nieuws

Schadebedrijf drukt winst bij Generali

Archief

Over 1998 heeft Generali minder winst gemaakt. Het nettoresultaat van de verzekeraar daalde in ons land met 13% naar f 55,8 (64,4) mln. Van de nettowinst is f 35 (15) mln als dividend uitgekeerd aan het Italiaanse moederbedrijf.

De winstdaling valt voornamelijk toe te rekenen aan het schadebedrijf. Ook de brutowinst zakte naar f 15 (34,5) mln. Dit was het gevolg van hogere schadelasten en lagere premies. Vooral bij motorrijtuigen is het technisch resultaat fors gedaald naar f 7,4 (22,3) mln. Het premie-inkomen viel terug naar f 207 (211) mln.
De verzekeraar is overgestapt op een nieuwe wintsberekening. Gerealiseerde verkoopresultaten van beleggingen gaan via de winst- en verliesrekening naar het eigen vermogen. Dit scheelt Generali f 118,7 mln. Over 1997 was het beleggingsresultaat slechts f 47 mln.
Generali sluit zich met deze nieuwe winstberekening aan bij de trend in de branche. Ook wordt voortaan de afsluitprovisie in het levenbedrijf niet langer direct ten laste van het resultaat gebracht, maar geleidelijk afgeschreven over 5 jaar. Een plezierige bijkomstigheid is dat er belasting wordt terugontvangen over de extra reserveringen ter grootte van f 132,3 mln die in 1998 zijn gedaan. Van dit bedrag is f 55,5 mln gereserveerd voor het Lang Leven risico en f 50 mln in verband met de lage rekenrente.
Levenbedrijf
Generali Leven zag de totale brutopremie over 1998 toenemen tot f 270 (259) mln. Dit was vooral te danken aan de ruime verdubbeling van de universal life-producten: f 58 mln. De totale koopsompremies daalden met 18,5% naar f 59 (72,5) mln.
De afsluitprovisie voor levensverzekeringen steeg als gevolg van de hogere productie. De provisie voor schadeverzekeringen daalde door de juist lagere premie-omzet.
De kosten stegen door aanzienlijke uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe informatiseringssystemen en een extra voorziening voor aanpassingen die nodig zijn voor millennium en euro. In totaal is vorig jaar f 45 (35) mln besteed aan informatisering.
Verwachtingen
Generali verwacht voor het levenbedrijf in het lopende jaar een gezonde groei en een verbetering van het resultaat. Het schaderesultaat zal echter nog verder teruglopen, vooral door toenemende prijsconcurrentie. Overigens verwacht Generali voor het schadebedrijf wel positieve impulsen voor de omzet door het invoeren van digitale distributie in april van dit jaar, eerst voor Auto, later voor meer branches. Bij Auto levert de digitale verwerking de consument een premiekorting van 5% op.
Generali 1998 1997 (aangepast)
omzet 724,1 704,2 beleggingsopbrengsten 245,8 233,4 brutopremie leven 270,7 259,4 w.v. periodiek 211,7 187,0 w.v. koopsom 59,0 72,5 brutowinst leven 36,7 25,3 brutopremie schade 207,6 211,4 w.v. brand 65,5 75,3 w.v. medische varia 26,8 17,7 w.v. motorrijtuigen 89,6 91,8 w.v. transport 4,6 5,5 w.v. overige 21,1 21,1 technisch resultaat schade 11,7 28,5 w.v. brand 3,2 0,3 w.v. medische varia 0,9 3,5 w.v. motorrijtuigen 7,4 22,3 w.v. transport 0,0 0,0 w.v. overige 0,2 2,4 brutowinst schade 15,1 34,5 provisie 62,0 59,8 kosten 82,1 73,5 nettowinst 55,8 64,4 eigen vermogen 660,1 563,0 aantal medewerkers 453 457 (bedragen in f mln)

Reageer op dit artikel