nieuws

Rommelige discussie over seniorenpakketten

Archief

Minister Borst en haar staatssecretaris gaan bekijken of zij stappen ondernemen tegen seniorenpakketen die garantie op thuiszorg bieden

Ouderenbonden hebben in de politiek aangezwengeld dat zorgverzekeraars, kruisverenigingen en thuiszorginstanties seniorenpakketten bieden die onder meer garantie op thuiszorg geven. Het Tweede-Kamerlid Kant (SP) schaarde zich aan hun zijde. Zij – en andere Kamerleden – stelde vragen en zorgde voor een spoeddebat. Bij dit alles ging het er om, of er – omdat thuiszorg is gedekt door de AWBZ – sprake is van een dubbele dekking en dus van geld-uit-de-zak-klopperij. Ook werd de vraag opgeworpen of zulke pakketten tweedeling in de zorg teweeg brengen. Voorts kwam aan de orde of thuiszorginstanties en kruisverenigingen die geen verzekeraar zijn, zulke pakketten mogen voeren.
Voorrang
In de discussies werd soms geen onderscheid gemaakt tussen verzekeraars en niet-verzekeraars. Meermalen werden de pakketen van de zorgverzekeraars RZG en De Friesland als voorbeeld genomen. Deze pakketten geven de garantie, dat bij acute situaties thuishulp wordt gegeven of dat de betrokkene tijdelijk in een verzorgingshuis wordt opgenomen. Kant: “Tegen extra betaling kan ineens wel garantie op hulp worden geboden. Maar als die garantie niet kan worden gegeven, is er sprake van bedrog en als die garantie wel wordt gegeven, dan is er sprake van voorrangszorg.”
Staatssecretaris Vliegenthart maakte echter tijdens de Kamerdiscussie een opmerking die niet op tweedeling duidt. Ze zei namelijk dat de thuiszorginstanties handen te kort komen, maar dat zij in acute situaties wel direct hulp kunnen bieden. De verzekerde met een seniorenpakket lijkt dus nauwelijks in het voordeel.
Indicatie
Het voordeel van de verzekerde met een seniorenpakket zit in de indicatiestelling. Het gaat om hulp in acute situaties waarbij normaliter, ondanks het spoedeisende karakter, eerst een indicatie moet worden gesteld voordat de zorg wordt verstrekt. De verzekerde die in zo’n acute situatie niet afwacht, maar direct hulp inroept, loopt het risico zelf voor de kosten op te draaien doordat de indicatie negatief uitvalt. De verzekeringen van onder meer RZG en De Friesland dekken dit risico. Kant heeft gevraagd hoe het zit met de indicatiestelling, maar Borst heeft de vraag uitsluitend op het RZG-pakket betrokken, en meegedeeld dat ze eerst bij RZG informatie gaat inwinnen.
Ongeoorloofd
Ook aan de orde is gekomen of de thuiszorgorganisaties en de kruisverenigingen zich ongeoorloofd bezighouden met verzekeren. Borst gaat het onderzoeken. De betreffende koepelorganiaties wordt gevraagd een inventarisatie te maken van de pakketten. Vliegenthart heeft toegezegd, dat zij binnenkort meedeelt welke stappen voorts of in vervolg hierip zullen worden ondernomen.
Bij thuiszorg kan het gaan om huishoudelijk werk (de AWBZ stelt hierbij geen maximum aantal uren) en om thuisverpleging die kan worden onderscheiden in algemene zorg (AWBZ-maximum: 3 uur per dag) en om intensieve zorg aan terminale patinten (de AWBZ vergoedt maximaal f 441 per dag). Grosso modo komt de thuiszorg handen te kort. Bovendien neemt de vraag naar thuisverpleging toe naarmate de wachtlijsten voor verzorgingstehuizen toenemen.

Reageer op dit artikel