nieuws

Schade via hijslast van wiebelende vrachtauto: wie draait voor schade

Archief

op?

Een vrachtauto met hijsarm wordt zo dicht mogelijk tegen een pand geparkeerd, want er moet een kluis van ongeveer 1.500 kilo van de eerste etage worden getakeld. In verband met de geringe ruimte ter plaatse, was de vrachtauto door de chauffeur onvoldoende zijdelings afgestempeld. Op het moment dat de kluis in de takels hing, ging de vrachtauto met de kluis kantelen, waardoor de kluis met de gevel in aanraking kwam en schade toebracht. Wie moet opdraaien voor de schade: de wam- of de avb-verzekeraar?
De wam-verzekeraar bracht bij de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars naar voren, dat zijn polis schade tijdens laden en lossen expliciet uitsluit. “De Wam biedt ons deze mogelijkheid, en het is redelijk om dit uit te sluiten, daar een dergelijke gedraging niets van doen heeft met het verkeersrisico van het voertuig.”
Voorts wijst deze verzekeraar er op, dat de schade niet door het motorvoertuig is toegebracht, maar door de getakelde last. “De enige dekking die wij ten aanzien van lading verlenen is, conform artikel a, lid 2, als deze van het voertuig valt of is gevallen. Deze dekking is dan echter het gevolg van het verkeersrisico als een voertuig lading vervoert, omdat dit inderdaad een kenmerkend aspect is van het motorvoertuig en er dus gesproken kan worden over het verkeersrisico. Onderhavige kwestie betreft geenszins vallende lading, maar een bedieningsfout tijdens het laden en lossen, waarin het motorvoertuig een toevallige schakel vormt. De wam-verzekeraar wijst er voorts op, dat de avb-verzekeraar heeft aangevoerd, dat artikel b van de facultatieve clausules van de wam-polis toepasselijkheid kon hebben. “Op deze polis is de clausule niet opgenomen. Het feit dat er een alternatief is om door middel van een specifieke clausule een aanvullende dekking te verkrijgen voor het laad- en losrisico bevestigt in feite dat de zogenaamde standaardpolis eenvoudigweg geen dekking biedt voor schade welke wordt veroorzaakt door die last. Onze conclusie is dan ook dat onze polisvoorwaarden expliciet vermelden dat er voor kwesties als de onderhavige geen dekking wordt verleend.”
Gebruik van motorrijtuig
De avb-verzekeraar hamerde er in zijn verweer op, dat de vrachtauto slechts gedeeltelijk was afgestempeld en zodoende instabiel was voor het uitvoeren van het onderhavige hijswerk.
Omdat de oorzaak van de schade is gelegen in de wijze van stempelen waardoor de vrachtauto ging kantelen, en dus in het gebruik van het motorrijtuig, is onze mening dat de schade met of door het motorrijtuig in kwestie werd veroorzaakt. “Waar de wam-verzekeraar stelt schade tijdens het laden en lossen expliciet uit te sluiten, laat deze na te vermelden, dat deze uitsluiting slechts van toepassing is op schade die is veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op het motorrijtuig of daarvan afvallen of afgevallen zijn tijdens laad- en loswerkzaamheden. Dit is hier niet het geval geweest. De lading bevond zich op het moment van de schadetoebrenging niet op de auto noch was daarvan afgevallen, terwijl bovendien de schade niet zijn oorzaak vond in de lading maar in de ondeugdelijke wijze waarop het motorvoertuig was afgestempeld. Dat de schade weliswaar werd toegebracht met de lading maar daar niet door werd veroorzaakt, is onzes inziens duidelijk. In de voorwaarden van de wam-verzekeraar is het toebrengen overigens geen vereiste voor het al dan niet verlenen van polisdekking. Verlangd wordt slechts dat de schade door de lading wordt veroorzaakt, hetgeen hier nu juist niet het geval is. De avb-verzekeraar wijst er nogmaals op, dat de polis van de wam-collega (in artikel a van de voorwaarden) dekking verleent voor schade veroorzaakt met of door het motorrijtuig, ongeacht de aard van enig risico. “Overigens kan zelfs de vraag worden gesteld of, gezien de wijze waarop de vrachtauto werd geparkeerd, deze wel veilig buiten het verkeer tot stilstand werd gebracht.”
Oordeel Commissie
De Commissie Samenloop deelde het standpunt van de avb-verzekeraar. “Dat de kluis het eerst in aanraking is gekomen met de gevel betekent slechts dat de schade is toegebracht met de lading, niet dat deze is veroorzaakt door de lading.”
Omdat volgens de Commissie de schade derhalve is veroorzaakt door of met het motorrijtuig, dient de wam-verzekeraar, conform art. a lid 1 van diens polisvoorwaarden dekking te verlenen. “Het beroep van de wam-verzekeraar op de uitsluiting voor schade veroorzaakt tijdens laden en lossen faalt, omdat deze uitsluiting alleen geldt wanneer de tijdens het laden en lossen ontstane schade veroorzaakt is door de lading. Het feit dat de schade is veroorzaakt tijdens het laden en lossen houdt niet in dat de schade is veroorzaakt door lading.” (Uitspraak nr 80 Commissie Samenloop, ‘onvoldoende afgestempelde vrachtauto’)

Reageer op dit artikel