nieuws

SEA werkt aan verbetering kwaliteit van de examens

Archief

Hierbij een reactie onzerzijds op de open brief van de heer R. Goedhart in de kolommen van Assurantie Magazine nummer 8 van 21 april jl.

Binnen onze organisatie is het afgelopen jaar uitvoerig aandacht besteed aan examens en examenresultaten. Een en ander als gevolg van het feit dat een aantal examens in dat jaar niet goed scoorden. Nadere beschouwing van de slagingspercentages over de periode 1980-1994 maakte duidelijk dat van een structurele daling van de resultaten geen sprake is, maar dat bij een aantal examens de resultaten per jaar sterk wisselen en dat van enkele examens het slagingspercentage regelmatig lager ligt dan het algemene gemiddelde.
Omdat examenresultaten in hoge mate bepalend zijn voor het rendement van de investeringen die de bedrijfstak doet in assurantietechnische opleidingen, besloot het SEA-bestuur een onderzoek in te stellen naar oorzaken en mogelijke verbeteringen.
Dat onderzoek is langs twee sporen uitgevoerd. De SEA heeft zelf een analyse opgesteld op basis van gesprekken met ontwikkelaars en leveranciers van lesmateriaal, docenten en leden van examencommissies. Parallel daaraan heeft het Cito een analyse gemaakt van de toetstechnische kwaliteit van de examens.
Het bovenstaande maakt duidelijk, dat de kwaliteit van de examens binnen de SEA een hoge prioriteit heeft. Het ingestelde – intern en extern – onderzoek heeft uitgewezen dat, hoewel de kwaliteit van de onderzochte SEA-examens op zichzelf goed te noemen is, er niettemin verbeteringen mogelijk zijn.
De SEA treedt daarover binnenkort in overleg met de examencommissies, die als eersten betrokken en verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de examens. Met de leden van die commissies worden dan ook oplossingen gevonden voor bestaande knelpunten.
Het lijkt ons niet zinvol, hier op de door de heer Goedhart gemaakte detailopmerkingen over het examen Pensioenpraktijk I in te gaan. Een inhoudelijke reactie zullen wij hem overigens wel rechtstreeks zenden. Dat vormt dan een vervolg op een discussie over hetzelfde onderwerp waarover we ook in 1994 met hem hebben gecorrespondeerd en aansluitend gesproken.
Zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid naar examenkandidaten en daarmee naar de bedrijfstak, heeft de SEA een open oog en oor voor constructieve kritiek op de wijze waarop examens worden voorbereid en afgenomen. Daarnaar wordt goed geluisterd. In die zin moge deze reactie de kwaliteitsbewuste opstelling van de SEA onderstrepen en de zorg die de SEA aan examens besteedt.
Stichting Examens Assurantiebedrijf
J.C. Mijnarends, directeur

Reageer op dit artikel