nieuws

Schadebedrijf boekt hogere premie, maar lager resultaat

Archief

Het technisch resultaat van het schadebedrijf in ons land heeft zich vorig jaar verslechterd tot 3% (5%). Deze verslechtering kwam vooral op het conto van de branche Motorrijtuigen, waarvan het resultaat vier procentpunt kelderde. De brutopremie-omzet van alle binnenlandse schadeverzekeraars steeg tot ruim f 17 mld.

De teruggang van het resultaat (een percentage van de brutopremie na rente en herverzekering, maar voor belasting) is volgens het Verbond van Verzekeraars hoofdzakelijk het gevolg van de toegenomen schadelast en dalende beleggingsopbrengsten. De verslechtering van het resultaat baart de bedrijfstak zorgen, aldus het Verbond. “Onder meer door uitbreiding van regres en omdat forse investeringen nodig zijn op het gebied van automatisering door bijvoorbeeld voortdurend wijzigende wet- en regelgeving, de introductie van de euro en de komende millenniumwisseling.”
Overigens wijkt het resultaat af van de vorig jaar gepresenteerde cijfers. Toen werd een daling gemeld van een procentpunt tot 4% (5%), nu blijkt dat 5% te moeten zijn geweest. Het verschil wordt veroorzaakt door gecorrigeerde cijfers van de branches Brand en Overige varia. In 1997 werd gemeld dat Brand van 8% naar 2% was gekelderd, in plaats van 6% naar 3%. Bij Overige Varia daalde het resultaat van 3% naar -1%, maar dat moest zijn: van 1% naar 0%. Hierdoor bleef het totaalresultaat gelijk aan dat van 1996: 5%. “Het verschil is veroorzaakt door een andere rekenmethodiek. Het is een technische correctie achteraf”, aldus woordvoerder Maarten Uri van het Verbond.
De brutopremie van binnenlandse schadeverzekeraars steeg vorig jaar naar f 17,3 (16,5) mld, een toename van 4,8%. Ondanks dat deze groei beduidend groter is dan vorig jaar (van f 16,3 tot f 16,5 mln) is het Verbond niet tevreden. “De toename is minder dan verwacht kon worden gezien de ontwikkeling van het algemene prijsniveau en van de reële economische groei.”
Motorrijtuigen
Ondanks een stijging in brutopremie naar f 7,2 (6,9) mld als gevolg van een groei in polissen, daalde het technisch resultaat fors: van 7% in 1997 tot 3% vorig jaar. De daling deed zich voor in alle subbranches, met uitzondering van motoren.
De schadefrequentie bij WA-autoverzekeringen steeg met 4% en het schadebedrag per claim met 5%. Bij cascoverzekeringen was de groei van het schadebedrag per claim gemiddeld 10%. “Dit werd veroorzaakt door met name de hagelschade medio vorig jaar”, aldus het Verbond. Het aantal autodiefstallen nam met 1,5% af. Gelijktijdig liep het percentage gestolen auto’s dat werd teruggevonden met 1% terug naar 58%. “Als gevolg van preventiemaatregelen verlegt de autodief zijn werkgebied naar oudere, nog onbeschermde auto’s. Oudere auto’s zijn echter vaak niet tegen diefstal verzekerd.”
De bromfietsverzekering is het zorgenkindje van veel verzekeraars. In 1998 leden de bromfietsverzekeraars op elke premiegulden gemiddeld 19 cent verlies. Het ging hierbij hoofdzakelijk om schade aan derden.
Transport
De branche Transport onderging vorig jaar nauwelijks enige verandering. De brutopremie stabiliseerde zich op zo’n f 1,1 (1,1) mld brutopremie. Wel werden meer zeecasco- en binnenvaartcascoverzekeringen in het buitenland gesloten. De brutopremie van verzekeringen van pleziervaartuigen en vervoerdersaansprakelijkheid nam iets toe.
Het technisch resultaat handhaafde zich op het niveau van 1997: 4%. Dit was mogelijk door onder meer een lagere schadepercentage bij de verzekeringen van goederen, landmaterieel en pleziervaartuigen.
Brand
Het technisch resultaat van de branche Brand steeg vorig jaar naar 4% (3%). Oorzaak van deze positieve wending was volgens het Verbond het grotere aandeel in bedrijfsschades door herverzekeraars. In de woonhuisverzekering stond het resultaat onder druk door een hogere schadefrequentie en een toenemend gemiddeld schadebedrag per claim, aldus het Verbond. Het resultaat van de inboedelverzekering steeg naar 15% (13%), mede door teruglopende diefstalschades.
De brutopremie Brand groeide naar f 5,5 (5,3) mld door een stijging van het aantal verzekerde objecten en hun gemiddelde waarde. De woonhuispremies namen toe; de inboedelpremies daalden licht. De premies voor bedrijfsmatige objecten namen met gemiddeld 5% af.
Overige varia
De branche Overige varia omvat hoofdzakelijk alle aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, reis- en kredietverzekeringen. De totale brutopremie nam toe tot f 3,4 (3,2) mld, met name door de groeimarkt rechtsbijstandverzekeringen. Het premie-inkomen van deze subbranche steeg met 12%. Het resultaat beliep 4,6% (3%), vooral door de rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen en voor bedrijven. Het resultaat van de gezinsrechtsbijstandpolis bleef negatief.
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren herstelde zich door een lagere schadefrequentie. De aansprakelijkheidstekening voor bedrijven kwam het resultaat circa 0,5% tegen -10% het jaar ervoor. “Dit kwam omdat een aantal zeer grote schades is afgehandeld”, aldus het Verbond. In totaal kwam het technisch resultaat vóór herverzekering uit op 1,5% (-4%); na aftrek van herverzekering bleef de subbranche in de rode cijfers. Schadeverzekeraars 1996 1997 1998 brutopremie 16,3 16,5 17,3 w.v. motorrijtuigen 6,8 6,9 7,2 brand 5,3 5,3 5,5 transport 1,1 1,1 1,1 overige varia 3,1 3,2 3,4 technisch resultaat 4 5 3 w.v. motorrijtuigen 4 7 3 brand 8 4 4 transport 6 3 4 overige varia 1 0 -0

Reageer op dit artikel