nieuws

Spaarder eist rekeningsaldo op zonder toestemming begunstigden

Archief

Een bank weigert een verzoek van een spaarder om diens Verzekerd Spaarplan tussentijds te annuleren en het spaarsaldo aan hem uit te keren. Volgens de de bank komt het bedrag de spaarder niet toe, omdat hij zijn dochters heeft aangewezen als begunstigden.

De consument sluit medio 1987 twee spaarcontracten met overlijdensrisicodekking. Per overeenkomst wijst hij één van zijn twee dochters als begunstigde aan. De looptijd van de overeenkomsten bedraagt tien jaar.
Vanaf september 1995 tracht de consument herhaaldeljk tevergeefs de overeenkomsten tussentijds te beëindigen. Een uitzonderingsbepaling van de spaarvoorwaarden stelt dat vanaf die datum, vóór afloop van de contractuele looptijd, het saldo van de spaarrekening direct opeisbaar is. Hierbij wordt dan wel een kortingspercentage van 0,5% per niet verstreken spaarjaar of een gedeelte daarvan, berekend.
Schenking aanvaard
De bank meldt de consument dat zij niet bereid is mee te werken aan een tussentijdse beëindiging met afkoop van de spaarverzekeringen. De bank meent dat de verzekeringnemer (de consument) de ‘begunstiging’ niet eenzijdig kan wijzigen of herroepen, zonder de expliciete toestemming van de begunstigden. Voor de Geschillencommissie Bankzaken brengt de bank naar voren dat zij daarmee niet bedoelde dat de opzegging niet mogelijk zou zijn, maar dat zij aan de door de consument voorgestelde wijze van betalen geen gehoor kon geven. Over het tegoed op de rekeningen – ten name van de kinderen – kan niet worden beschikt zonder de medewerking van deze spaarrekinghouders zelf. Volgens de bank is één van de dochters van de consument meerdere malen bij de bank geweest met de vraag wat het saldo was op de spaarrekening die haar vader voor haar geopend zou hebben. Zij wenste over de rekening te beschikken. Met het oog op de onderhavige kwestie, ging de bank echter niet tot betaling over. Echter, voor de bank is het feit dat de dochter op de hoogte is van de door haar vader geopende spaarrekening op haar naam, een bevestiging van het standpunt dat de tegoeden op de rekeningen beschouwd kunnen worden als schenkingen aan de dochters van de consument. Volgens de bank hebben de dochters de schenking aanvaard.
De consument meent dat de discussie ‘schenking’ en ‘aanvaarding’ in deze zaak irrelevant is. De spaarbedragen zijn volgens hem vóór afloop van de met de spaarder overeengekomenen verzekeringsduur niet opeisbaar voor de begunstigden. Bovendien hebben deze, zo meent de consument, de begunstiging nooit expliciet aanvaard.
Oordeel Commissie
Volgens de Commissie valt het openen van een spaarrekening door de consument op naam van elk van beide dochters onder een derdenbeding. De derde, in dit geval elk van beide dochters, kan pas aanspaak maken op het saldo van de rekening, nadat zij het beding heeft aanvaard. Een derdenbeding geldt als aanvaard “indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen”.
Omdat de Commissie niet gebleken is dat de dochters de begunstiging hebben afgewezen en de consument hierover niets verteld heeft, hebben zij volgens haar de in de Verzekerde Spaarplannen opgenomen bedingen, aanvaard. Dit betekent dat de dochters elk gerechtigd zijn om over het saldo van de spaarrekening te beschikken op het moment dat dit opeisbaar is. De Commissie concludeert dat de bank terecht niet op het verzoek van de consument is ingegaan om de beide overeenkomsten op te zeggen en de saldi aan hem uit te betalen. Mocht de consument de overeenkomsten alleen willen opzeggen – zonder dat de bedragen aan hem worden uitgekeerd – dan zal de bank deze opzegging wel moeten accepteren. Geschillencommissie Bankzaken nr. B96.050

Reageer op dit artikel