nieuws

Stad Rotterdam en dochters samen in project informatietechnologie

Archief

Stad Rotterdam en haar ‘dochters’ De Amersfoortse en de Europeesche gaan gezamenlijk informatietechnologie ontwikkelen, waarbij het behoud van eigen identiteit en marktpositie voorop blijft staan. Met dit project dat 1 juli van start gaat, besparen de verzekeraars enkele tientallen miljoenen aan ontwikkelingskosten.

Aan het opzetten van nieuwe informatietechnologie moet volgens Stad Rotterdam prioriteit worden gegeven om de te verwachten toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
Grotere efficiency in de administratieve organisatie en toepassing van informatietechnologie op het gebied van marketing zijn middelen om succes op de lange termijn te waarborgen, aldus de raad van bestuur.
Voor de ontwikkeling van informatietechnologie door de 3 maatschappijen afzonderlijk zou zo’n f 65 tot f 70 mln moeten worden uitgetrokken. “En dat vinden wij te gek. Bovendien, waarom zouden we ieder op eigen houtje te werk gaan? Door samen te werken, kunnen de kosten worden teruggebracht tot zo’n f 40 mln”, zei voorzitter van de raad van bestuur mr C.J. de Swart. Van dit bedrag komt f 22 mln voor rekening van de ‘Stad’, f 18 mln voor de Amersfoortse, en f 6 mln voor de Europeesche.
De vernieuwing van informatietechnologie en de invoering van kennistechnologie zal leiden tot kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in het personeelsbestand, kondigde De Swart aan. Het concernbeleid is erop gericht het aantal medewerkers geleidelijk te laten dalen. “Vergroting van de omzet zal zo veel mogelijk met de huidige bezetting gerealiseerd dienen te worden zolang dit niet leidt tot onaanvaardbare werkdruk dan wel ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.”
Concernomzet
De concernomzet (incl. Amersfoortse en Europeesche) groeide met bijna 18% naar f 4 mld. Het levenbedrijf nam de grootste premiestijging voor zijn rekening, met 28% naar f 1.504 mln, en is daarmee groter geworden dan het schadebedrijf dat op een bruto premie-inkomen van f 1.361 (+12%) bleef steken.
De netto winst steeg met ruim 16% naar f 133,4 mln, waarvan f 42 mln voor rekening van het schadebedrijf, een toename van 31%. “We doen het dus verrekte goed”, zei De Swart niet zonder trots.
Hij maakte een kanttekening bij het groeipercentage. Zonder het ‘effect’ van de Europeesche waarvan de cijfers sinds medio vorig jaar voor 100% (voorheen 48%) worden geconsolideerd, zou de groei van het schadebedrijf 6% hebben bedragen. De netto winst van Europeesche beliep f 6,7 mln (+25%). De Amersfoortse, voor 55% eigendom van de ‘Stad’, vierde 2 mijlpalen: de omzet overschreed de grens van f 1 mld en kwam uit op f 1.044 mln (+9%) en de netto winst passeerde de grens van f 50 mln en kwam uit op f 53,2 (45,8) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Stad Rotterdam boekte vooral klinkende resultaten in de medische varia. Dankzij aov en ziektekosten werd een technisch resultaat (na rente en kosten) behaald van f 69,7 (62,0) mln.
Met betrekking tot de verzekering van het ziektewet-risico deelde De Swart mee dat inmiddels voor f 400 mln premie aan offertes uitstaat. “Uitgaande van een voorzichtige schatting zal het scoringspercentage tussen 15 en 20 liggen.”
De autotekening blijft het zorgenkind, al is het niet langer “een drama”, verwoordde De Swart. Het technisch resultaat verbeterde, maar bleef nog altijd zwaar negatief: f -15,5 (-33,2) mln. Eind dit jaar verwacht de maatschappij qua resultaat op de ‘nullijn’ te zitten. Aan de schadevoorziening ‘auto’ werd f 53 mln toegevoegd. “De schadereserve is nu opgetrokken tot het vereiste niveau van 90% à 100% van de geboekte premie”, aldus De Swart.
