nieuws

Schadebedrijf Tiel Utrecht in de lift

Archief

Het schadebedrijf van Tiel Utrecht heeft vorig jaar een forse resultaatsverbetering geboekt van f 0,1 mln naar f 8,5 mln. Netto bleef zelfs een winst over van f 12,9 (5,4) mln.

Alleen het technische resultaat Motorrijtuigen bleef gelijk aan dat van 1998: negatief f 0,8 mln. De resultaten in de branches Ongevallen en Ziekte, Brand en Overigen verbeterden sterk.
Het totale brutopremie-inkomen van Tiel Utrecht Schade steeg met 5,8% tot f 194 mln. De schadelast en de kosten stegen met respectievelijk 4,2% en 2,3%. In de grootste schadebranche van Tiel Utrecht, de branche Brand, daalde de premie-omzet tot f 70,8 (73,0) mln. Bij de andere branches steeg de premie-omzet: Ongevallen en ziekte f 44,0 (37,6) mln, Motorrijtuigen f 66,0 (60,0) mln en Overige branches f 13,7 (13,2) mln.
Van de winst wordt f 10 mln als dividend uitgekeerd aan moederbedrijf Nationale-Nederlanden. De rest wordt toegevoegd aan de reserves, van waaruit overigens nog een dividenduitkering van f 13,3 mln beschikbaar wordt gesteld aan NN.
Leven
Bij de werkmaatschappij Tiel Utrecht Leven worden alleen traditionele levensverzekeringen, voor rekening en risico van de verzekeraar, ondergebracht. Het brutopremie-inkomen daalde voor het tweede achtereenvolgende jaar – weliswaar licht – tot f 89,5 mln. Zo’n f 3,5 (3,8) mln is afkomstig van collectieve contracten. De individuele premies zijn als volgt verdeeld: f 44,9 (46,3) mln periodiek en f 26,1 (26,8) mln koopsom. Ten slotte boekt Tiel Utrecht nog f 15,0 (12,9) mln onder de noemer indirect bedrijf.
Het verzekerde bedrag daalde met 8% tot f 3,7 miljard. Het aantal polissen daalde evenzeer, met ruim 6.000 tot 325.796. Tegenover 3.914 nieuwe verzekeringen stonden 10.082 beëindigde, waarvan 2.320 (2.665) door afkoop of staking zonder afkoop.
Van de nettowinst van f 25,6 mln wordt f 7,5 mln als dividend uitgekeerd aan moederbedrijf Nationale-Nederlanden. Voorts wordt ten laste van de reserves een interim-dividend van f 3,5 mln betaald. Vorig jaar kon NN nog f 17 mln tegemoet zien van Tiel Utrecht Leven.
Die winst is overigens f 2,5 mln hoger uitgevallen door wijzigingen in de grondslagen voor resultaatbepaling en waardering. Zo is de afschrijving van acquisitiekosten en rentestandkortingen veranderd en wordt het uit te keren dividend anders verantwoord. Naast een verhogende werking op de winst hebben de wijziging ook een boekhoudkundige ophoging van het eigen vermogen tot gevolg met f 59,7 mln.
Verzekerd Sparen
Beleggingsverzekeringen en spaarkasovereenkomsten, voor risico van de polishouder, vallen onder de werkmaatschappij Verzekerd Sparen. Het premie-inkomen van dit bedrijfsonderdeel steeg weliswaar met bijna 10% tot f 278 (255) mln, maar het aantal nieuw gesloten verzekeringen daalde met 20% tot 25.368 polissen. Het nieuw ingeschreven spaarkasbedrag daalde navenant tot f 735 (843) mln.
Ondanks de gedaalde productie nam ook de nettowinst af, van f 6,4 mln naar f 5,2 mln. Grondslagwijzigingen leiden ook hier tot aangepaste cijfers: f 5,4 mln in de winst en f 26,7 mln in het eigen vermogen. De 1998-cijfers zijn herrekend. De winst is als dividend uitgekeerd aan moeder NN. Tiel Utrecht 1999 1998 brutopremie Leven 89,5 89,6 techn. resultaat 28,7 26,0 nettowinst 25,6 23,1 brutopremie Verz. Sparen 277,6 255,3 techn. rekening VS 5,8 7,6 nettowinst VS 5,2 6,4 brutopremie Schade 194,5 183,8 techn. resultaat 8,5 0,1 nettowinst 12,9 5,4 aantal medewerkers 563 548

Reageer op dit artikel