nieuws

‘Risicoverevening belangrijk onderdeel nieuwe zorgwet’

Archief

“De overheid onderschat de risicoselectie bij collectiviteiten in de nieuwe Zorgverzekeringswet, luidt het Commentaar in AM 20 (15 oktober ). Dat is geenszins het geval of, zoals men het vroeger zei: ‘niets is minder waar’.

In het artikel blijft het risicovereveningsysteem buiten beschouwing. Het wettelijk verankerde risicovereveningsysteem is een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe wet. Straks krijgen alle verzekeraars uit een centraal vereveningsfonds voor elk van hun verzekerden, een vergoeding vooraf op basis van objectieve kenmerken van gezondheidsrisico’s. Daarmee wordt bereikt dat iedereen in principe even interessant is als verzekeringsklant. Zo zal in de risicoverevening een 40-jarige verzekerde met ernstige diabetes vier tot vijf keer zwaarder wegen dan een 40-jarige gezonde verzekerde. Voor individuele verzekerden met uitzonderlijk hoge kosten is er bovendien nog een voorziening achteraf ingebouwd, waardoor de kosten van een verzekerde boven een bepaald bedrag door alle verzekeraars gezamenlijk worden gedragen.
Met dit systeem van risicoverevening is de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan bij de ziekenfondsen en het heeft internationaal gezien veel aanzien verworven. Ook een recente publicatie van het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat het systeem in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Het systeem is ook van toepassing op collectiviteiten, waardoor ook bij die verzekeringsvorm de prikkel tot risicoselectie wordt weggenomen.
Daarenboven is in het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet opgenomen dat aan collectiviteiten van vergelijkbare omvang een vergelijkbare korting gegeven dient te worden. De collectiviteit die voor de ene groep beschikbaar is, dient ook voor de andere groep beschikbaar te zijn, en aan ‘straten van vergelijkbare lengte’ dient dezelfde korting gegeven te worden, of zij zich nu in Amsterdam of in Aerdenhout bevinden.”
G. Klein Ikkink, Hoofd Projectbureau Zorgstelsel, Ministerie van VWS. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel