nieuws

Schadelast in Schade en Zorg over hele linie gedaald

Archief

Het resultaat van de schade- en zorgverzekeraars zal dit jaar stijgen tot 7% van de brutopremieomzet, denkt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) op basis van halfjaarcijfers. Voornaamste oorzaak is een forse daling van de schadelast.

Minder – en minder hoge – schades en betere kostenbeheersing zijn de oorzaken dat over de hele linie een beter resultaat wordt geboekt na rente en herverzekering. Uitschieters zijn er in Transport (van 7% naar 13% van de premie) en Brand (van 6% naar 10%). Alleen in de categorie Overig (aansprakelijkheid, rechtsbijstand en reis) blijft het resultaat stabiel op 2%. Overigens is het resultaat vóór herverzekering bij aansprakelijkheidsverzekeringen gestegen door minder claims bij polissen voor bedrijven en lagere toevoegingen aan de schadereserves. Daar tegenover staat dan weer dat de herverzekeringskosten zijn gestegen, zodat het uiteindelijke resultaat in Aansprakelijkheid negatief uitpakt.
In Motorrijtuigen zorgt een lagere schadefrequentie voor een 1% beter resultaat. In Brand zorgden in het eerste halfjaar de grote branden voor veel minder schade, zodat daar het resultaat met 4% omhoog gaat. “De premieomzet in beide branches stijgt weliswaar licht, maar gecorrigeerd voor inflatie, de groei van het aantal motorvoertuigen, woningen en bedrijven is er sprake van een daling”, aldus het Verbond van Verzekeraars.
De transportverzekeraars verdubbelen hun resultaat bijna, ook hier door minder schades, meer aandacht voor preventie en kostenreducties. De premie-inkomsten blijven gelijk.
Zorg
In de branche Zorg verwacht het CVS een resultaatstijging van 2% tot 8%. “De lagere schadelast wordt veroorzaakt door een verlaging van de tarieven van specialisten en de kosten van geneesmiddelen en een daling van de WAO-instroom en het ziekteverzuim. Vooral de particuliere verzekeraars dragen bij aan de reductie van het percentage bedrijfskosten.” Het premievolume neemt dit jaar naar verwachting met 10% toe.
Resultaten schade- en zorgverzekeraars 2004* 2003 (in e mld) brutopremie 23,0 21,7 w.v. motorrijtuigen 4,6 4,5 brand 3,4 3,4 transport 0,6 0,6 overige varia 2,9 2,7 brutopremie zorg 11,6 10,5 (in %) technisch resultaat 7 5 w.v. motorrijtuigen 4 3 brand 10 6 transport 13 7 overige varia 2 2 technisch resultaat zorg 10 8 * prognose CVS

Reageer op dit artikel