nieuws

Schmitz: pas op voor gestunt met premies en collectiviteiten

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen, Elizabeth Schmitz, waarschuwt de zorgverzekeraars voor gestunt met premies en collectiviteiten. Voor bepaalde groepen verzekerden zal dit tot betalingsproblemen leiden, aangezien premieverhogingen volgend jaar niet direct worden gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Dat staat in het jaarverslag over 2005. Het laatste ‘zelfstandige’ jaarverslag overigens, aangezien de werkzaamheden van de Ombudsman per 1 januari 2006 zijn ondergebracht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
Van de zijde van Zorgverzekeraars Nederland is gewaarschuwd dat de premie voor de zorgverzekering in 2007 sterk zal stijgen. De hoogte van de zorgtoeslag voor 2007 wordt echter al in de loop van dit jaar vastgesteld. Bijstelling van de toeslagen is pas met ingang van 1 juli volgend jaar mogelijk. “De zorgverzekeraars dienen hier mijns inziens rekening mee te houden en een prudent premiebeleid te voeren”, aldus Schmitz.
Collectiviteiten
Een tweede punt van zorg voor de Ombudsman vormen de collectiviteiten. “Collectieve contracten zullen onder de nieuwe Zorgverzekeringswet vermoedelijk belangrijker worden dan ooit tevoren. (…) Indien de zorgverzekeraars, om marktaandeel te krijgen, ook kleine collectiviteiten hoge kortingen gaan aanbieden, zullen de verschillen in premie met individueel verzekerden al snel aanzienlijk zijn.”
Ze wijst in dit kader op de mogelijkheden die de overheid heeft om in te grijpen en zo te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan het sociale karakter van de zorgverzekering. “Mede tegen deze achtergrond is een evenwichtige verdeling van de premielasten dus ook in het belang van de zorgverzekeraars”, waarschuwt Schmitz.
Spooknota’s
In 2005 ging voor de Ombudsman veel tijd zitten in de behandeling van klachten over de hoge nota’s voor Diagnose Behandel Combinaties. “Het is niet uit te leggen dat het oude verrichtingentarief soms factor tien goedkoper is dan het DBC-tarief.”
Inmiddels wordt gewerkt aan aanpassing van bepaalde DCB-tarieven, waardoor de beruchte spooknota’s (met kosten voor zorg die nooit is genoten) tot het verleden zullen behoren.
Klachten
De Ombudsman Zorgverzekeringen ontving vorig jaar in totaal 1.795 (1.870) telefonische klachten en verzoeken om informatie. Dit leidde 1.438 (1.392) keer tot nieuwe schriftelijke zaken. Hiervan had 52% (48%)betrekking op maatschappijpolissen en 19% (26%) op aanvullende verzekeringen. Het aantal klachten over standaard(pakket)polissen steeg van 104 naar 125, het aantal over de ziekenfondsverzekering van 196 naar 201.
De Ombudsman behandelde vorig jaar 839 (886) klachten. Hiervan leidden er 407 (377) tot ‘een verbetering voor klager’. De overige 432 (509) klachten werden zonder succes afgesloten. Het begrip ‘verbetering voor klager’ houdt niet altijd in dat de gehele klacht gegrond wordt verklaard.
Van de overige schriftelijke zaken werd een deel ter behandeling doorgestuurd naar de verzekeraar of een andere klachteninstantie. Ook trokken klagers in de loop van het jaar een deel van hun klachten in. Uiteindelijk bleven er 68 (130) openstaande dossiers over.
Van de 839 (886) klachten die de Ombudsman behandelde, gingen er 561 (513) over maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen, 192 (276) over aanvullende verzekeringen, 65 (73) over ziekenfondsverzekeringen en 21 (24) over de AWBZ. Het succespercentage van de klachten over maatschappijpolissen was 45% (41%), over standaard(pakket)polissen 61% (50%), aanvullende verzekeringen 44% (40%) en ziekenfondsverzekeringen 74% (66%).

Reageer op dit artikel