nieuws

Saneringsproces

Archief

Het besluit van Dienstverlening Assurantie Kantoren (DAK) tot oprichting van de aparte rechtspersoon Dienstverlening Verzekerings Maatschappijen (DVM), waarin onrendabele agentschappen van verzekeraars onder dak kunnen worden gebracht, zal een stevige impuls geven aan het saneringsproces onder het intermediair.

De maatschappijen, met name de grote, zullen dankbaar gebruik gaan maken van de hen geboden mogelijkheid om de relatie met ‘slapende’ kantoren zo snel mogelijk te beëindigen. Kostenbesparing en de drang méér tijd en geld te willen investeren in actieve agentschappen (klantenbinding) teneinde de groeiende concurrentie het hoofd te bieden, liggen hieraan ten grondslag.
Op zich is deze ontwikkeling niet nieuw. Verzekeraars hebben al geruime tijd de mogelijkheid de relatie met veelal kleine(re) tussenpersonen te beëindigen en de posten over te hevelen naar agentschappen van DAK of van provinciale volmachtbedrijven die eveneens het ‘stallen van posten’ als faciliteit aanbieden.
Wèl nieuw is, dat de maatschappijen voor het eerst de gelegenheid hebben hun tussenpersonenbestand massaal te saneren, zonder gehinderd te worden door strenge ballotagevoorwaarden die DAK aan individuele kantoren stelt. Welke criteria verzekeraars daarbij aanhouden, zal sterk afhangen van de branches waarin de kantoren opereren, hun portefeuille-omvang en premievolume, en niet te vergeten hun toekomstverwachting.
Te verwachten valt, dat verzekeraars het – op hun verzoek – aangeboden ‘machtsmiddel’ gebruiken om tussenpersonen te bewegen (nog) actiever voor hen te gaan bemiddelen. In hoevere het intermediair zich tegen deze sanering kan verzetten, c.q. in welke mate met zijn zakelijke belangen rekening wordt gehouden, is een open vraag. In elk geval betekent het werk aan de winkel voor de standsorganisaties NVA en NBvA.
Voor DAK betekent de oprichting van DVM een geweldige uitbreiding van het aantal aangesloten tussenpersonen en posten. Los van organisatorische problemen die een hausse aan gesaneerde kantoren met zich zal brengen, is er een minpunt. De kans op negatieve uitstraling naar het bijkans vlekkeloze imgao van de postenbank is groot. Immers, onder de nieuwe aanwas zullen zeker kantoren zitten van aanmerkelijk mindere reputatie dan DAK – mede door haar strenge ballotagenormen – tot dusver gewend was. Het risico van onoirbare praktijken en faillissementen is nu groter dan ooit.
Dit alles in ogenschouw nemend, mag worden betwijfeld of de sanering inderdaad van een leien dakje gaat, zoals verzekeraars zich kennelijk hebben voorgesteld.
Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel