nieuws

Ruim 20% daling verzekerdenbestand in onderlinge voor ‘chronisch

Archief

zieken’

In de onderlinge Maav, het in 1994 bij wet opgerichte eenmalige vangnet voor zware risico’s m.b.t. de wao-gatverzekering, is het aantal verzekerden vorig jaar met ruim 20% gedaald: van 1.158 naar 916. Een relatief grote groep werknemers kon alsnog in een collectieve verzekering terecht, zo komt naar voren in het jaarverslag 1995.
De 1.158 oorspronkelijke verzekerden (‘chronisch zieken’) kunnen worden onderscheiden in 809 werknemers en 349 vrijwillig verzekerde zelfstandigen.
De in 1995 opgetreden daling in het totaalbestand naar 916 verzekerden (-21%) was niet naar evenredigheid. De Maav signaleert een opvallend verschil in de mate van royement tussen de groep werknemers (met 26% omlaag naar 595) en de groep zelfstandigen (met 9% gedaald naar 321). Zelfstandigen die reeds een vrijwillige wao-verzekering hadden lopen, zullen een verzekering als die bij de onderlinge Maav heel bewust toekomstgericht hebben gesloten. Tussentijds royement zal daardoor weinig voorkomen, meent de directie. Werknemers verkeerden in de aanmeldingsperiode (najaar 1993) vaak in onzekerheid of hun werkgever alsnog een collectieve verzekering zou sluiten. Op zich is het opgetreden royement niet als ongunstig te beoordelen, stelt de directie. “Wanneer echter gekeken wordt naar de diverse redenen van beëindiging, voorzover deze ons bekend zijn, is er plaats voor meer gemengde gevoelens. Zonder meer positief is te noemen, dat een relatief grote groep werknemers alsnog in een collectief contract voor aanvulling op de wao-uitkering is opgenomen, deels ook bij verandering van werkkring. Daartegenover staat, dat ook een flink aantal verzekeringnemers ervoor heeft gekozen de verzekering per vervaldatum te beëindigen zonder dat volgens de ons bekende gegevens een vervangende dekking aanwezig is.” Hoewel het bestand in omvang zal blijven teruglopen, verwacht de directie dat deze terugloop in 1996 veel kleiner zal zijn dan voordien.
Schadebestand
In 1995 liep het aantal in behandeling zijnde schadegevallen op van 226 tot 281. Geconstateerd is, dat het meldingsgedrag van de wao-verzekerden er toe leidt, dat veelal pas rond het ingaan van de wao-uitkering ook de onderlinge wordt ingelicht.
“Om een beter inzicht te krijgen in het schadepatroon, is in het najaar van 1995 geïnventariseerd in hoeverre er in het bestand verzekerden waren die al langere tijd arbeidsongeschikt waren, maar die zich nog niet als zodanig hadden gemeld. Dit heeft geresulteerd in 30 aanvullende meldingen, zodat het totaal aantal schaden is uitgekomen op 311.” De leeftijdsafhankelijke ingang van de wao-vervolguitkering leidt er toe, dat de ingang van de maatschappij-uitkering in de tijd is gespreid. Per 31 december 1995 vond uitkering plaats op 119 schadegevallen.
Financiële cijfers
Het premie-inkomen beliep in het verslagjaar f 1,71 (2,56) mln. Rekening houdend met de toekomstige overrente bedraagt het totaal van de technische voorzieningen f 50,9 mln.
Het totale tekort, berekend overeenkomstig de Vereveningsregeling 1995, bedroeg bij de jongste jaarwisseling f 53,3 mln. Dit tekort zal worden gefinancierd uit de vereveningsbijdragen van verzekeraars en pensioenfondsen. Dit leidt er tevens toe, dat de solvabiliteit van de onderlinge Maav niet in het geding zal komen, aldus de directie in het jaarverslag.
‘Wij voeren slechts de vereveningsregeling uit’
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Maav (Medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) kent geen kostendekkende premies. De tekorten moeten gezamenlijk worden opgebracht door de aanbieders van wao-gatverzekeringen: particuliere verzekeraars en pensioenfondsen. Omdat genoemde groepen aanbieders het in 1994 niet eens konden worden over een verdeelsleutel, is in maart van dat jaar de in de wet voorziene Vereveningsinstantie ingesteld. Die instantie heeft onlangs de ‘Vereveningsregeling 1995’ vastgesteld (zie AM nr 8, pag. 44). De onderlinge Maav is opgericht door acht verzekeraars (Onderlinge ‘s-Gravenhage, ING, Interpolis, Avéro, Aegon, Stad Rotterdam, Amev en Reaal) en die omstandigheid zit vooral de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen niet echt lekker. Zij heeft in het verleden herhaaldelijk blijk gegeven van haar argwaan. Het beheer van de onderlinge is ondergebracht bij de aov-pool IVC, waarvan de directie wordt gevoerd door Stad Rotterdam, in de personen van mr J.P.M. Baeten en P. Borsje. Nu de Vereveningsregeling een feit is, zal de onderlinge moeten gaan declareren, ook bij de pensioenfondsen. De directie vraagt in het jaarverslag 1995 min of meer of men haar als boodschapper niet wil vermoorden. “Het is bekend dat er aanbieders van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn die bezwaar hebben tegen de wijze van verevening. Het is niet aan de onderlinge om daarover een oordeel uit te spreken. Zij is alleen de in de wet ‘maav’ bedoelde rechtspersoon die dient zorg te dragen voor de uitvoering van de geldende vereveningsregeling. Wij gaan er derhalve van uit, dat alle aanbieders van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hun medewerking aan de uitvoering zullen verlenen.”

Reageer op dit artikel