nieuws

Royal vernieuwt aov en heeft nu ook een woonlasten-aov

Archief

Royal heeft de aov vernieuwd en heeft een Woonlasten-aov gelanceerd. De lasten-aov gaat uit van ‘passende arbeid’ en is niet WAO-volgend.

De Woonlasten aov van Royal Nederland kan worden gesloten voor alle aantoonbare woonlasten, waaronder huurwaardeforfait, onroerende zaakbelasting en servicekosten. Er geldt geen maximum verzekerd bedrag. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘passende arbeid”, De aov is dus niet WAO-volgend.
De Woonlasten aov keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25% (van 25%-35%: uitkering 30% van de verzekerde jaarrente). Er kan ook worden gekozen voor een uitkering vanaf 35%-45% (uitkering 40%), 45%-55% (uitkering 50%), 55%-65% (uitkering 60%), 65%-80% (uitkering 100%). De standaard uitkeringsduur is tien jaar. Een uitkeringsduur van twee of vijf jaar is ook mogelijk. Bij uitkering van de verzekering wordt premievrijstelling verleend voor een percentage dat gelijk is aan het uitkeringspercentage.
Bij de Woonlasten aov kan worden gekozen voor een eindleeftijd van 55, 60 en 65 jaar. Ook kan een keus worden gemaakt uit een standaardtarief (gelijkblijvende premie) en voor een (leeftijdgerelateerd) combinatietarief. De polis is premievrij in het jaar voor het bereiken van de einddatum. Er zijn vier beroepsklassen. De aov geeft eenmaal in de drie jaar recht op een jaarlijks gratis medisch onderzoek. De polis kan worden gesloten van 21-jarige tot 50-jarige leeftijd. De contractsduur is vijf jaar.
Premievoorbeelden
Een 35-jarige winkelier, bijvoorbeeld een fotograaf (beroepsklasse 2), die een woonlast verzekert van / 24.000 per jaar (uitkering vanaf 25%. standaard uitkeringsduur 10 jaar), en kiest voor een eindleeftijd van 60 jaar en voor het standaardtarief, betaalt een maandpremie van f 177 (exclusief fiscaal voordeel).
Een 40-jarige marketingmanager (beroepsklasse 1) die onder dezelfde condities een Woonlasten aov sluit, betaalt een maandpremie van / 174 (exclusief).
Er geldt een vaste polisopslag van f 200 per jaar
Nieuwe aov
De vernieuwde aov, genaamd de ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering’ heeft behalve de rubrieken A en B een (niet los te sluiten) C-rubriek ter opvulling van een uitkeringshiaat/beoordelingshiaat bij de Waz-uitkering. De maximale C-uitkering is gelijk aan maximale Waz-uitkering (70% van het minimumloon). Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ (was: ‘passende arbeid’). De maximaal te verzekeren jaarrente bedraagt / 110.000. De verzekerde jaarrente kan niet hoger zijn dan 80% van het gemiddelde inkomen, met aftrek van de maximale Waz-uitkering.
Rubriek B vergoedt, behalve een periodieke uitkering, de kosten van revalidatie en her- en omscholing.
De verzekerde heeft eenmaal in de drie jaar recht op een medisch onderzoek.
Uitbreidingen
De aov is ten opzichte van de oude aov uitgebreid met onder meer een dekking voor zwangerschap. Hierbij wordt gedurende 112 dagen een uitkering gegeven van 100% voor rubriek A verzekerde jaarrente.
Nieuw is ook een ongevallendekking. Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd ter hoogte van de voor rubriek A verzekerde jaarrente. Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt, naast de periodieke uitkering, een bedrag uitgekeerd van tweemaal de verzekerde A-rente.
De aov heeft nu ook een rechtsbijstanddekking voor het geval de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een onrechtmatige daad van een derde (bijvoorbeeld ongeval, molest). In zo’n geval wordt 50% vergoed van de rechtshulp en van de proceskosten, indien deze meer dan f 2.000 bedragen (met een maximum van f 15.000 per gebeurtenis).
Keuzes
De aov keert uit vanaf 25%. Er kan worden gekozen voor een uitkering volgens de volgende 6 uitkeringsschalen: 25%-35% (uitkering 30% van de verzekerde jaarrente), 35%-45% (40%), 45%-55% (50%), 55%-65% (60%), 65%-80% (75%), en 80%-100% (100%).
Bij rubriek A kan worden gekozen voor een eigen-risicotermijn van 14, 30, 60, 90 en 180 dagen.
De keus uit eindleeftijden is: 55, 60 en 65 jaar. Er kan ook worden gekozen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar.
Bij de aov kan worden gesloten volgens een standaardtarief (gelijkblijvend), een combinatietarief (leeftijdgerelateerd tarief), een 3% klimmend tarief (jaarlijkse verhoging van verzekerde rente met 3%) en een 3% stijgend tarief (de jaarrentes stijgen niet, pas bij arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering jaarlijks met 3% verhoogd). De polis is premievrij in het jaar voor het bereiken van de einddatum.
De verzekerde renten kunnen jaarlijks met 10% worden verhoogd (minimaal f 2.000, maximaal f 10.000). De polis kan worden gesloten van het 21e tot en met het 50e levensjaar. Er zijn vier beroepsklassen. De contractsduur is vijf jaar.
Premievoorbeelden
Als premievoorbeeld voor de aov geldt een 28-jarige winkelier in cd’s (beroepsklasse 2), die voor rubriek A f 50.000 verzekert, voor rubriek B f 30.000 en voor rubriek C / 21.357 (70% van het minimumloon). Hij kiest voor een uitkering vanaf 25%, eindleeftijd zestig jaar, een wachttijd van dertig dagen, en voor het combinatietarief. Hij betaalt een maandpremie (aanvangspremie) van f 509 (exclusief fiscaal voordeel).
Een 40-jarige winkelier in cd’s die respectievelijk / 60.000, f 40.000 en / 21.357 verzekert, en die kiest voor een wachttijd van veertien dagen en voor het standaardtarief (en eveneens voor een uitkering vanaf 25% en een eindleeftijd van zestig jaar) betaalt een maandpremie van / 693.
Er geldt een jaarlijkse premie-opslag van / 200.

Reageer op dit artikel