nieuws

Solidariteit

Archief

‘Zalm wil snel verzekering tegen rampen’, kopten de kranten vorige week

Tijdens het Verbondssymposium ‘Onverzekerbaarheid? wie neemt het risico’ werd echter al snel duidelijk, dat verzekeraars en overheid er nog lang niet uit zijn. ING’er Ewald Kist gaf aan, dat catastrofes niet privaat verzekerbaar zijn en dat het de taak is van de overheid om een oplossing te zoeken. Maar, zei hij, verzekeraars kunnen op grond van hun kennis en ervaring wel degelijk helpen. Een kleine doorbraak in het ‘catastrofe-overleg’ is het onderzoek naar de mogelijkheid van een verplichte rampendekking bij de brandpolis. Cruciaal punt bij deze oplossing naar Frans voorbeeld, blijkt een door verzekeraars te dragen financieel risico, waar minister Zalm tijdens het congres met nadruk op wees. “Het opnemen van schade en dit declareren bij één of ander centraal fonds is geen verzekeren, en zeker geen ondernemen”, aldus Zalm. Volgens Zalm moeten verzekeraars, overheid, burgers en bedrijven allemaal als risicodrager aangewezen worden “om de nodige inspanningen te leveren om schade te voorkomen en te beperken”. Het is alleen jammer, dat bij het overstromingsrisico je de salontafel naar de tweede verdieping kunt sjouwen of je vee kunt evacueren, maar dat je voor het belangrijkste – namelijk de versteviging van de dijken – bent overgeleverd aan de bureaucratie en de geldbuidel van de overheid. Dat deze bureaucratie niet snel draait, weten we. Laat de overheid dus eerst maar eens aantonen, dat zij zelf weet om te gaan met financiële prikkels, voordat de minister uitspraken doet over het al of niet aanwezig zijn van ondernemersbloed bij verzekeraars. De discussie over de (on)verzekerbaarheid van catastrofe-, aansprakelijkheids- en sociale zekerheidsrisico’s gaat verder dan de uitwerking van een rampenverzekering. Het raakt in Nederland de solidariteitsgedachte die we vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben uitgebouwd. Twee tegenstrijdige maatschappelijke ontwikkelingen, namelijk enerzijds de toenemende verwachtingen bij de burgers voor wat betreft allerlei zekerheden en anderzijds de voortschrijdende individualisering, maken van de (on)verzekerbaarheid meer dan alleen een verzekeringstechnisch en economisch probleem. Als alleen al blijkt dat slechts 14% van de bevolking geïnteresseerd is in een catastrofedekking, terwijl bij een verplichte verzekering wèl iedereen met een brandpolis meebetaalt, dan moet nog blijken of Kist’s voorspelling, dat het publiek de verplichte dekking een goede oplossing vindt, ook uitkomt. Het beroep op de solidariteitsgedachte waar een groot deel van ons (sociale)zekerhedenstelsel op is gestoeld, zal de komende jaren nog sterk op de proef worden gesteld. De culturele en sociale acceptatiegraad van de Nederlandse burger wordt meer dan vroeger bepalend voor het succes van bepaalde verzekeringsvormen. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel