nieuws

Samenloopclausule niet van belang bij geschil avb en garagepolis

Archief

Samenloopclausule niet van belang bij geschil avb en garagepolis

Een werknemer wordt in ‘zijn’ bedrijf aangereden door een collega met een vorkheftruck en loopt blijvend letsel op. De avb-verzekeraar erkent aansprakelijkheid, maar vindt dat de verzekeraar van de geleaste heftruck moet betalen, omdat de avb wél, maar de betreffende garageverzekering geen (harde) samenloopclausule heeft.
De advocaat van de gedupeerde werknemer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld voor de materiële en immateriële schade plus buitengerechtelijke kosten. De werkgever heeft de (werkgevers)aansprakelijkheid erkend. De avb-verzekeraar heeft toegezegd, dat hij de gehele schade zal vergoeden en daarna samen met de andere verzekeraar zal bepalen wie welk deel voor zijn rekening neemt. Die ander is de verzekeraar van het leasebedrijf dat de heftruck heeft geleverd. De werkgever least drie heftrucks en heeft daar een landmateriaalverzekering voor gesloten, maar de betreffende truck was een vervangend exemplaar, omdat de geleaste truck in reparatie was. De heftruck is verzekerd op een garagepolis van het leasebedrijf.
Bij nader inzien vindt de avb-verzekeraar dat de garageverzekeraar alle kosten moet betalen. Zijn argument is, dat de avb een harde samenloopclausule kent en de garageverzekering niet.
Avb
De avb-verzekeraar legt de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars uit, dat hij de aansprakelijkheid heeft aanvaard met het oog op artikel A van de avb (zie kader). Hij maakt hierbij de kanttekening, dat een dergelijk ongeval niet is gedekt onder de WAM daar het een werkrisico betreft en geen verkeersrisico. In de avb is echter in artikel B een samenloopbepaling opgenomen (zie kader).
In de polis is voorts in artikel C geregeld, dat – als een andere verzekeraar zich op eenzelfde harde samenloopclausule kan beroepen – “de avb-dekking is beperkt tot dát deel van de schade dat zich verhoudt tot de gehele schade als het toepasselijke verzekerde bedrag per gebeurtenis onder deze polis zich verhoudt tot het totaal van de verzekerde bedragen onder deze en de in artikel C bedoelde polis of polissen”. Dit artikel is volgens de avb-verzekeraar niet van toepassing, omdat de polis van de garageverzekeraar geen vergelijkbare harde samenloopclausule bevat.
Samenloopclausule
In de garageverzekering staat onder artikel R3: “Verzekerd is schade, veroorzaakt door een aan de verzekeringnemer toebehorend motorrijtuig, terwijl dit was verhuurd of ter beschikking gesteld aan een cliënt wiens motorrijtuig tezelfdertijd aan de verzekeringnemer was toevertrouwd of wiens bij verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet kon worden afgeleverd”.
De avb-verzekeraar: “Wanneer artikel R3 in het onderhavige geval wordt toegepast, leidt dat tot de volgende situatie: de werknemer is aangereden door een vorkheftruck van de leasemaatschappij die de leasemaatschappij aan de werkgever ter beschikking had gesteld, omdat de oorspronkelijk aan de werkgever geleaste vorkheftruck aan de leasemaatschappij was teruggegeven ter reparatie. Derhalve is er dekking onder de garageverzekering. Een aangezien de avb een harde samenloopclausule bevat, terwijl de garagepolis geen (harde) samenloopbepaling bevat, moet de garageverzekeraar de gehele schade vergoeden.”
‘Doet er niet toe”
De garageverzekeraar acht het van doorslaggevend belang dat de werknemer zijn werkgever aansprakelijkheid heeft gesteld voor het arbeidsongeval (op grond van art. 7a:163x (oud) BW (thans art. 7:658 BW) en subsidiair op grond van art. 6:170 BW). Hij vindt dat de avb-verzekeraar de aansprakelijkheid terecht heeft erkend op grond van de werkgeversaansprakelijkheid. De garagepolis biedt volgens hem geen dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid. Of er wel of geen samenloopclausule is, doet volgens hem dan ook niets ter zake.
Verzekerden
De garagepolis heeft vier rubrieken waarvan voor de onderhavige schade uitsluitend de rubriek ‘bijzondere voorwaarden motorrijtuigenrisico’ relevant is. Volgens artikel R1 van deze voorwaarden is geen dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid, omdat uitsluitend de aansprakelijkheid is verzekerd van in de polis genoemde verzekerden, Het artikel luidt: “Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken veroorzaakt door of met het motorrijtuig”. Uit artikel Q1 blijkt dat onder verzekerden moet worden verstaan: “de verzekeringnemer, de (gemachtigd) bestuurder en passagiers van aan de verzekeringnemer behorend voertuig, en de bestuurder van een aan een cliënt toebehorend voertuig gedurende de tijd dat dit motorrijtuig aan de verzekeringnemer is toevertrouwd”.
De garageverzekeraar betoogt dat in het onderhavige geval de werkgever is aangesproken als werkgever van het slachtoffer en van de heftruckbestuurder, en dat hij dus geen verzekerde is in de zin van de garagepolis. “Hij is immers geen verzekeringnemer en geen (gemachtigd) bestuurder van de heftruck.”
Geen dekking
“De aansprakelijkheid is dus niet gedekt onder de garagepolis”, betoogt de garageverzekeraar die deze stelling geheel in overeenstemming acht met art 3.1 van de WAM. “Want dit artikel vereist slechts dat gedekt wordt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bezitter, houder, bestuurder en passagier van het motorrijtuig, en derhalve niet de aansprakelijkheid van de werkgever van voornoemde personen.” En voorts: “Het feit dat in artikel R1 bepaald is, dat de aansprakelijkheid van verzekerden veroorzaakt ‘door of met het motorrijtuig’ is gedekt (derhalve een vrij ruime dekking ten opzichte van de minimaal op grond van de WAM voorgeschreven dekking) maakt het voorgaande niet anders.”
Geen samenloop
De Commissie Samenloop stelt vast, dat de werkgever niet behoort tot de in artikel Q1 van de garagepolis vermelde categorieën verzekerde personen. Niet de werkgever maar de leasemaatschappij staat als verzekeringnemer vermeld, terwijl de werkgever ook geen beroep kan doen op een andere verzekerde hoedanigheid. De betreffende werkgeversaansprakelijkheid is dus niet op de garagepolis gedekt. Dit houdt in, dat de Commissie zich niet meer hoeft te buigen over de toepasselijkheid van de hardheidsclausule in de avb.
De Commissie Samenloop concludeert dat – doordat de garageverzekering geen dekking biedt – er geen sprake is van een samenloop van de dekking. Het bindend advies luidt derhalve dat de avb-verzekeraar dekking moet verlenen.
Commissie Samenloop, uitspraaknr. 102 ………………………………………………….
Artikel A en B van de avb
In artikel A van de avb staat:
“De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade in verband met het houden (laten) gebruiken of besturen van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Deze beperking geldt niet ten aanzien van (…) niet-kentekenplichtige voertuigen (…) schade veroorzaakt met of door niet-kentekenplichtige motorrijtuigen, waaronder niet begrepen bromfietsen. Indien ten tijde en ter plaatse van het veroorzaken van de schade een verplichting geldt tot het verzekeren van de aansprakelijkheid voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen overeenkomstig de WAM of een analoge wet, dan dekt de verzekering slechts het meerdere boven hetgeen verzekerd is of verzekerd had dienen te zijn.”
Artikel B (samenloop-bepaling) luidt:
“Indien de aansprakelijkheid welke door deze verzekering is gedekt, eveneens is gedekt door een andere polis – al dan niet van oudere datum, respectievelijk daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan – geldt de onderhavige verzekering als excedent van de andere polis.” ………………………………………………..

Reageer op dit artikel