nieuws

Smartegeldvonnis voor ouders gehandicapte baby ‘gekunsteld’

Archief

De rechtbank in Amsterdam heeft onlangs ouders van een kind, dat door fouten in het ziekenhuis zwaar gehandicapt raakte, smartegeld van f 100.000 toegekend. Het is voor het eerst dat anderen dan het slachtoffer zelf in aanmerking komen voor een dergelijke schadevergoeding. Indien de uitspraak ook in hoger beroep stand houdt, valt een hausse van vergelijkbare claims te verwachten. De kans dat zij stand houdt, wordt echter niet groot geacht. Letselschade-advocaten noemen het vonnis ‘gekunsteld’.

Wat was de aanleiding voor het vonnis? Een vader en moeder laten hun ruim vier maanden oude baby Joost opereren aan een liesbreuk. In het ziekenhuis worden fouten gemaakt. Joost raakt hierdoor zeer zwaar gehandicapt. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis en/of de arts regelt de schade van het kind zelf. Er wordt daarvoor een akte van dading gesloten. Maar de ouders zeggen dat zij zelf ook schade lijden. Door de hulpbehoevendheid van Joost heeft moeder carrièrekansen gemist. De ouders zeggen dus inkomstenschade te lijden. Bovendien maken zij aanspraak op smartegeld.
Contractuele relatie
Mr F. Stadermann, advocaat bij Trenité van Doorne met ervaring op het gebied van smartegeldzaken en lid van de vereniging van letselschade-advocaten (LSA), zegt desgevraagd in een reactie op het vonnis: “Wat aanvankelijk uit de landelijke publicaties leek te worden afgeleid, namelijk dat de rechtbank bij onrechtmatige daad ook smartegeld toekent aan anderen dan de gewonde zelf, blijkt niet juist te zijn. De rechtbank construeert dat tussen de ouders enerzijds en de behandelend arts anderzijds een contractuele relatie is tot stand gekomen. De aangesproken partijen hebben betoogd dat de ouders niet voor zichzelf maar als vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon de geneeskundige behandelingsovereenkomst hebben gesloten. Maar de rechtbank verwerpt dat verweer, zij het op twee, in mijn ogen dubieuze, gronden.”
“De rechtbank overweegt om te beginnen dat op de ouders de verplichting rust om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Onder het begrip verzorging en opvoeding moet ook worden verstaan ‘zorg voor medische behandeling’. Vervolgens overweegt dan de rechtbank ten eerste: Mede ter voldoening aan deze eigen verplichting jegens Joost zijn eisers met gedaagden één of meer geneeskundige behandelingsovereenkomsten aangegaan. Omdat zij er ter voldoening aan deze eigen verplichting belang bij hebben dat de opgedragen behandeling naar behoren wordt uitgevoerd, hebben zij een zelfstandige aanspraak op een juiste nakoming door gedaagden”.
“Bovendien hebben de ouders volgens de rechtbank een belang bij een goede medische behandeling. Immers de ouders hebben ten tweede: Het oogmerk door het doen behandelen van de liesbreuk te voorkomen dat het kind in de toekomst hulpbehoevend zou worden en aldus tevens hun eigen belang dienend.”
Stadermann: “Het komt er dus op neer dat de ouders geacht moeten worden zelf contractspartij te zijn geworden omdat zij mede in hun eigen belang met de arts hebben afgesproken dat hun zoon zou worden geopereerd. Dat eigen belang zou dan zijn dat zij niet zelf door hun kind kunnen worden aangesproken voor het verkeerd verlopen van de operatie. En bovendien dienen de ouders hun eigen belang door die operatie, immers voorkomen dat zij het kind intensief moeten verzorgen. Aldus construeert de rechtbank dat de opzichzelf niet ter discussie staande fouten aan de zijde van het ziekenhuis zijn aan te merken als wanprestatie ten opzichte van ouders. En bij wanprestatie, zo oordeelt de rechtbank, bestaat ook recht op smartegeld”.
Onzin
Stadermann zegt dat de uitspraak op hem overkomt als ‘buitengewoon gekunsteld’. “Als ik met mijn kind naar de dokter ga wanneer ik denk dat dat nodig is, voldoe ik aan mijn verplichting als ouder. Als de dokter vervolgens een fout maakt, schiet ik als ouder natuurlijk niet te kort. En dat ik mijn kind aan de dokter toevertrouw om te voorkomen dat ik niet straks zelf dat kind zal moeten verzorgen wanneer het onverhoopt hulpbehoevend wordt, is natuurlijk onzin. De rechtbank suggereert dat de ouders een eigen economisch belang bij hun kind hebben. De uitspraak zou volgens mij meer van toepassing zijn op een boer die de veearts aansprakelijk stelt voor het fout behandelen van een van z’n koeien. Ik moet dan ook nog zien dat het vonnis het in appèl houdt”, aldus Stadermann.
Zijn mening wordt gedeeld door mr R. Bedaux, bestuurslid van de LSA. “Ik zie dit vonnis als een slip of the pen, en acht de kans dan ook klein dat het stand zal houden. Daarbij heb ik het idee dat de meeste leden van onze vereniging mijn mening op dit punt onderschrijven”, aldus Bedaux, die zelfs als gevolg van de publiciteit rond het vonnis een toename van het aantal vergelijkbare claims verwacht. Mr E. Dijkshoorn, eveneens LSA-bestuurslid verwacht dat de zaak in ieder geval bij de Hoge Raad zal stranden, met het oog op de gevolgen van het vonnis voor andere smartegeldzaken. “Anders zal het de deur openen voor een enorme toename in aantal en hoogte van smartegeldclaims”, aldus Dijkshoorn.
Balletje
De consumentenbond, die de betrokken ouders juridisch heeft bijgestaan, realiseert zich dat de zaak nog lang niet gewonnen is. “Het balletje kan verschillende kanten oprollen, maar ik vind het te ver gaan om het vonnis gekunsteld te noemen”, aldus mr A.J.C. Zwinkels, juridisch medewerker van de consumentenorganisatie. “Voorlopig is het goed gelopen, en we hopen dat dat zo blijft. Voor ons is het een zaak van grote importantie, waar we al veel middelen in gestoken hebben. Wij vinden het van groot belang dat de Hoge Raad zich met deze zaak gaat bemoeien.”
Ook Zwinkels ziet een toename van vergelijkbare claims naar aanleiding van het vonnis in het verschiet. “Als het vonnis stand houdt, verwachten wij inderdaad dat er een grote inhaalslag zal plaatsvinden”.
Stadermann: “Meer van toepassing op een boer die de veearts aansprakelijk stelt”.

Reageer op dit artikel