nieuws

Rialto gaat ook verkopen via direct-writers en gevolmachtigden

Archief

Het intermediair is niet langer het enige verkoopkanaal voor Rialto (voorheen Terminus). Deze verzekeraar van vooral zware autorisico’s wil ook samenwerken met direct-writers en verder wordt gedacht aan (beperkte) volmachten. “Hierbij moet worden opgemerkt dat er zeker geen sprake zal zijn van dual-pricing”, staat in Rialto’s jaarverslag.

“Het intermediair blijft voor ons een belangrijke partner. Maar om de continuïteit te waarborgen en toekomstige groei te bewerkstelligen, zijn we genoodzaakt ook andere mogelijkheden aan te boren”, motiveert Rialto de vergroting van het aantal distributiekanalen. Rialto is eigendom van zeventien verzekeringsmaatschappijen, waaronder twee direct-writers: Centraal Beheer en FBTO.
Het boekjaar was een zeer turbulent jaar voor ‘v/h Terminus’, met als belangrijkste aspecten de verhuizing van Den Haag naar Rijswijk en de verandering van de naam, niet in het oorspronkelijk beoogde ‘Unicum’ maar in Rialto.
Het brutopremie-inkomen kwam lager uit dan in 1997 en beliep f 17,6 (18,5) mln. Het technisch resultaat bleef nagenoeg gelijk: f 1,2 (1,3) mln.
De kosten stegen fors tot f 3.8 (2,7) mln. De stijging van f 1,1 mln betreft bijna uitsluitend niet-structurele kosten die te maken hadden met de naamswijziging, de verhuizing en een voorziening voor automatiseringskosten in verband met de voorgenomen aanschaf van een nieuw softwarepakket.
Dat er ondanks genoemde ontwikkelingen een hogere nettowinst, f 2,4 (0,8) mln, uit de bus is gekomen, was te danken aan verbeterde beleggingsresultaten.
Motorrijtuigen
Het brutopremie-inkomen uit motorrijtuigen is vorig jaar gedaald tot f 17,3 (18,2) mln. Het aantal verzekerde voertuigen is met 3% afgenomen. “De groei van korte-termijnverzekeringen bleef achter en inmiddels is er zelfs sprake van een daling. Het wegblijven van Oost-Europeanen is hiervan een belangrijke oorzaak.”
Ten opzichte van 1997 is vorig jaar het aantal schades met 1% gestegen (claims met letselschade namen met 2,7% toe). De schadelast eigen rekening kwam uit op f 10,2 (10,1) mln. De schadereserve steeg tot f 25,5 (23,2) mln.
Over de door Rialto aan de WA-autoverzekering gekoppelde rechtsbijstandverzekering kan de maatschappij nog niet vrolijk worden. “Vooralsnog maken weinig verzekerden gebruik van deze optie, waardoor de groei achterblijft.”
Brand
Bij de brandverzekering is het premie-inkomen vorig jaar net boven de twee ton gekomen: f 217.000 (197.000). Hierbij wordt de kanttekening gemaakt, dat net als voor de motorrijtuigverzekering ook voor de brandverzekering een individueel beoordelingssysteem geldt. “Als gevolg hiervan zijn de behandelingskosten per polis aan de hoge kant”, verzucht de directie in het jaarverslag.
De vorig jaar geïntroduceerde avp voor met name voormalig gedetineerden en mensen die wegens frauduleus gedrag geen avp bij een reguliere maatschappij kunnen sluiten, moet nog wortel schieten. Op deze polis was, uit maatschappelijk oogpunt, jarenlang aangedrongen door de Ombudsman Schadeverzekering. De uitslag van een enquête onder het intermediair bood een wenkend perspectief, maar de praktijk leert anders. “De commerciële uitbouw van de avp vergt meer tijd dan verwacht”, is de diplomatieke karakterisering in het jaarverslag. Technisch resultaat was f 1,2 (1,3) mln

Reageer op dit artikel