De schadelast door criminaliteit daalde niet, al wil de politie anders doen geloven, zei De Swart. Met f 40 mln aan schade door inbraken en diefstallen (o.m. auto’s) zit de maatschappij volgens hem op hetzelfde niveau als van 1994. “Het gaat dus zeker niet beter.”
Levenbedrijf
In het levenbedrijf steeg de nieuwe produktie van premiebetalende polissen naar f 137 (124) mln, waarvan 10% voor rekening en risico van De Waerdye. De omzet in koopsompolissen nam fors toe tot f 346 (189) mln. Volgens De Swart is de koopsom-markt winstgevend voor de maatschappij. “We hebben een gelukkige hand gehad bij onze voorbeleggingen”.
Hij wenste niet te delen in de klaagzang van andere aanbieders dat scherpe concurrentie leidt tot inkoop van verliesgevende posten. “Ach, als maatschappijen niet meedoen, is dat omdat zij geen verlies willen kopen. En als ze wel meedoen, maken ze geen winst.”
Het pensioenbedrijf zal zich met ingang van komend najaar nadrukkelijk gaan profileren. Daartoe worden circa 10 pensioenspecialisten in- en extern geworven.
De eerste kosten (afsluitprovisie) worden voortaan afgeschreven over de premiebetalingsduur. De f 244 mln extra baten die deze wijziging in de grondslagen opleverde, werd verdeeld over enkele kostenplaatsen: f 134 mln voor het langleven-risico van de overigens relatief kleine collectieve pensioenportefeuille, f 25 mln voor strategische ontwikkelingen, f 53 mln voor de schadevoorziening auto en f 32 mln voor latente belastingen.
De buitenlandse activiteiten leverde een winst op van f 1,4 (0,6) mln bij een omzet van f 61 mln. Op de totale omzet is dat nog geen 2%. De Belgische dochter Belstar boekte een premie-inkomen van f 40,1 (28,3) mln. Bij Luxstar werd een kleine winst gemaakt.
Overige activiteiten
Dochter Waerdye komt medio dit jaar met produkten op de markt waarvan de premies kunnen worden belegd in andere fondsen dan in de aandelenfondsen van Robeco.
Mede als gevolg van de oprichting van RoZeker, de levensverzekeraar van Robeco, kiest Stad Rotterdam voor verruiming van het produktenassortiment in samenwerking met beheerder Kempen & Co. In totaal worden 5 fondsen geïntroduceerd: een stallingsfonds (guldensbelegging tot maximaal 6 maanden), een obligatiefonds, een SR-top 11-fonds (selectie van 11 van de 25 beste AEX-fondsen), de SR-eurotop 100-fonds, en een Mix-fonds (50% obligaties, 25% SR-top 11, 15% SR-eurotop 100, en 10% stalling).
De activiteiten van SR Hypotheken, een joint-venture van Stad Rotterdam (50%) met ABP (25%) en Nationale Investeringsbank (25%), groeide en bloeide vorig jaar enorm, aldus De Swart. Toch liep de nieuwe produktie met bijna 30% terug naar f 1,6 (2,2) mld, mede door aanzienlijk minder ‘oversluiters’. De gezamenlijke hypotheekportefeuille nam toe tot f 10 (9) mln, waarvan f 6 mld voor rekening van de verzekeraar en f 4 mld voor rekening van de arrangementspartners ABP en NIB.
Bij de SR-Bank groeide het aantal spaarrekeningen tot 70.000 (+12%), waarvan 13.000 rekeningen in het kader van bedrijfssparen. De inleg nam toe met f 250 mln tot in totaal f 1 mld. De netto winst van de bank beliep f 2,0 (0,1) mln.
De Swart: “We doen het verrekte goed” Stad Rotterdam 1995 1994 omzet 4.035 3.469 bruto premies 2.865 2.391 bedrijfskosten 272 256 provisies 270 234 netto winst 133 115 levensverzekeringen bruto premies 1.504 1.174 koopsommen 346 189 bedrijfskosten 102 100 provisies 104 98 netto winst 73 65 schadeverzekeringen bruto premies 1.361 1.217 w.v. ziekte en ong. 632 600 motorrijtuigen 363 307 transport 73 52 brand 191 175 overige varia 102 83 technisch resultaat 68 40 w.v. ziekte en ong. 70 62 motorrijtuigen -16 -33 transport 4 4 brand 8 4 overige varia 2 3 bedrijfskosten 157 146 provisies 166 136 netto winst 42 32 overige activiteiten omzet 316 295 netto winst 18 18 w.v. bank 2 0 medewerkers 2.135 2.043 (in f mln)

Reageer op dit artikel