nieuws

Staat trekt zich steeds verder terug uit terrorismepool

Archief

De Nederlandse Staat heeft dit jaar haar aandeel in de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschades (NHT) met de helft teruggebracht naar 50% van _ 100 mln. Dit was 50% van _ 200 mln. De verklaring is dat de Staat de rol van herverzekeraar niet tot haar taken rekent.

De halvering kwam niet uit de lucht vallen; het overheidsdeel in de dekking was al enkele malen verkleind. Wel moest in de contractonderhandelingen voor 2006 nu _ 50 mln extra geplaatst worden bij (internationale) herverzekeraars, waarbij het streven was dat dit geen prijsverhoging tot gevolg zou hebben.
De pool kende aanvankelijk vier dekkingslagen of layers, waarbij herverzekeraars nog konden tekenen op, bijvoorbeeld, schades tussen de _ 400 en _ 600 mln of tussen de _ 600 en _ 800 mln. Die optie is nu verdwenen: “er wordt nu across the board herverzekerd”, aldus Hans van Dijl, directeur van de VAN, die de pool beheert.
In de nieuwe situatie bestaat de pool uit drie layers: de eerste (tot _ 400 mln) is voor rekening van de NHT-deelnemers. De tweede heeft nu een capaciteit van _ 550 mln, die wordt gedragen door internationale herverzekeraars; layer 3 bedraagt _ 50 mln en is voor rekening van de Staat, die nu dus alleen de schade uitkeert tussen de _ 950 mln en de _ 1 mld.
Van Dijl meldt verder dat de NHT er alles aan zal doen om de overheid als deelnemer te behouden. “Dat is een principekwestie.” In 2003, bij de start van de terreurpool, nam de overheid nog _ 300 mln van de dekking voor haar rekening.
Zorgstelsel
De terreurpool heeft ook last gehad van de wijziging van het zorgstelsel per 1 januari, blijkt uit het jaarverslag van de NHT. De wijziging zorgde voor druk op de contractsonderhandelingen. Zo moest een systematiek ontwikkeld worden voor de bepaling van het deelnemingspercentage.
Deelname
Het aantal nieuwe deelnemers aan de NHT bedroeg per 1 januari 2005 elf; daaronder bevonden zich vijf buitenlandse maatschappijen. Van de 270 maatschappijen die in 2004 deelnamen, beëindigden achttien maatschappijen als gevolg van fusies en overnames dan wel opheffing hun deelname aan de NHT. Het totale aantal deelnemers bedroeg 263, met een totaal premie-inkomen van _ 42,1 mld. Het aandeel van de elf nieuwe maatschappijen in het totale premie-inkomen bedroeg _ 88 mln.
In totaal is per jaar een bedrag van _ 1 mld aan vergoeding beschikbaar. De NHT maakt in zijn jaarverslag melding dat de incasso van de herverzekeringspremie wederom een “moeizame zaak” was. “Er moesten weer veel extra inspanningen geleverd worden om de bijdragen van de deelnemers tijdig te ontvangen en in een enkel geval om deze überhaupt te ontvangen.”
Claims
De NHT heeft vorig jaar geen schades uitgekeerd omdat de bedragen onder het drempelbedrag bleven. Wel werden tien claims ingediend. Twee daarvan betroffen een brandstichting in een moskee in juni van het vorig jaar voor een totaalbedrag van _ 150.000. Van andere deelnemers werden acht schademeldingen op reis- en bagageverzekeringen ontvangen als gevolg van de aanslagen in Londen. In totaal bedroegen deze meldingen _ 1.931,27.

Reageer op dit artikel