nieuws

Schadeverzekeraars niet positief ondanks verbetering van resultaten

Archief

Ondanks een verbetering van het marktresultaat na rente en herverzekering van 2 à 3% van de premie over 1994, zijn de schadeverzekeraars niet optimistisch gestemd. Het is namelijk maar de vraag of hier sprake is van een structurele verbetering. De toenemende criminaliteit, onzekere aansprakelijkheidszaken en de terugtredende overheid maken risico’s voor verzekeraars steeds moeilijker in te schatten.

In 1994 wordt een resultaat na rente (exclusief ziektekosten) vóór herverzekering verwacht van +6% van de premie. De resultaten van de motorrijtuigenverzekeraars blijven in de min. Over 1993 kwam het resultaat uit op +1,9% en over 1992 op +4,4% van de premie. Om dit te kunnen vergelijken met de maatschappijresultaten moet rekening worden gehouden met ‘kosten’ van herverzekering die nog van het resultaat na rente moeten worden afgetrokken. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille van de betreffende maatschappij moet hiervoor van het verwachte resultaat na rente in 1994 3 à 4 % van de premie worden afgetrokken. Het eigenlijke rendement in 1994 komt dan naar verwachting uit op 2 à 3 % van de premie.
Niet structureel
Hoewel de dalende lijn in de resultaten zoals die vanaf 1989 was ingezet tot staan is gebracht, is het zeer de vraag of het hier een structurele verbetering in de schademarkt betreft. Premie- en preventiemaatregelen hebben er bij motorrijtuigen voor gezorgd dat de daling binnen de perken is gebleven, maar het resultaat blijft duidelijk negatief. Hoofd van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek drs A.H. Willemse wijst vooral bij Motor op het ‘bijblijf’-karakter van de cijfers. “Je ziet nog steeds een stijging van het schadebedrag en het aantal inbraken neemt voortdurend toe. Al verbeteren de cijfers iets, de inhaalslag die je moet maken om weer te spreken van een gezonde branche, red je gewoon niet. Na elke premieronde die we hebben gehad is er even het idee dat we erboven op komen, maar het is slechts een kwestie van bijblijven.”
In toenemende mate worden schadeverzekeraars geconfronteerd met ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie die rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid zowel naar toekomst als verleden betekenen. “Wetgeving met terugwerkende kracht, verscherpte overheidsnormen, veranderingen in het aansprakelijkheidsbegrip (van schuld- naar risico-aansprakelijkheid) en een grillige jurisprudentie, zorgen ervoor, dat verzekeraars hun risico’s steeds minder adequaat kunnen beoordelen. Wanneer deze ontwikkelingen zich ongewijzigd voortzetten, komt de verzekerbaarheid van sommige verzekeringsprodukten in gevaar. Onder meer omdat dit uiteindelijk leidt tot exorbitante premies waarvoor geen verzekering meer zal worden afgesloten”, aldus het Verbond.
Branche-cijfers
Bij Motorrijtuigen zijn na het slechte jaar 1993 (-8,9%) de resultaten niet verder verslechterd. De wa- en cascoverzekeringen zullen naar verwachting over 1994 weer een fors verlies opleveren. Het aantal cascoschaden is gestegen ten opzichte van 1993. Ook blijkt er sprake te zijn van een toenemende schadelast als gevolg van diefstal uit auto’s. De stijgende schadelast bij wa-verzekeringen heeft voornamelijk te maken met een sterk stijgend schadebedrag per claim. Letselschaden vormen daarbij een belangrijk onderdeel.
De ontwikkeling in de branche Brand is te typeren met twee woorden: water en vuur. Het aantal branden en het aantal grote branden bij bedrijven is kleiner dan in voorgaande jaren. De natte zomermaanden zorgen voorts voor een aanzienlijk hogere waterschade en een substantieel deel van de schadelast wordt veroorzaakt door inbraak.
De verwachte resultaatverbeteringen in de Transportsector is toe te schrijven aan de vrij scherpe premiestijging van afgelopen jaren als gevolg van uit het buitenland terugkomende zee- en binnenvaart cascorisico’s. Ook hier moet rekening worden gehouden met het tijdelijk karakter van de rendementsverbeteringen.
Arbeidsongeschiktheids-, ongevallen-, en de ‘nieuwe’ aanvullende aov-verzekeringen en Ziektewetprodukten (Medische varia) laten ondanks negatieve voorspellingen afgelopen jaar een gelijkblijvend rendement zien. Ondanks het groeikarakter van deze branche moet hier gezien het sociale karakter van de produkten worden gewerkt met beperkte rendementen. Het resultaat van de wao-gatverzekeringen is nagenoeg nul.
Aansprakelijkheidsverzekeringen nemen bij Varia een belangrijke plaats in. Onder invloed van wetgeving en jurisprudentie moet steeds vaker worden ‘bijgereserveerd’. De gemiddelde schadebedragen per claim stijgen: 41% in 1993 ten opzichte van 1988 in de bedrijvensector en het eind is niet in zicht. Rechtsbijstandverzekeraars stevenen af op een tekort.
Meer kennis nodig
Voorzitter van de sector Schadeverzekering van het Verbond van Verzekeraars en Amev-directeur mr J.P.E. Teding van Berkhout, is van mening dat de oplossing voor de tegenvallende resultaten moet liggen in het aanscherpen van kennis bij verzekeraars op een drietal terreinen:
– produktkennis (bv op gebied van criminaliteitsbestrijding)- preventie (bv bedrijfsbeschrijvingen)- politieke lobby”We moeten met zijn allen werken aan een verfijning van ons vak. Veel meer dan vroeger moeten we onze risico’s calculeerbaar houden.”
Zijn schade-collega van Nationale-Nederlanden mr H.R.C.J. Richaers vult hem aan: “Verzekeraars zullen zich meer moeten bezighouden met schadelastbeheersende activiteiten aan het begin van het verzekeringstraject. Te denken valt aan aanscherping van de voorwaarden bij acceptatie. Het selecteren wordt belangrijker en statistische gegevens zullen hierbij een steeds crucialer plaats innemen.”
De door het CVS berekende verwachtingen voor 1994 luiden voor de verschillende branches van het schadebedrijf in procenten van de verdiende premie na rente (exclusief ziektekosten) over de technische reserves, doch voor herverzekering als volgt: Branche Resultaat 1993 Verwachting 1994 Motorrijtuigen 8,9% -6% Brand +2,4% +12% Transport +8,2%+19% Medische Varia +21,7% +22% Diverse variaprodukten +4,5% +7% Totaal +1,9% +6% Na aftrek van herverzekering +2 à 3%
De verzekeringsbedrijfstak heeft reeds meerdere malen gewezen op de (on)verzekerbaarheid van sommige risico’s nu en in de toekomst. Zeker richting politiek wil het Verbond van Verzekeraars dit signaal laten horen. Op 16 februari 1995 organiseert het Verbond voor opinion leaders in Nederland over dit onderwerp een symposium onder de titel: ‘Onverzekerbaarheid? wie neemt het risico’.

Reageer op dit artikel