nieuws

Sociale zekerheid onder ‘paars’ heeft instemming van Verbond

Archief

Het Verbond van Verzekeraars reageert positief op de voorstellen in het regeerakkoord waar het gaat om de privatisering van de sociale zekerheid. De plannen rond het Ziektewetrisico vormen geen probleem terwijl de voorstellen over de wao/aaw nog in studie zijn.

Hoewel er een heleboel onduidelijkheden overblijven en het regeerakkoord slechts in vage bewoordigen aangeeft in welke richting de nieuwe maatregelen gezocht moeten worden, kan het Verbond van Verzekeraars meegaan met de basisgedachte achter de privatiseringsvoorstellen. Voor het plan het Ziektewetrisico onder te brengen bij particuliere verzekeringsmaatschappijen wil het Verbond zich inzetten. Verzekeraars kunnen hier volledige toegankelijkheid toezeggen zodat ook de slechte risico’s worden meegenomen. Via onder meer premiedifferentiatie toegespitst op de omstandigheden en risico’s van betrokkenen, wordt de werkgever in de nieuwe situatie gedwongen meer aandacht te besteden aan de oorzaak c.q. veroorzaker van de ziekte of de arbeidsongeschikheid. En daar draait het allemaal om: door meer marktwerking en meer financiële prikkels moet de werkgever zich wel inzetten om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen en het ziekteverzuim te verlagen. Hij voelt het uiteindelijk in zijn eigen portemonnee.
Basisvoorziening
Om de politiek tijdig duidelijk te maken welke rol verzekeraars kunnen spelen bij mogelijke aanpassingen van het stelsel van sociale zekerheid, bracht het Verbond reeds begin juni de nota ‘Sociale verzekeringen naar de markt’ uit. Een rode draad in deze nota vormde ook de invoering van meer marktwerking. Daarbij moet volgens het Verbond wel aanvaard worden, dat de markt niet in alle gevallen volledige toegankelijkheid kan bieden. Het voornemen om de wao/aaw volledig te privatiseren en de integrale premie hiervoor te laten betalen door de werkgever heeft het Verbond daarom nog in studie. Het integraal verzekeren van aaw/wao zal geen probleem vormen, zeggen de verzekeraars, mits de overheid hierbij wel bij arbeidsongeschikheid voor een basisvoorziening zorgt, gebaseerd op het minimumloon.
Het werkloosheidsrisico is volgens het Verbond niet op de particuliere markt te verzekeren, vanwege de onberekenbare conjunctuurbewegingen van de economie.
‘Opting out’
De tekst van het regeerakkoord bevat bovendien een aantal punten, waarover de verzekeraars meer duidelijkheid willen hebben. Eén daarvan is de nadere uitwerking van opting out. Bij opting out krijgt de werkgever (de verzekeringsnemer) de keuze de wao via het publiekrechtelijke stelsel te verzekeren waarbij de hoogte wettelijk is vastgelegd en de uitvoering bijvoorbeeld voor rekening komt van de bedrijfsvereniging. Hij kan ook het risico zelf dragen of overwegen het risico onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. De verhouding tussen verzekeraars, bedrijfsverenigingen en eigen-risicodragers hierbij is volgens het Verbond erg belangrijk, maar nog zeer onduidelijk.
Uitvoering
De combinatie van een geprivatiseerde verzekering enerzijds en het handhaven van een wettelijke uitvoering anderzijds is volgens het Verbond ook nog zeer onduidelijk. Je kunt beslissingen nemen over de privatisering van de sociale zekerheid, maar de uitvoering van de organisatie van sociale verzekeringen is weer een heel ander verhaal. Het Verbond liet in juni reeds weten, dat ongeacht de uitvoeringsstructuur die uiteindelijk zal worden gekozen, verzekeraars op enig moment invloed willen uitoefenen. Het Verbondsstandpunt hierover is in september te verwachten wanneer de interne studie door de afdeling arbeidsongeschiktheid is afgerond.
Het Verbond ziet geen problemen bij het onderbrengen van het Ziektewetrisico bij particuliere verzekeringsmaatschappijen.

Reageer op dit artikel