel 7: 929 BW en 7:930 BW) is namelijk dat geen uitkering is verschuldigd wanneer niet aan de mededelingsplicht is voldaan. Daar komt bij dat de verzekeringsbranche zelf het op zich heeft genomen om in het kader van het tegengaan van fraude een adequaat en consequent sanctiebeleid te hanteren.”
Afweging van belangen
De Nassau-woordvoerder wijst erop dat de verzekeringsmarkt diverse varianten van de severability-clausule kent. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat slechts de kennis van bepaalde functionarissen (leden van de raad van bestuur van de holding) wordt toegerekend aan alle verzekerden. Ook is het mogelijk dat slechts de kennis van de ondertekenaar van het vragenformulier wordt toegerekend aan alle verzekerden. Verder valt te denken aan de variant waarbij geen dekking voor de schade wordt gegeven, maar wel dekking voor de verweerkosten van de onschuldige verzekerde, al dan niet met een sublimiet.”
Vroom: “De verzekeraar dient in ieder geval een afweging te maken tussen zijn eigen belangen en die van de onschuldige verzekerden. Is de verzekeraar bereid dekking te geven voor de onschuldige verzekerde die het slachtoffer is van een bewust onjuiste opgave van een medeverzekerde? En wanneer dat het geval is, wordt daarmee de verzekeraar niet het slachtoffer van deze onjuiste opgave? Naar onze mening dient de verzekeringnemer de primaire verantwoordelijkheid te dragen voor het door elke verzekerde doen van een juiste opgave van de relevante informatie die nodig is bij het aangaan van de verzekering. De verzekeraar mag niet het slachtoffer worden van een eventuele onjuiste opgave. Mocht de verzekeraar toch besluiten een severability-clausule op te nemen, dan is het raadzaam geen ‘full severability’ te geven, maar te kiezen voor een enigszins afgezwakte vorm.”

Reageer op dit artikel