nieuws

SEA wil naar eenvoudiger Assurantie B-examen

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) gaat het examen Assurantie-B anders inrichten. Zo zal een deel van de vragen in de vorm van meerkeuzevragen gesteld gaan worden, zullen kandidaten in beperkte mate studiemateriaal mogen meenemen en wordt het examen meer praktijkgericht.

Deze voorstellen voor aanpassing van het Assurantie B-examen worden gedaan naar aanleiding van een grootschalig onderzoek, verricht door Bureau D&O in opdracht van het bestuur van de SEA.
De slechte examenresultaten zijn de SEA, en ook tal van andere instellingen in de branche, al jaren een doorn in het oog. Aanleiding voor de SEA om, na een intern kwaliteitsverbeteringsproject dat niet tot een significante verbetering van de examenresultaten heeft geleid, een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het lage percentage geslaagden voor het Assurantie B. Ook in 1999 was het aantal geslaagden voor de B-cursus weer bedroevend laag (zie pag. 46).
Doel van het onderzoek was enerzijds de oorzaken van dit lage percentage geslaagden te achterhalen en anderzijds het formuleren van aanbevelingen die kunnen leiden tot verbetering van de resultaten. Het onderzoek heeft zich gericht op examenkandidaten, opleiding en studiemateriaal, rol van werkgevers, rol van de overheid en positie en rol van de SEA.
Meerkeuze
Deelnemers aan het onderzoek pleiten om een deel van het examen in de toekomst uit meerkeuzevragen te laten bestaan. Het huidige examen bestaat geheel uit open vragen. Als voordelen voor meerkeuzevragen worden genoemd dat vooral het kennisdeel van het examen hiermee op efficiënte wijze wordt getoetst, interpretatieverschillen met correctoren tot het verleden behoren en de snelheid van de correctie wordt verhoogd.
Het bestuur van de SEA heeft in beginsel positief gereageerd. De komende maanden moeten uitsluitsel brengen. Als het bestuur met het ministerie van Financiën hierover tot overeenstemming kan komen, dan zal pas bij het examen van januari 2002 sprake zijn van meerkeuzevragen. Dit in verband met aanpassingen in de leerstof.
Ook ten aanzien van het voorstel tot meenemen van achtergrondmateriaal naar het examen staat het bestuur in beginsel positief. Hierbij moet men denken aan: wetteksten, pensioencompendium of de Kleine Gids voor de Sociale Zekerheid.
Werkgevers
Voor verbetering van de examenresultaten is ook een rol weggelegd voor de werkgevers van kandidaten. Doordat zij geen aanvullende voorwaarden c.q. eisen stellen aan kandidaten, is de motivatie om het papiertje te halen minder.
Uit de enquête die in januari van dit jaar is gehouden onder de deelnemers aan de module Particulier blijkt namelijk dat 76% van de kandidaten van de werkgever een volledige vergoeding van de opleidingskosten ontvangen, zonder verplichtende voorwaarde. Ongeveer 70% van de kandidaten ontvangt van de werkgever een volledige vergoeding van het examen, ongeacht de resultaten. Voor 74% van de kandidaten geldt dat het eventueel slagen voor het examen geen verandering zal betekenen in de werkzaamheden die zij voor de werkgever verrichten. Bij 60% geldt dat eventueel slagen geen gevolgen heeft voor de beloning die zij ontvangen.
Uit deze enquête blijkt verder dat slechts 10% van de deelnemers de studie begonnen is met het doel ooit een eigen assurantiekantoor te beginnen. Andere motieven waren persoonlijke interesse (26%), verbreding kennis (59%) en verzoek werkgever (34%).
Ook de overheid wordt aangesproken. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren opleiders vinden dat de vakbekwaamheidseisen te globaal geformuleerd zijn. Zij willen dat de overheid concreter formuleert wat iemand met een B-diploma moet kennen en kunnen.
Het SEA-bestuur zal het initiatief hiertoe nemen.
Interpretatie
Bij een nadere beoordeling van de slagingspercentages blijkt dat door een onevenredig groot aantal kandidaten een examencijfer lager dan een 4 gescoord wordt. Van een goede vooropleiding dan wel serieuze voorbereiding lijkt geen sprake bij deze kandidaten.
In 1999 bedroeg het slagingspercentage voor het onderdeel Particulieren in januari 22% en in juni 28%. Als alleen gerekend wordt met kandidaten die een 4 of hoger scoren, dan stijgt het geslaagdenpercentage tot 43% respectievelijk 50%.
De SEA heeft plannen om een verdere differentiatie van de examenresultaten te publiceren. Een vermelding van het aantal geslaagden per opleidingsinstituut wordt niet uitgesloten.
Hiermee zou een lang gekoesterde wens van onder anderen SAC-directeur Jan de Jong in vervulling gaan. Hij beweert namelijk dat SAC-cursisten een hoger dan gemiddeld slagingspercentage laten zien.
Platform
Naar aanleiding van het onderzoek is besloten een platform in te stellen. Via dit platform zal de SEA frequent overleg voeren over behoeften met betrekking tot de examinering van assurantie-vakbekwaamheid. Het platform krijgt een adviserende en signalerende rol en zal in aanvang vooral gericht zijn op Assurantiebemiddeling B.
Voorzitter van het platform wordt Jan Janse (adjunct-directeur SEA). Deelnemers zijn SEA, NBVA, NVA, Verbond van Verzekeraars, Opleiderskring, Nibe-SVV en LOI.

Reageer op dit artikel