nieuws

Stad Rotterdam nu met eigen produkten de aov-markt op

Archief

Na gedurende tientallen jaren betrokken te zijn geweest bij de IVC-pool, heeft Stad Rotterdam afgelopen maand een serie eigen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt gebracht.

De betrokkenheid van Stad Rotterdam bij de Invaliditeitsverzekeringscentrale (IVC) ging verder dan die van een modale pool-deelnemer, omdat zij de pool beheerde. Mr C.J. de Swart, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, is zijn carrière bij ‘de Stad’ begonnen bij de IVC. Hij voerde jarenlang de directie over de pool.
Stad Rotterdam is het nieuwe tijdperk ingestapt met vijf eigen aov-produkten: twee gericht op werknemers en drie gericht op zelfstandigen. De aov ‘Werknemers-Inkomen’ bestaat uit drie delen:
– aanvulling tot 70% van het salaris tot maximaal 70% van de sociale loongrens (wao-aanvullingsrente);- aanvulling tot 80% van het salaris tot 80% van de loongrens (excedent I);- aanvulling tot maximaal 80% van het salaris boven de loongrens (excedent II).De verzekering volgt standaard de loonontwikkelingen in ons land. Indien iemands individuele salaris méér stijgt, kan deze stijging binnen een jaar met maximaal 15% (tot f 5.000) van het verzekerd bedrag zonder medische waarborgen worden meeverzekerd. Aspirant-verzekerden kunnen er ook voor kiezen, dat een ingegane wao-uitkering jaarlijks stijgt. Hierbij kan men kiezen voor een stijgingspercentage tussen 1 en 5%. Andere aspecten:
– eigen-risicotermijn naar keuze, doch minimaal een maand;- uitkering boven 25% arbeidsongeschiktheid, maar deze ondergrens kan tegen premiereductie worden verhoogd;- voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan men kiezen tussen ‘maatschappijbeoordeling’ of ‘wao-volgend’. Voorts is verhaalsbijstand gedekt, is er een overlijdensdekking van f 5.000 en een ongevallendekking van maximaal f 5.000 bij blijvende invaliditeit of overlijden.Lasten-aov
Bij de aov ‘Werknemers-Lasten’ kan de verzekeringnemer zelf bepalen welk deel van de vaste lasten verzekerd moeten worden, tot maximaal f 30.000 per jaar.
Tegen een premie-opslag van 5% kan men zonder medische waarborgen de verzekerde woonlasten laten aanpassen aan de individuele lastenontwikkeling. Hiervoor geldt een maximale jaarlijkse verhoging van 15% van het verzekerde bedrag. De verzekeringnemer heeft de keus vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid (wao-volgend) deze verzekering tot uitkering komt: vanaf 45% of vanaf 80%. Deze polis kent een standdaard wachttijd van één jaar.
Zelfstandigen
De drie aov-produkten voor zelfstandigen hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken: keuze uit een reeks eigen-risicotermijnen (minimaal 7 dagen), uitkeringsdrempels van resp. 45, 55, 65 of 80% arbeidsongeschiktheid, uitkering van f 5.000 bij overlijden van de verzekeringnemer gedurende de looptijd van de aov, en een verhaalsbijstanddekking.
Bij de twee aov’s voor ‘bestaande ondernemers’ is het inkomen van de zelfstandige van de afgelopen drie jaar bepalend voor de vaststelling van de verzekerde bedragen. Men kan maximaal 80% van het inkomen verzekeren. Bij de variant ‘Zelfstandigen-Keuze’ kan men de verzekerde bedragen jaarlijks met een vast percentage tussen 1 en 5 te laten stijgen. De aspirant-verzekerde kan er overigens ook voor kiezen, dat deze stijging alleen plaatsvindt in geval van arbeidsongeschiktheid.
Optieregeling
Indien de verzekeringnemer vreest, dat de verzekerde bedragen niet voldoende meegroeien met zijn inkomen, kan hij opteren voor de mogelijkheid de bedragen elke drie jaar forser aan te passen. Drie jaar na de ingangsdatum kunnen de verzekerde bedragen met maximaal 25% worden verhoogd en elke volgende drie jaar met maximaal 10%. De verhoging bedraagt minimaal f 2.000 en kent een bovengrens van f 10.000.
Voor het meeverzekeren van deze optieregeling wordt een toeslag van 5% in rekening gebracht. Er zijn twee tariefmogelijkheden: een standaardtarief (uitgangspunt: gelijkblijvende premie gedurende de hele looptijd) en een combitarief (relatief laag beginnen en geleidelijk stijgend).
Zelfstandigen-Index
Bij de variant ‘Zelfstandigen-Index’ worden de verzekerde bedragen jaarlijks aangepast aan de hand van een loonindexcijfer voor de inkomensontwikkelingen in ons land.
Bovendien kan men ervoor kiezen de verzekerde bedragen in geval van arbeidsongeschiktheid te laten stijgen met een vast percentage tussen 1 en 5. De Index-variant kent met het oog op eventuele extra verhogingen van de verzekerde bedragen een optieregeling die identiek is aan de in het vorenstaande bij de Keuze-variant beschreven regeling.
Zelfstandigen-Groei
Voor startende ondernemers heeft Stad Rotterdam een specifieke produkt-variant ontwikkeld, onder de naam ‘Zelfstandigen-Groei’. Hierbij heeft de maatschappij als uitgangspunt genomen, dat “een starter zich kenmerkt door een sterke inkomensstijging in de eerste jaren van het ondernemerschap”.
Bij het sluiten van de verzekering zijn er voor zo’n beginnende ondernemer twee keuzemogelijkheden:
– jaarlijkse stijging van het verzekerde bedrag met 5%, gedurende 10 jaar;- jaarlijkse stijging van het verzekerde bedrag met 10%, gedurende 5 jaar. Na deze periode van automatische stijging blijven de verzekerde bedragen in beginsel gelijk. Op dàt moment kan de ondernemer evenwel ook kiezen voor indexering van de verzekerde bedragen. Hij heeft daarbij de keuze keuze tussen een vaste index (variërend tussen 1 en 5%) of een variabele index (aan de hand van een loonindexcijfer).Eindleeftijden
Bij alle aov’s voor zelfstandigen kan men in beginsel als eindleeftijd kiezen voor elke leeftijd tussen 50 en 65 jaar. Bij de ‘Groei’-variant (starters) zijn de mogelijke eindleeftijden 55, 58, 60, 62 en 65 jaar.
Voor enkele beroepen geldt overigens een eindleeftijd-beperking tot 55 of 60 jaar.

Reageer op dit artikel