nieuws

Resultaten auto en medische varia bepalen winst- en verlies in 1993

Archief

Marktontwikkelingen schadebedrijf

Resultaten auto en medische varia bepalen winst- en verlies in 1993
De bedrijfsresultaten van schadeverzekeraars werden vorig jaar bepaald door hun prestaties in de twee grootste branches: medische varia en auto. Verlies of winst werd veroorzaakt door het wel of niet deelnemen in de goed renderende branche medische varia en/of zwaar verliesgevende autotekening.
Het bruto premie-inkomen van schadeverzekeraars die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer groeide in 1993 met 8,4% (9,0%) naar f 23.868 (22.028) mln. Evenals in 1992 nam alleen al de branche medische varia daarvan bijna f 1,1 mrd voor zijn rekening. Het aandeel in het totale bruto premie-inkomen steeg daardoor naar 40,6% (39,1%).
Uitgezonderd de stabiel blijvende brandtekening (19,9%), nam het aandeel van de overige branches in het premie-inkomen af. In de motorrijtuigen- en overige varia-verzekering slonk het marktaandeel met 0,6% naar 22,9%, resp. 11,9%. Van ‘transport’ liep het marktaandeel terug naar 4,7% (5,0%).
Medische varia
Opvallend was, evenals in 1992, de meer dan gemiddelde groei en de winstgevendheid van de branche medische varia.
Het bruto premie-inkomen uit ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (incl. WAO-gatpolissen) nam toe met 12,5% (14,2%) naar f 9.686 (8.607) mln. Het brancheresultaat daalde weliswaar met 14%, maar hield met f 490 mln menig schadeverzekeraar overeind in 1993.
Motorrijtuigen
In de motorrijtuigenverzekering valt, evenals in 1992, het technische verlies op van f -506 mln, bijna een verdubbeling van het negatieve resultaat van 1992. Het aantal verzekeraars dat vorig jaar iets verdiende in de autotekening is tot een minimum geslonken. Alle hoop hebben verzekeraars nu gevestigd op de uitgebreide premie- en preventiemaatregelen die over de hele linie worden genomen.
Het bruto premie-inkomen steeg met 5,4% (2,5%) tot f 5.462 (5.182) mln.
Transport
Met een groei van 2,0% (16%) droeg de branche transport (zeevaart, binnenvaart, luchtvaart en wegvervoer) het minst bij aan de stijging van het totale bruto premie-inkomen.
De transportverzekeraars incasseerden f 1.123 (1.101) mln aan premies. Het brancheresultaat verbeterde van f -10 mln in 1992 naar f 8 mln vorig jaar.
Brand
Tegenvallend was het brancheresultaat in de branche brand. De schadeverzekeraars zagen hun technische verliezen, met name in de industriële en commerciële brandverzekeringen, verder oplopen tot f -59 (-38) mln.
De forse premieverhogingen die vorig jaar in dit segment werden doorgevoerd, worden dan ook herhaald. Zelfs in de particuliere brandverzekering worden de premies gedifferentieerd verhoogd, met name als gevolg van het groter wordende diefstalrisico in de grote(re) steden.
De totale premie-inkomsten (incl. glasverzekeringen) groeiden in 1993 met 8,3% (6,1%) tot f 4.745 (4.383) mln.
Overige varia
Ondanks een scherpe terugval met bijna 65% bleef het brancheresultaat overige varia opnieuw aan de goede kant van de streep. In deze branche, waarin onder meer zijn opgenomen aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, en technische verzekeringen, groeide het bruto premie-inkomen naar f 2.852 (2.754) mln. Dat betekende een stijging van 3,6%, een stuk minder dan in 1992 toen nog 8,2% meer premie-inkomsten werden geboekt. ********TAARTDIAGRAM********* Marktaandeel branches (in % van totale premie 1993) medische varia 40,6 motorrijtuigen 22,9 transport 4,7 brand 19,9 overige varia 11,9 ***************************** ********KADERBERICHT*********
Cijfers van 400 schadeverzekeraars
De cijfers in deze bijlage van Assurantie Magazine zijn verkregen uit de verslagstaten van 273 binnenlandse maatschappijen en 120 in ons land werkzame buitenlandse verzekeraars die hun hoofdzetel buiten Nederland hebben.
De verslagstaten moeten volgens de voorschriften van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) jaarlijks vóór 1 juli bij de Verzekeringskamer zijn ingediend. Desalniettemin slagen niet alle schadeverzekeraars daarin. Maatschappijen die hun verslagstaten niet (tijdig) hebben aangeleverd, zijn niet in de overzichten opgenomen. ****************OVERZICHT************************************* 1993 1992 TOTALE PREMIE-INKOMEN 23.868 22.028 TOTAAL BRANCHERESULTATEN -13 418 TOTALE WINST 459 844 PREMIE PER BRANCHE medische varia 9.686 8.607 motorrijtuigen 5.462 5.182 transport 1.123 1.101 brand 4.745 4.383 overige varia 2.852 2.754 RESULTAAT PER BRANCHE medische varia 490 569 motorrijtuigen -506 -260 transport 8 -10 brand -59 -38 overige varia 55 157 * in miljoenen guldens ***********************************************************

Reageer op dit artikel