nieuws

‘Solvabiliteit vereist tevens toezicht op herverzekeraars’

Archief

“In het geheel van bewaking van de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen en een scherp toezicht op voorzieningen past niet het gemak waarmee een herverzekeraar kan opereren. Hoe solvabel een verzekeraar ook is, indien hij in zee gaat met een insolvabele herverzekeraar, helpt geen enkel actuarieel principe.”

Dit betoogde actuaris A. Kok in een inleiding tijdens een seminar van het Actuarieel Genootschap (AG) over de toepassing van de actuariële principes die door de Verzekeringskamer zijn uitgevaardigd (zie AM 16 en 17).
Kok haastte zich te verklaren dat hij de solvabiliteit van de grote in Nederland opererende herverzekeraars niet ter discussie stelt. “Ik blijf het echter een vreemde zaak vinden dat er aldus toch een ontsnappingsmogelijkheid blijft bestaan. Wat mij betreft, moet dit gat ook worden gedicht door middel van een aanvaardbaar toezichtscriterium op herverzekeraars.” Kok, maatschappij-actuaris van de Amersfoortse, is bestuurslid van het AG en van de kerngroep ‘Actuariële principes’ van het genootschap.
Arbeidsongeschiktheid
Kok betoogde verder dat de eisen die de ‘actuariële principes’ stellen aan premiestellingen en voorzieningen voor levensverzekeringen, ook dienen te gelden voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. “Dit produkt komt qua structuur volledig overeen met de gemiddelde levensverzekering. Met name het langlopende karakter is hierbij van belang”. Dit betekent volgens Kok dat “exercities die moeten worden uitgevoerd binnen het kader van de toereikendheidstoets, ook moeten worden uitgevoerd op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het zou goed zijn om in dit verband nog eens te kijken naar de vaststelling van de premie en de voorziening voor nieuwe produkten zoals de verzekeringen van het WAO-gat.”
Garantieregeling
Kok reageerde ook op het initiatief van de Verzekeringskamer om een garantieregeling in het leven te roepen, tot bescherming van verzekerden tegen wankelende verzekeringmaatschappijen.
“Dit initiatief komt op een moment dat door middel van de regelgeving van de derde Europese richtlijn, aangevuld met de beleidsnotitie ‘Actuariële principes’ van de Verzekeringskamer, de voorzieningen van een levensverzekeraar meer dan ooit voorzichtig vastgesteld zullen gaan worden. Indien de toereikendheidstoets leidt tot hogere voorzieningen, wordt het effect nog versterkt doordat hier bovenop een extra solvabiliteitsmarge wordt gelegd. Daarbij merkt de Verzekeringskamer nog op dat, indien een maatschappij ‘scherper zeilt’, zij ook scherper zal worden gecontroleerd”.
Kok: ” …actuariële principes ook toepasselijk op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen…”

Reageer op dit artikel