nieuws

SER veegt pensioenplan kabinet van tafel

Archief

De kabinetsvoorstellen om de kosten van aanvullende pensioenregelingen te beheersen zijn niet effectief, niet dwingend noodzakelijk en niet wenselijk. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een ontwerpadvies naar aanleiding van de kabinetsnota ‘Werken aan zekerheid’.

De raad deelt alleen het kabinetsstandpunt voor het behoud van de AOW als volwaardig basispensioen. Daartoe moet de financieringsbasis voor toekomstige AOW-lasten worden verbreed. De SER stelt een mix voor van verlenging van de (bovenkant van de) eerste belastingschijf, AOW-premieheffing bij 65-plussers én verdergaande financiering uit algemene middelen.
Ook een structurele verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor de SER op termijn bespreekbaar. Alleen maakt de huidige, lage arbeidsparticipatie van 55-plussers een dergelijke maatregel zinloos.
De aanvullende pensioenregelingen moeten worden vernieuwd en de kosten ervan moeten beheerst worden. Tot zo ver is de SER het eens met het kabinet. De voorgestelde maatregelen, met als kern de omschakeling van eindloon- naar middelloonregelingen, vinden geen genade. Niet effectief, niet noodzakelijk en niet wenselijk, is het oordeel van de raad.
De SER sluit zich bij de alternatieve voorstellen aan bij de Stichting van de Arbeid, die eind vorige maand aanbevelingen deed voor vernieuwing van pensioenregelingen. De SER stelt onder meer voor: verlaging/afschaffing van de aanvangsleeftijd voor deelname, opbouwmogelijkheden in verlofsituaties, invoering van flexibele beloningselementen in de pensioenopbouw, omzetting vut-regelingen in prépensioenen, flexibilisering van pensioenleeftijd en pensioenpakket én meer mogelijkheden om pensioenrechten vrijwillig extra in te kopen.
Ter beperking van de kosten stelt de SER voor om salarisstijgingen als gevolg van carrièrestappen niet te laten doorwerken in de verdere pensioenopbouw. Die zogenoemde backservice kan beperkt worden door ‘knippen’ in de pensioenopbouw aan te brengen.

Reageer op dit artikel