nieuws

Sorgdrager wil een front maken tegen claimcultuur in letselzaken

Archief

Minister Sorgdrager (Justitie) wil er alles aan doen om te voorkomen, dat in letselschadezaken de Nederlandse advocatuur zich de Amerikaanse claimcultuur eigen zou maken. “Mijn beleid is er juist op gericht onze schikkingsgerichte rechtscultuur te versterken.”

Sorgdrager stelt dit in antwoord op de schriftelijke vragen die het Tweede-Kamerlid Jan Marijnissen (SP) had ingediend naar aanleiding van een documentaire op televisie. Onder het motto ‘Tranen met duiten’ had het programma Zembla medio november vorig jaar aandacht besteed aan de toename van het aantal letselschadezaken en de hoogte van de schadevergoedingen.
In die uitzending werd ook gewezen op de constructie waarbij een advocaat via een tussenpersoon een percentage van het aan een cliënt uitbetaalde schadevergoedingsbedrag als honorarium ontvangt. Volgens Marijnissen is deze handelwijze in strijd met het voor advocaten geldende verbod op het bedingen van een voorwaardelijk honorarium.
Raad van Discipline
Sorgdrager zegt in haar antwoord, dat zij van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft begrepen, dat tegen de betrokken advocaat door de Deken een klacht is ingediend bij de Raad van Discipline. (In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan, red. AM).
Sorgdrager: “Meer in zijn algemeenheid geldt naar mijn mening, dat het bedingen van een voorwaardelijk honorarium bij letselschadezaken – ofwel no cure no pay – niet past in onze rechtscultuur, omdat hierdoor een procedeermentaliteit (claimcultuur) kan worden gestimuleerd die haaks staat op de Nederlandse lijn van geschillenbeslechting en de gang naar de rechter als ultimum remedium”. Zij wijst er vervolgens op, dat in de Verenigde Staten – waar no cure no pay algemeen gebruikelijk is – deze wijze van honoreren als één van de oorzaken wordt genoemd voor de overbelasting van de rechterlijke macht. “Mijn beleid is er juist op gericht onze schikkingsgerichte rechtscultuur te versterken.”
Uitzondering op til
Sorgdrager stelt met genoegen vast, dat de Orde van Advocaten zeer terughoudend staat tegenover no cure no pay. Wel wordt de mogelijkheid overwogen om in zeer uitzonderlijke gevallen een opening te bieden. Het gaat hierbij om zaken waarin in redelijkheid geen andere financiering voorhanden is en er niettemin grote belangen op het spel staan.
De advocaat zou in die gevallen overeen mogen komen dat hij slechts bij een gunstig resultaat een declaratie zal indienen. Die declaratie moet dan wel een redelijke zijn en niet bepaald worden door de advocaat noch de hoogte van de aan de cliënt uitbetaalde schadevergoeding. Sorgdrager: “Een dergelijke regel vind ik bespreekbaar, omdat de cliënt daar baat bij kan hebben. Wel zal die regel voor leden van de Nederlandse Orde van Advocaten verbindend moeten zijn.”

Reageer op dit artikel